Förordning (1968:431) om mervärdeskatt

SFS nr
1968:431
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1968-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:223
Upphävd
1994-07-01

Allmänna bestämmelser

1 § Beteckning i denna förordning som förekommer i lagen (1968:430) om
mervärdeskatt, taxeringsförordningen (1990:1236) och
uppbördsförordningen (1967:626) har samma innebörd som i dessa
författningar.

Med skatt avses i denna förordning mervärdeskatt. Förordning
(1990:1254).

2 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

3 § Riksskatteverket fastställer formulär till blankett och annan
handling som behövs för anmälan och beslut om registrering, redovisning
för skatt, inbetalning och återbetalning av skatt, beskattningsbeslut
samt skattekontroll. Förordning (1990:1254).

3 a § Riksskatteverket fastställer blankett enligt 8 § första stycket
lagen (1991:119) om återbetalning av mervärdeskatt till utländska
företagare. Förordning (1991:227).

4 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

5 § Skattemyndigheten tillhandahåller skattskyldig blankett för
registrering, deklaration och inbetalning av skatt. Förordning
(1990:1254).

6 § Riksskatteverket får anordna möte för överläggning med tjänstemän
vid skattemyndigheterna om tillämpningen av lagen (1968:430) om
mervärdeskatt. Skattemyndigheten beslutar om tjänstemans
deltagande i sådant möte. Förordning (1990:1254).

Registrering

7 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

8 § har upphävts genom förordning (1990:1254).

9 § har upphävts genom förordning (1983:915).

10 § har upphävts genom förordning (1990:1254).

Redovisning av skatt m. m.

11 § Förordningen (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet
för staten, landstingskommun, kommun, m. m. gäller i tillämpliga delar i
fråga om mervärdeskatt. Förordning (1990:1254).

12 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

13 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

14 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

15 § har upphört att gälla genom förordning (1982:1163).

16 § har upphört att gälla genom förordning (1982:1163).

Fastställelse av skatt m. m.

17 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

18 § har upphävts genom förordning (1990:1254).

Föreläggande om inbetalning av skatt

19 § Har skatt icke enligt 42 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt
inbetalats i rätt tid eller har skatten inbetalats med för lågt belopp
förelägges den skattskyldige att inbetala felande belopp inom tid som
anges i föreläggandet. Förordning (1983:915).

20 § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

Indrivning av skatt m. m.

21 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor, eller om det finns särskilda skäl 200 kronor, om indrivning
inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1234).

22 § Ytterligare bestämmelser om indrivning och redovisning
av mervärdeskatt som överlämnats för indrivning finns i
utsökningsförordningen (1981:981) och indrivningsförordningen
1993:1229). Förordning (1993:1234).

Återbetalning av skatt

23 § Återbetalning av skatt enligt 49 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt skall ske skyndsamt. Förordning (1983:915).

Närmare föreskrifter

24 § Närmare föreskrifter om registreringsnummer, register över
redovisningsskyldiga, postgirokonto som avses i 42 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt och återbetalning av skatt meddelas av riksskatteverket.
Riksskatteverket meddelar också föreskrifter för tillämpningen av
bestämmelserna i lagen om mervärdeskatt om skatterevision samt påföring
av och befrielse från skattetillägg och förseningsavgift. Förordning
(1990:1254).

24 a § har upphört att gälla genom förordning (1983:915).

Import

25 § Den som är skattskyldig enligt 58 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt skall på anmodan av tullmyndighet lämna skriftlig
försäkran om det ändamål för vilket varan införs.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av lagen om mervärdeskatt, såvitt
gäller import av varor, meddelas av generaltullstyrelsen. Förordning
(1990:1254).

Övrigt

26 § Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev.
Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan
handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall dock
delgivning ske.

Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

Beslut som meddelas efter den 30 juni sjätte året efter utgången av det
kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut och som innebär att
den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning
eller att skattemyndigheten på eget initiativ omprövar beslut till den
skattskyldiges nackdel, skall delges den skattskyldige. Förordning
(1990:1254).

27 § Handlingar som har tillhandahållits av en myndighet enligt 27 §
andra stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt får granskas endast av
den tjänsteman som skattemyndigheten utsett. Skattemyndigheten
skall tillse att tjänstemannen väl lämpar sig för uppdraget och erinra
honom om vikten av att föreskriven tystnadsplikt iakttas. Förordning
(1990:1254).

28 § Deklarationer och övriga i 25 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt
avsedda handlingar skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte
kan komma åt dem. Förordning (1983:915).

29 § Bestämmelserna i 4–6 §§ taxeringsförordningen (1990:1236) om
taxeringsrevision skall tillämpas även i fråga om skatterevision.
Förordning (1990:1254).

30 § Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta skattemyndigheten om
beslut i mål enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt även i de fall
skattemyndigheten inte är part i målet.

Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter som
riksskatteverket meddelar lämna uppgifter till verket om beslut i mål
enligt lagen om mervärdeskatt.

Skattemyndigheten skall underrätta kronofogdemyndigheten om beslut av
skattemyndigheten eller domstol som rör fordran på obetald skatt eller
avgift som lämnats till kronofogdemyndigheten för indrivning. Förordning
(1990:1254).

31 § Krävs säkerhet för anstånd enligt 46 § lagen (1968:430) om
mervärdeskatt underrättas den skattskyldige om den tid inom
vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla.
Skattemyndigheten bevakar ställd säkerhet.

Att skattemyndigheten skyndsamt skall underrätta
kronofogdemyndigheten om den skattskyldige medgetts anstånd
med betalningen framgår av 8 § indrivningsförordningen
(1993:1229). Förordning (1993:1234).

Övergångsbestämmelser

1991:227

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 1991 och tillämpas fr. o. m.
den 1 april 1991.