Kungörelse (1968:379) om uppläggande av nytt fastighetsregister, m.m.

SFS nr
1968:379
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1968-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:308
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:200

Uppläggande av nytt fastighetsregister

1 § För redovisning av fastighetsindelningen i landet upplägges nytt
fastighetsregister i enlighet med denna kungörelse. Uppläggandet skall
ske med användande av automatisk databehandling.

Fastighetsregister upplägges för kommun efter beslut av regeringen i
varje särskilt fall.

Bestämmelser om ansvaret för arbetet med att lägga upp fastighets
register finns i lantmäteriinstruktionen (1974:336). Kungörelse
(1974:1060).

2 § I fastighetsregistret upptages under särskilda registerbeteckningar
dels i jordregister eller stadsregister redovisade fastigheter och
samfälligheter, dels avregistrerade fastigheter och samfälligheter.

I fastighetsregistret upptages vidare under särskilda
registerbeteckningar anläggningar som redovisas i förteckning enligt 57
a § förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister (GA-förteckning)
eller förteckning enligt 3 a § förordningen (1917:281) med närmare
föreskrifter om fastighetsregister för stad (bihang GA). Anläggning
enligt lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar upptages dock
i fastighetsregistret även om den ej redovisas i någon av de
förteckningar som nu nämnts.

Kvarter tas upp i fastighetsregistret under sitt namn. Förordning
(1987:599).

3 § Om fastighets, samfällighets och gemensamhetsanläggnings
registerbeteckning och redovisning i fastighetsregistret gäller
bestämmelserna i 5–10, 12, 13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen
(1974:10 59) samt vad som föreskrivs i andra–fjärde styckena samt 4 och
4 a §§ denna kungörelse.

Namn på stadsregisterområde, stadsdel, by, gård eller därmed jämförligt
område som avses i 7 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen skall
utgöra traktnamn, om inte annat följer av 4 och 4 a §§ denna kungörelse.

Fastigheter som upptagits på samma upplägg i jordregister skall, om ej
särskilda skäl föranleder annat, utgöra ett block med det i uppläggets
överskrift antecknade numret som blocknummer.

Om hinder icke möter enligt 9 § andra punkten eller 13 §
fastighetsregisterkungörelsen, skall fastighet som upptagits i
jordregister åsättas enhetsnummer lika med fastighetens sifferexponent i
jordregistret och fastighet som i tomtbok redovisats med kvartersnamn
och nummer åsättas enhetsnummer lika med numret i tomtboken. Förordning
(1987:599).

4 § Om det är nödvändigt med hänsyn till bestämmelserna i 13 eller 43 §
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), skall registerbeteckning för
fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning ändr as. Därvid
skall by- eller gårdsnamn som avses i 3 § andra stycket denna kungörelse
i förening med sockennamn utgöra traktnamn (t. ex. Altuna — Berga, Lits
— Åsen). I fall som avses i 4 a § denna kungörelse skall, om kommunen
inte beslutar ändra kvartersnamnet, detta i förening med namn på
stadsregisterområde, stadsdel, tätort eller trakt utgöra nytt
kvartersnamn (t. ex. Gränna–Eken).

Traktnamn får ändras även på annat sätt, om det är motiverat med hänsyn
till bestämmelsen i 7 § första stycket fastighetsregisterkungörelsen om
traktnamns längd eller om särskilda skäl föreligger.

Ändras traktnamn enligt andra stycket, får i fastighetsregistret såsom
särskilt namn på fastighet antecknas namn som utgår ur
registerbeteckningen. Även bebyggelsenamn med hävd får antecknas såsom
särskilt namn på fastighet. Förordning (1987:599).

4 a § Registerenhet, som helt eller till huvudsaklig del ligger på
kvartersmark inom stadsregisterområde eller inom en större tätort med
tomtbok till jordregistret, skall åsättas registerbeteckning med
kvartersindelning och kvartersnamn som grund, om kommunen beslutar om
detta. Kommunen skall underrätta fastighetsregistermyndigheten om sitt
beslut.

Första stycket gäller också fastigheter som redovisas i tomtbok enligt 4
§ första stycket 2 stadsregisterkungörelsen (1971:1010).

Statens lantmäteriverk får besluta att även annan registerenhet åsätts
registerbeteckning enligt första stycket, om det föreligger särskilda
skäl och om det är förenligt med ett gott ortnamnsskick. Förordning
(1987:599).

