Kungl. Maj:ts Förordning (1968:41) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;

SFS nr
1968:41
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-03-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Utan hinder av 2 § första stycket a)–c) förordningen den 27 mars 1954
(nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto,
får skattskyldig, som med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet visar
att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1966 eller 1967 på
viss fastighet, beträffande den förvärvskälla vari fastigheten ingår
för beskattningsåren 1967, 1968 och 1969 åtnjuta uppskov med högst ett
belopp, motsvarande summan av

a) åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för skog som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

b) femtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för avyttrade skogsprodukter,

c) femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter som under
beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.