Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:462) med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil

SFS nr
1968:462
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-08-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1503
Upphävd
1989-01-01

1 § Utan hinder av 8 och 9 §§ förordningen angående yrkesmässig
automobiltrafik m.m. får infordrande av yttranden inskränkas eller
underlåtas, om ansökan om trafiktillstånd avser sådan tidtabellsenlig
kompletteringstrafik med personbil som anordnas på grund av avtal med
kommun eller landstingskommun för person- och godsbefordran eller
endast godsbefordran på viss vägsträcka. Motsvarande gäller om ansökan
avser tillstånd att i kompletteringstrafik med personbil använda
släpfordon för godsbefordran.

2 § I samband med tillstånd att bedriva trafik som avses i 1 § får, om
inte särskilda omständigheter föranleder annat, medges befrielse från
skyldigheten att iakttaga föreskrifterna i 23, 25 och 29 §§
förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. och
vad som särskilt föreskrivits om lämplighetsbesiktning och trafikkort.
Kungörelse (1973:107).