Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse (1968:406)

SFS nr
1968:406
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1968-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:621
Upphävd
1990-07-01

5 § För att täcka statsverkets kostnader för köttbesiktning vid
kontrollslakteri skall slakteriets innehavare betala avgifter enligt
bestämmelser som meddelas av statens livsmedelsverk efter samråd med
riksrevisionsverket. Förordning (1986:132).