Kungörelse (1968:453) om placering av donations- och fondmedel som förvaltas av statlig myndighet

SFS nr
1968:453
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1968-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:140
Upphävd
1998-05-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna som följer.

1 § Denna kungörelse är tillämplig på donations- och fondmedel, vilka
förvaltas av annan statlig myndighet än domkapitel, universitet eller
högskola och för vilka Kungl. Maj:t ej meddelat särskilda
bestämmelser.

Om för viss fond uttryckliga bestämmelser om tillgångarnas placering
är meddelade i donationsurkund skall dessa bestämmelser gälla utan
hinder av här meddelade föreskrifter.

2 § Myndighet får placera de förvaltade medlen i

a) obligationer

utfärdade eller garanterade av staten eller av kommun eller därmed
jämförlig samfällighet inom riket

utfärdade av allmän kassa eller inrättning, vars reglemente
fastställts av Kungl. Maj:t, eller kreditaktiebolag,

b) andra skuldförbindelser

för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet inom
riket svarar som löftesman eller garant

för vilka säkerheten utgöres av obligationer, som anges under a, eller
av inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller
tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av ett efter
expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den fasta egendomen
eller tomträtten,

c) fordringar hos riksbanken, riksgäldskontoret, svenskt
bankaktiebolag, sparbank, postbanken eller centralkassa för
jordbrukskredit.

3 § Till skyddande av fordran får myndighet på offentlig auktion eller
fondbörs inköpa egendom, som är utmätt eller pantsatt för fordringen.
Egendom, som inköpts till skyddande av fordran, skall avyttras så
snart lämpligen kan ske om den ej utgöres av tillgång, vari
myndigheten får placera medel.