Kungörelse (1968:351) om måltidspriser vid personalserveringar inom statlig verksamhet, m.m.

SFS nr
1968:351
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1968-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1109
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:551

1 § Måltidspriserna vid de personalserveringar som försvarsmaktens
förband driver fastställes av försvarets materielverk med utgångspunkt i
kostnader för livsmedel och personal. I personalkostnaderna inräknas
pensions och socialförsäkringskostnader. Beräkningen avser kostnaderna
vid självservering från disk. De måltidspriser som materielverket
fastställer för normalportion vid nämnda personalserveringar tillämpas
även för anställda vid statliga civila inrättningar av internatkaraktär,
såsom sjukhus samt vissa anstalter och skolor, om serveringen drives av
myndigheten.

Tillämpas annan serveringsform än självservering från disk, täckes den
merkostnad som uppkommer på grund därav genom höjning av
måltidspriserna. Statens arbetsgivarverk får dock efter framställning av
myndigheten medge att höjning ej skall ske, om särskilda skäl föreligger
för den använda serveringsformen.

Är kosthållet för de anställda eller för viss eller vissa grupper av
dessa av högre standard än som i övrigt tillämpas vid förbandet eller
inrättningen, höjes måltidspriserna med hänsyn till detta.

Höjning av måltidspris enligt andra eller tredje stycket bestämmes av
myndigheten efter samråd med materielverket.

Föreligger skattskyldighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt,
skall måltidspris höjas med belopp som motsvarar skatten. Förordning
(1981:969).

2 § Driver annan statlig myndighet än som avses i 1 § personalservering,
bestämmer myndigheten måltidspriserna med utgångspunkt i kostnader för
livsmedel och personal samt för de kassaapparater, kontorsmaskiner och
telefoner som behövs för driften av serveringen. I personalkostnaderna
inräknas pensions- och socialförsäkringskostnader. Föreligger
skattskyldighet enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt, skall
måltidspris höjas med belopp som motsvarar skatten.

Drives personalservering vid statlig myndighet av de anställda eller
genom entreprenör, tillhandahåller myndigheten utan kostnad serverings-,
köks- och ekonomilokaler med behövlig inredning och utrustning, värme,
vatten, lyse och elkraft eller annan driftsenergi. I behövlig utrustning
inräknas ej servis eller bestick för engångsbruk. Myndigheten bekostar
vidare städning av serveringslokaler. Myndigheten bekostar ej de
kassaapparater, kontorsmaskiner och telefoner som behövs för driften av
serveringen.

I den utsträckning det är möjligt får personalservering som avses i
denna paragraf utnyttjas även av anställda vid annan statlig myndighet.
För dessa tillämpas samma priser som gäller för de anställda hos den
myndighet där serveringen finns.

Myndigheten får härutöver medge att servering får ske också till andra
än statsanställda, men bara om det sker till priser som ansluter till
marknadspriserna på orten.

Myndigheten skall på lämpligt sätt kontrollera att inga andra än
statsanställda serveras till subventionerat pris. Förordning (1981:969).

3 § Statens arbetsgivarverk skall verka för att frågor som avses i denna
förordning handläggs så enhetligt som möjligt. Förordning (1986:551).