Kungörelse (1968:450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.

SFS nr
1968:450
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1968-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:474

1 § Avtalet mellan Sverige och Finland den 29 januari 1968 (SÖ
1968:10) om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar
m.m., vars lydelse framgår av bilaga *(1555*) till denna kungörelse,
skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

2 § Vid införsel av vara för ändamål som avses i avtalet skall
anspråk på tull- och skattefrihet göras skriftligen hos
Tullverket. Framställningen skall göras på blankett enligt
fastställt formulär senast vid tulltaxeringen.

Tullverket fastställer formulär till blankett som avses i
första stycket och föreskriver vad i övrigt skall iakttagas för
tull- och skattefrihet. Förordning (1999:474).

3 § Användes vara som med stöd av avtalet införts tull- och
skattefritt för annat ändamål än som avses i avtalet, skall
skriftlig anmälan omedelbart göras till det tullkontor som av
Tullverket utsetts att kontrollera avtalets tilllämpning
beträffande införsel. Anmälan skall även göras, om återförsel
eller utförsel inte sker av överskottsmaterial eller av
hjälpmedel för arbetets utförande, som med stöd av avtalet
införts tull- och skattefritt. Anmälan i nu nämnda fall skall
göras senast vid arbetets avveckling. Tullverket prövar om tull
och skatt skall utgå. Förordning (1999:474).

4 § Tull och skatt som uttages enligt 3 § skall beräknas enligt de vid
tiden för införseln gällande bestämmelserna och enligt varans värd
dete i skick den då befann sig.

För uttagande av tull och skatt gäller i tillämpliga delar 44 § 1 mom.
första stycket tulltaxeringskungörelsen den 13 maj 1960 (nr 392).

Bilaga

Avtal mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid
byggande av gränsbroar m.m.

Artikel 1

I fråga om vara, elektrisk kraft och tjänsteprestation för byggande,
underhåll och drift av bro, anläggning för färjeförbindelse och annan
anläggning för trafikförbindelse över riksgränsen inom
landgränsområdet mellan Finland och Sverige gäller beträffande tull
och skatt vad som stadgas i detta avtal.

Avtalet gäller även för muddrings-, schaktnings- och annat jämförligt
arbete i samband med byggande och underhåll av anläggning som avses i
första stycket.

Artikel 2

Med skatt avses i detta avtal sådan statlig skatt och därmed jämförlig
avgift av annat slag än tull, som utgår på grundval av omsättning,
tillverkning, ianspråktagande, införsel eller utförsel.

Artikel 3

I fråga om vara, som är avsedd att användas för ändamål som anges i
artikel 1, utgår tull och skatt enligt vad som gäller vid försäljning,
uthyrning eller ianspråktagande i eller införsel till den
avtalsslutande stat, i vilken den som utför arbetet tillverkat, köpt
eller hyrt varan eller fått den förtullad. I följd härav får sådan
vara tull- och skattefritt införas till den ena avtalsslutande
staten från den andra under förutsättning att överföringen sker av den
som utför arbetet och att, när fråga är om maskin, verktyg, material
och annat som inte förbrukats för arbetets utförande, varan
återförs eller utförs efter användningen.

Överföring som sägs i första stycket berättigar icke till restitution
av tull eller skatt under åberopande av utförsel till den andra
staten.

Härutöver gäller att vara som avses i första stycket är undantagen
från särskild utförselavgift.

Artikel 4

Vad som anges i artikel 3 beträffande vara gäller i tillämpliga delar
även beträffande elektrisk kraft.

Artikel 5

I fråga om tjänsteprestation för ändamål som anges i artikel 1 utgår
skatt enligt vad som gäller vid utförande av sådan prestation i den
avtalsslutande stat, i vilken den som utför arbetet är bosatt.

För eljest skattepliktig arbetsprestation utgår icke skatt, när den
utförs på anläggningen i en av de avtalsslutande staterna av någon som
är bosatt i den andra.

Artikel 6

Som byggande enligt artikel 1 anses uppförande, återuppförande,
förbättring, ändring, flyttning, rivning och annat jämförligt arbete
samt undersöknings- och förberedelsearbete i samband därmed.

Som underhåll och drift enligt artikel 1 anses reparation utbyte av
delar och annat material, skötsel, rengöring, belysning samt vidare
skydds-, service- och annan åtgärd för trafikändamål.

Artikel 7

Till bro hänföres den egentliga brokonstruktionen, belysnings- och
andra anordningar på eller i anslutning till denna samt brobankarna,
allt enligt godkänd plan eller ritning.

Till annan i artikel 1 angiven anläggning hänföres färjeläge och annan
fast trafikanläggning samt anordningar på eller i anslutning till
denna, såsom maskineri, maskinrum, bommar och trossar, allt enligt
godkänd plan eller ritning.

Till vara som avses i artikel 3 hänföres delar, element, byggnads-,
ytbehandlings- och impregneringsmaterial och annat motsvarande
material till anläggningen samt byggnadsställningar, material till
sådana och andra hjälpanordningar, verktyg, maskiner, bränsle,
smörjmedel och annat material m.m., som behövs för ändamål som avses i
artikel 1.

Artikel 8

Det avtalsslutande staterna skall utbyta sådana uppgifter, som behövs
för tillämpningen av detta avtal.

Artikel 9

Kan någon visa, att tull- eller beskattningsmyndigheterna i de
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärd i strid med detta avtal, äger
han göra framställning i saken hos den stat där han anses vara bosatt.
Anses framställningen grundad, äger denna stats högsta finansmyndighet
träffa överenskommelse med den andra statens högsta finansmyndighet
för att undvika den mot avtalet stridande åtgärden.

Artikel 10

Detta avtal skall ratificeras och träder i kraft trettio dagar efter
ratifikationsinstrumentens utväxling, som skall äga rum i Stockholm.
Dock gäller detta avtal i tillämpliga delar även beträffande varor,
som före avtalets ikraftträdande överförts från Sverige till Finland
vid byggande och underhåll av den bro över Torne älv vid Aavasaksa i
Finland och Övertorneå, Sverige, som anlagts enligt överenskommelse
mellan Finland och Sverige den 29 juni 1963.

Avtalet gäller tills vidare. Avtalsslutande stat kan skriftligen
uppsäga avtalet med tolv månaders uppsägningstid.