5 § Till fastighetsregistret skall från jordregistret eller
stadsregistret överföras sådana däri införda uppgifter som enligt 23-
25, 27, 33, 34, 37 och 44 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)
skall redovisas i registret.

I fastighetsregistret införes dessutom för fastighet och samfällighet
lägesuppgift i form av koordinater. Förordning (1979:13).

6 § Uppgift om servitut som avses i 27 § första stycket 2
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), om servitut eller
nyttjanderätt som tillkommit genom expropriation och om
anläggningsbeslut enligt lagen (1966:700) om vissa
gemensamhetsanläggningar införes i fastighetsregistret med ledning av
innehållet i fastighetsbok eller tomträttsbok.

Första stycket skall också tillämpas i fråga om anteckning i
fastighetsbok eller tomträttsbok enligt följande
författningsbestämmelser,

2 kap. 14, 34 och 62 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen (1918:523),

14 kap. 4 § vattenlagen (1983:291),

70 eller 113 § byggnadslagen (1947:385),

6 kap. 20 § plan- och bygglagen (1987:10),

13 § lagen (1960:690) om byggnadsminnen,

3 kap. 8 § lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.

Det åligger inskrivningsmyndighet att underrätta
fastighetsregistermyndigheten om inskrivningar och anteckningar som
avses i första och andra styckena. Om det är lämpligt med hänsyn till
förfarandet vid uppläggandet, får statens lantmäteriverk föreskriva att
uppgifterna i stället skall införas i fastighetsregistret vid maskinell
bearbetning av de uppgifter om inskrivningarna eller anteckningar som i
samband med överföring av innehållet i fastighetsbok och tomträttsbok
till inskrivningsregister lagrats på maskinläsbart medium.

Är tomträtt upplåten i fastighet, införes uppgift om det i
fastighetsregistret genom inskrivningsmyndighetens försorg.

Uppgift om församling eller kyrkobokföringsdistrikt införes i
fastighetsregistret vid maskinell bearbetning av uppgifterna i länets
fastighetsband. Förordning (1988:1190).

7 § Rörande överföringsarbetet skall föras journal enligt formulär som
fastställes av statens lantmäteriverk. Kungörelse (1974:1060).

7 a § Paragrafen har upphävts genom kungörelse (1974:1060).

8 § Om övergång till registrering i fastighetsregister som upplagts
enligt denna kungörelse beslutar regeringen. Jordregister och stads
register får därefter ej längre föras för samma område, om annat icke
följer av övergångsbestämmelserna till fastighetsregisterkungörelsen
(1974:1059). Kungörelse (1974:1060).

8 a § har upphävts genom kungörelse (1974:1060).

9 § har upphävts genom kungörelse (1974:1060).

Särskilda bestämmelser om jordregister och om fastighetsregister
för stad för tiden till dess nytt fastighetsregister upplagts

10 § Bestämmelserna i 7–10 och 13 §§ fastighetsregisterkungörelsen
(1974:1059) om registerbeteckning för fastighet tillämpas även när
jordregister förs. Som trakt anses därvid fastigheter som har samma namn
och hör till samma by och som block fastigheter på samma upplägg. Som
blocknummer anses det i uppläggets överskrift antecknade numret. Som
fastighets enhetsnummer anses dess sifferexponent. Vid anteckning på
jordregisterupplägg får fastighets registernummer skrivas på sätt som
anges i 7 § förordningen (1908:74 s. 1) angående jordregister
(jordregisterförordningen). Vid förande i övrigt av jordregister
användes det skrivsätt som framgår av 10 §
fastighetsregisterkungörelsen.

Nybildad fastighet hänföres till redan befintligt block, om ej annan
redovisning är lämpligare.

Sådant särskilt namn för fastighet som avses i 9 §
jordregisterförordningen får ej fastställas.

Socken eller område för vilket bestämmelserna om socken i
jordregisterförordningen gäller i tillämpliga delar anses som
registerområde vid förande av jordregister. Socken eller del av socken
som införlivats med stad anses som registerområde, om jordregister
alltjämt föres särskilt för socknen eller sockendelen. Förordning
(1987:599).

11 § Om fastighetsregister för stad (stadsregister) läggs upp, skall
7–13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 4 och 4 a
§§ denna kungörelse tillämpas. Registerbeteckning i jordregistret skall
därvid läggas till grund för registerbeteckningen i stadsregistret, om
inte annat följer av nyss angivna bestämmelser.

