Kungörelse (1968:439) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor

SFS nr
1968:439
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1968-06-28

1 § Inträffar under tiden till dess Danmark och Norge blivit bundna av
den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade tilläggskonventionen till
den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om skadeståndsansvar
på atomenergins område atomolycka i den atomanläggning som enligt Kungl.
Maj:ts tillstånd den 1 april 1966 är under uppförande vid Simpevarp i
Kalmar län, utgår ersättning av statsmedel för atomskada i följd av
olyckan med de belopp som anläggningens innehavare, utöver de
ersättningsbelopp som det åligger denne att betala enligt
atomansvarighetslagen den 8 mars 1968 (nr 45), skulle ha varit skyldig
att utge, om det för anläggningsinnehavaren enligt 17 §
atomansvarighetslagen gällande ansvarighetsbeloppet utgjort ett belopp
motsvarande 15 miljoner sådana betalningsenheter som avses i 31 §
atomansvarighetslagen.

2 § Inträffar under tiden till dess 29-31 §§ atomansvarighetslagen
träder i kraft atomolycka som avses i 1 §, utgår ersättning av
statsmedel för atomskada i följd av olyckan med belopp som staten skulle
ha varit skyldig att betala, om nämnda paragrafer i
atomansvarighetslagen varit i kraft men det i 31 § första stycket nämnda
lag föreskrivna beloppet utgjort 70 miljoner sådana betalningsenheter
som avses i sistnämnda lagrum.

Vid tillämpning av första stycket och 29-31 §§ atomansvarighetslagen
anses som stat vilken tillträtt tilläggskonventionen varje stat som
ratificerat eller anslutit sig till konventionen senast nittio dagar
före den dag då atomolyckan inträffade.

3 § Fråga om ersättning enligt denna kungörelse prövas av Kungl. Maj:t.