Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:477) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;

SFS nr
1968:477
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1095
Upphävd
1991-08-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 9 § förordningen den 6 juni 1968 om
uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst, funnit gott
förordna som följer.

Beslut om uppskov enligt förordningen den 6 juni 1968 om uppskov i
vissa fall med beskattning av realisationsvinst antecknas i liggare,
som avses i 57 § 1 mom. andra punkten taxeringskungörelsen den 27 juni
1957 (nr 513).

Underrättelse om beslutet skall i förekommande fall sändas till
länsstyrelsen i det län där fastighet, som förvärvats i stället för
den med beslutet avsedda fastigheten, är belägen. Hos nämnda
länsstyrelse skall göras anteckning motsvarande den som avses i
föregående stycke.