Som registerområde anses område för vilket stadsregister föres.
Förordning (1987:599).

12 § Vid uppläggande av stadsregister användes lösbladssystem.
Registerenheterna upptages i alfabetisk och numerisk ordning.

Omfattar fastighet eller samfällighet flera områden, skall dessa
numreras i löpande följd. Områdenas nummer antecknas i registret och på
registerkartan. Kungörelse (1974:509).

13 § Har stadsregister upplagts med tillämpning av denna kungörelse
eller har beteckningsrevision enligt 14 § ägt rum i fråga om stads
register, äger 7-13 och 43 §§ fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059)
samt 3 § andra stycket, 11 § andra stycket och 12 § andra stycket denna
kungörelse motsvarande tillämpning vid stadsregistrets förande.
Kungörelse (1974:1060).

14 § Om det är lämpligt för att förbereda uppläggandet av nytt
fastighetsregister eller behövligt med hänsyn till bestämmelserna i
denna kungörelse om förande av jordregister eller stadsregister, skall
registerbeteckning för fastighet, samfällighet eller
gemensamhetsanläggning ändras (beteckningsrevision). Vid
beteckningsrevision skall bestämmelserna i 7–13 och 43 §§
fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059) samt 3 § andra–fjärde
styckena samt 4 och 4 a §§ denna kungörelse tillämpas. Förordning
(1987:599).

15 § Registerbeteckning som åsättes vid beteckningsrevision antecknas på
det ställe i registret där fastigheten, samfälligheten eller
gemensamhetsanläggningen är redovisad samt i tillämpliga fall på
registerkartan eller fastighetskartan. Avser beteckningsrevision jord
registerområde, göres anteckning i namnregister enligt 21 § jord
registerförordningen. Avser beteckningsrevision stadsregisterområde,
införes beteckningen på en lista, som för varje beteckning skall
innehålla hänvisning till ställe i registret där fastigheten,
samfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är redovisad. Listan skall
vid registrets förande fortlöpande kompletteras med uppgifter för
nytillkommande fastigheter, samfälligheter och gemensamhets
anläggningar. Kungörelse (1974:509).

16 § Har visst område av fastighet delats i flera lotter genom laga
delning som innebär klyvning, registreras lotterna som särskilda
fastigheter, om det visas eller utredes att lotterna har skilda ägare.

Innebär åtgärd som angått jordregisterfastighet med mantal eller annat
däremot svarande skattetal att fastighetens andel i samfälligheter och i
andra förmåner överförts till annan fastighet, skall vid införing i
jordregistret med anledning av åtgärden uppgiften om mantalet eller
skattetalet överföras till den andra fastigheten. Kungörelse
(1971:1012).

17 § Om stadsäga enligt förordningen (1917:281) med närmare föreskrifter
om fastighetsregister för stad (fastighetsregister förordningen) skulle
ha överförts till bihang C, skall stadsägan i stället kvarstå i
stadsägoboken.

Skulle tomt, del av tomt, del av stadsäga, område i bihang B eller del
av sådant område enligt fastighetsregisterförordningen ha överförts till
bihang C, skall tomten, delen eller området i stället upptagas i stads
ägoboken som en fastighet.

All mark som är redovisad i bihang C och som icke är gemensam för flera
fastigheter skall avföras ur bihanget och registreras som en särskild
fastighet. Om inskrivningsförhållanden, traktindelning eller andra
omständigheter påkallar det, skall marken i stället registreras som
flera fastigheter. Fastighet som registreras enligt detta stycke
upptages i stadsägoboken eller, om den enligt 4 § stadsregister
kungörelsen (1971:1010) får redovisas i tomtboken, i denna.

Är mark i bihang C gemensam för flera fastigheter, skall marken
överföras till bihang B. Kungörelse (1974:509).

18 § Om det är lämpligt för uppbyggnaden av den registerkarta som avses
i 3 § andra stycket fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059), får
statens lantmäteriverk för visst område besluta att bestämmelserna om
registerkarta i 46–52 §§ nämnda kungörelse skall tillämpas i stället
för motsvarande bestämmelser i jordregisterförordningen eller
fastighetsregisterförordningen.

Beslut som avses i första stycket fattas efter samråd med vederbörande
fastighetsregistermyndighet. Förordning (1985:228).

