Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län

SFS nr
1968:380
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1968-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:127
Upphävd
1990-05-01

1 § Vid sammanläggning enligt lagen den 17 juni 1932 (nr 223) med
särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av
Kopparbergs län skall, om fastighet som ingår i sammanläggningen ej är
upptagen i särskilt rum i lagfartsboken, föreskriven anteckning i
lagfartsboken om sammanläggningen göras i närmast lediga rum på det
upplägg till vilket fastigheten hör eller, om fastigheten är upptagen
i överskriften till upplägget, i överskriften.

Sedan förordnande om sammanläggning enligt nyss angivna lag vunnit
laga kraft, skall de handlingar som behövs för ändring i jordregistret
med anledning av sammanläggningen överlämnas till överlantmätaren.

2 § Har sammanläggning som avses i 1 § ägt rum, skall fastigheterna
i skifteslaget upptagas på nya upplägg i jordregistret, i den mån
eljest föreskriven registrering med anledning av sammanläggningen ej
lämpligen kan ske.

På varje nytt upplägg som tillkommer enligt första stycket upptages
lämpligt antal fastigheter. Bestämmelserna om jordregisterenhet i
förordningen den 13 juni 1908 (nr 74) angående jordregister äger
motsvarande tillämpning i fråga om fastighet som upptages på sådant
upplägg. Upptages flera fatigheter på samma upplägg anses de
tillsammans som en jordregisterenhet. Fastigheternas gamla upplägg
eller rum överlinjeras med rött.

Sedan sammanläggning som avses i 1 § ägt rum skall jordtal ej vidare
redovisas för fastigheterna i skifteslaget.

3 § När uppgift inkommit till inskrivningsdomaren om ändring i
jordregistret på grund av sammanläggning som avses i 1 §, skall
fastighetsbok enligt lagen den 3 juni 1932 (nr 169) om uppläggande
av nya fastighetsböcker för landet uppläggas för fastigheterna i
skifteslaget. Har till följd av äldre bestämmelser om jordregister
sammanläggning som avses i 1 § ej föranlett ändring i registret, skall
ny fastighetsbok uppläggas, när uppgift inkommit om ändring i
jordregistret på grund av laga skifte vid vilket sammanläggningen ägt
rum.

I fall som avses i första stycket behöver lagfart eller inskrivning
om att ansökan om lagfart är vilande ej överföras till upplägg i ny
fastighetsbok, om ny lagfart skall sökas enligt lagen den 17 juni 1932
(nr 226) med särskilda bestämmelser om lagfart inom vissa delar av
Kopparbergs län.

4 § Har vid laga skifte till rubbning av storskifte enligt lagen med
särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av
Kopparbergs län gemensam ägolott för flera fastigheter utlagts med
stöd av 13 § nämnda lag, införes ägolotten som fastighet i
jordregistret, om det är lämpligt med hänsyn till redovisnigen vid
skiftet och övriga förhållanden.

Ägolott som skall införas i jordregistret som fastighet enligt första
stycket upptages på upplägget för någon av de fastigheter för vilka
ägolotten utlagts. Ägolotten åsättes närmast lediga registernummer.
I rummen för de fastigheter för vilka ägolotten utlagts överlinjeras
uppgifterna i kolumnerna 2–11 med rött och införes i kolumn 18
uppgift om den nya fastighetens registerbeteckning.

Övergångsbestämmelser

1968:380

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1968.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 17 juni 1932 (nr 227) med
särskilda bestämmelser i vissa fall i fråga om jordregister och
kungörelsen den 17 juni 1932 (nr 228) med särskilda bestämmelser om
förande av fastighetsbok innom vissa delar av Kopparbergs län.
Kungörelsen med särskilda bestämmelser i vissa fall i fråga om
jordregister skall dock fortfarande gälla i fråga om laga skifte som
avslutats före den 1 januari 1968. I fråga om laga skifte som
påbörjats men icke avslutats före den 1 januari 1968 får
lantmäteristyrelsen, om särskilda skäl föreligger, förordna att nämnda
kungörelse alltjämt skall gälla.