Lag (1968:361) om avgift vid införsel av vissa bakverk;

SFS nr
1968:361
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:593
Upphävd
1993-01-01

1 § Införs till landet rån (wafers), söta kex och småkakor som
innehåller choklad och är hänförliga till tulltaxenr 19.05 tulltaxelagen
(1987:1068), skall särskild avgift erläggas till staten. Avgiften
erläggs till tullmyndigheten. Tullagen (1987:1065) gäller i fråga om
avgiften.

Första stycket gäller inte sådana rån (wafers), söta kex eller småkakor
som är skattepliktiga enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag
(1987:1235).

2 § Avgiften utgår med 5 kronor per kilogram choklad som ingår i varan.
Lag (1980:975).

3 § I denna lag avses med choklad sådan choklad som är skattepliktig
enligt lagen (1941:251) om särskild varuskatt. Lag (1980:975).

4 § har upphävts genom lag (1973:991).

5 § har upphävts genom lag (1980:975).

Övergångsbestämmelser

1990:593

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före den 1 januari 1993.