Gemensamma bestämmelser

19 § Uppkommer fråga till vilket registerområde registerenhet skall
hänföras och kan det ej antagas att frågan har endast ringa betydelse
för kommun eller församling, skall fastighetsregistermyndigheten samråda
med kommunens eller församlingens styrelse. Föreligger därvid olika
meningar skall ärendet överlämnas till regeringen för avgörande. I annat
fall beslutar fastighetsregistermyndigheten. Kungörelsen (1974:1060).

20 § Innan beslut om traktnamn och traktindelning meddelas vid beteck
ningsrevision eller när stadsregister eller nytt fastighetsregister
upplägges eller när ny trakt inrättas vid förande av jordregister eller
vid förande av stadsregister enligt 13 §, skall berörda fastig
hetsägare beredas tillfälle att taga del av upprättat förslag till
traktnamn och traktindelning. Vad nu sagts gäller dock ej, om fastig
hets registerbeteckning inom registerområde enligt förslaget kommer att
vara densamma som beteckningen i jordregister eller stadsregister eller
förslaget innebär att ändring skall göras endast enligt 4 § första
stycket.

Fastighetsägare skall underrättas om förslag som avses i första stycket
genom kungörelse i ortstidning eller personliga under rättelser eller på
annat lämpligt sätt. Innebär förslaget att ändring skall göras enligt 4
§ andra stycket, skall fastighetsägaren under rättas skriftligen.

Berör förslag till traktnamn och traktindelning ett större antal
fastigheter eller kan frågan i annat fall antagas ha intresse för
kommun, skall behövligt samråd ske med kommunen.

Om det ej är uppenbart obehövligt, skall upplysning om förslag till
traktnamn och traktindelning lämnas genom annonser i dagspressen.

Åtgärder enligt denna paragraf vidtages av fastighetsregistermyndig
heten. Förordning (1977:832).

21 § Om beslut angående ändrad beteckning vid beteckningsrevision eller
vid uppläggande av stadsregister skall berörda fastighetsägare
underrättas på lämpligt sätt. Detsamma gäller beslut om registerenhets
beteckning inom registerområde vid uppläggande av nytt fastig
hetsregister, om beteckningen ej skall vara densamma som i jord
registret eller stadsregistret. Kungörelse (1974:509).

22 § Statens lantmäteriverk beslutar om

1. registerbeteckning i nytt fastighetsregister,

2. traktnamn, traktindelning och blocknummer samt förening enligt 4 §
första stycket av kvartersnamn med annat namn vid beteckningsrevision
och vid uppläggande av stadsregister,

3. inrättande av ny trakt samt traktens namn vid förande av jordregister
och vid förande av stadsregister enligt 13 §,

4. nytt blocknummer vid förande av stadsregister enligt 13 §,

5. registrering som fastighet av mark i bihang C enligt 17 § tredje
stycket och överföring från bihang C till bihang B enligt 17 § fjärde
stycket.

Beslut enligt första stycket i fråga om traktnamn eller traktindelning
fattas efter samråd med riksantikvarieämbetet och ortnamnsarkivet i
Uppsala.

Fastighetsregistermyndigheten beslutar i övriga frågor enligt denna
kungörelse, om inte annat följer av 4 a, 18 eller 19 § andra meningen.
Förordning (1987:599).

23 § Statens lantmäteriverk får uppdraga åt fastighetsregister
myndighet att besluta i fråga som ankommer på lantmäteriverket enligt
denna kungörelse. Kungörelse (1974:509).

24 § Fastighetsregistermyndighets beslut i fråga om
registerbeteckning överklagas hos Statens lantmäteriverk.
Lantmäteriverkets beslut i sådan fråga får inte överklagas.

Fastighetsregistermyndighets beslut enligt 19 § får överklagas hos
regeringen.

Annat av Statens lantmäteriverk eller fastighetsregistermyndighet
meddelat beslut enligt denna kungörelse än som avses i första och
andra styckena får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1995:200).

25 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av statens lantmäteriverk efter samråd med centralnämnden för
fastighetsdata.

Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till uppläggandet av nytt
fastighetsregister, får statens lantmäteriverk medge undantag från
bestämmelse i kungörelsen, jordregisterförordningen eller fastighets
registerförordningen. Kungörelse (1974:1060).

Övergångsbestämmelser

1995:200

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.