Kungl. Majt:s kungörelse (1968:489) om postbefordran av tidningar (postal tidningskungörelse)

SFS nr
1968:489
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-09-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:443
Upphävd
1991-07-01

1 § Denna kungörelse gäller vid postbefordran i Sverige av sådana
periodiska skrifter som har utgivits i Sverige och har karaktär av
tidningar.

Rätt till postbefordran av tidningar enligt denna kungörelse tillkommer
tidningens utgivare. Postverket får i särskilt fall medge även någon
annan än utgivaren sådan rätt. Förordning (1984:888).

2 § Postbefordran enligt denna kungörelse får inte ske av några andra
tidningar än sådana som är införda i ett hos postverket fört
tidningsregister och anmälda till en av verket utgiven tidningstaxa.

Postverket bestämmer de närmare villkoren för införande av tidningar i
tidningsregistret och tidningstaxan samt för postbefordran enligt denna
kungörelse av tidningar som införts i registret och anmälts till taxan.

För prövning av frågan om en tidning skall införas i tidningsregistret
och tidningstaxan får postverket ta ut en avgift av 1 000 kronor per
edition. Förordning (1986:30).

3 § Postverket får vägra postbefordran enligt denna kungörelse av
tidningar som införts i tidningsregistret och anmälts till
tidningstaxan, om de villkor som föreskrivits för sådan befordran inte
uppfylls eller om kontrollexemplar av tidningen eller erforderliga
uppgifter för postavgiftens beräknande inte lämnas när verket med stöd
av 11 § föreskrivit det. Förordning (1981:921).

4 § Tidningar befordras enligt denna kungörelse som adresserad
posttidning, oadresserad posttidning eller som kommissionärsposttidning.

Befordran som kommissionärsposttidning får ske endast vid försändning
till återförsäljare eller ombud av sådana tidningar som utkommer minst
tolv gånger om året, om inte postverket medger annat i särskilt fall.

Försändelser, som skall befordras som posttidning, får väga högst 20
kilogram.

På omslaget till en posttidning får inte finnas någon reklam, annons
eller liknande. Förordning (1981:921).

5 § Försändelser som befordras som posttidning skall vara adresserade.
Som posttidning utan uppgift om mottagarens namn och adress (oadresserad
posttidning) får dock befordras sådana tidningar, som utkommer med minst
två nummer i veckan.

Postverket får medge att tidningar befordras som oadresserad posttidning
även i annat fall. Förordning (1981:921).

6 § Tidningar, som utkommer oftare än en gång i veckan, utdelas som
posttidning genom brevbäring till mottagare på tidningens utgivningsort
med angränsande tätbebyggelse, om postverket har praktiska och
ekonomiska möjligheter att åtaga sig utdelningen. Förordning (1981:921).

7 § Kommissionärsposttidningar, som inte utdelas genom lantbrevbärare,
tillhandahålls mottagaren vid adresspostkontoret. Förordning (1981:921).

8 § Postverket skall återbefordra obeställbara posttidningar till
avsändaren endast om denne betalar avgift för detta enligt ekonomitaxan
för brev. Förordning (1981:921).

9 § Posttidningar befordras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna kungörelse. Förordning (1981:921).

10 § Bilagor får befordras med posttidningar mot de avgifter och på de
villkor som postverket bestämmer. Förordning (1981:921).

11 § I den utsträckning som postverket bestämmer skall utgivaren av en
tidning som skall befordras som posttidning till verket lämna
fullständiga kontrollexemplar av tidningen samt uppgifter för
postavgiftens beräknande. Förordning (1981:921).

12 § För uppgifter om posttidningar som införs i tidningstaxan och i
regelbundet utkommande tilläggstryck till denna skall betalas en årlig
grundavgift med belopp som anges i bilagan till denna kungörelse.
Förordning (1981:921).

13 § För befordran av posttidningar skall betalas avgifter enligt
bilagan till denna kungörelse. Förordning (1981:921).

14 § Om postverket och utgivaren av en tidning överenskommit att ver
ket skall vidtaga någon särskild åtgärd för tidningens postbehandling
eller utge särskilt tilläggstryck till tidningstaxan, skall utgivaren
betala den avgift för detta som verket bestämmer med hänsyn till den
ökning av kostnaderna som uppkommer. Förordning (1981:921).

15 § Avier om abonnemangsförnyelser befordras mot de avgifter och på de
villkor som postverket bestämmer. Förordning (1981:921).

16 § Postverket meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna
kungörelse.

Övergångsbestämmelser

1983:785.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. De nya avgifterna
för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i
fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.

1984:888

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. De nya avgifterna
för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i
fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.

1986:30

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 1986. De nya avgifterna
för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i
fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.

1986:1220

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. De nya avgifterna
för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i
fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.

1987:1054

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. De nya avgifterna
för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i
fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.

1988:1176

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. De nya avgifterna
för utdelnings- och indragningskort gäller dock redan dessförinnan i
fråga om kort som avser tid efter förordningens ikraftträdande.

Bilaga

Avgifter för postbefordran m.m. enligt postala tidningskungörelsen

—————————————————————-
Periodicitet Periodicitet
minst 2 nr mindre än 2 nr
per vecka per vecka
—————————————————————-

I. Grundavgift för tidningar

Grundavgiften för edition
och år utgör 3 315 kronor 1 660 kronor

II. Befordringsavgifter för
tidningar

A. Befordningsavgifter för
adresserad posttidning ut-
gör
a) för varje tidnings-
exemplar med 0-1
distribution 121 öre 121 öre
b) för varje tidnings-
exemplar med 0-2
distribution 99,2 öre 99,2 öre
c) för varje tidnings-
exemplar med 0-3
distribution 95,5 öre 95,5 öre
d) för varje helt eller
påbörjat kilogram av
den sammanlagda
vikten av på en gång
avlämnade försändelser 289,3-543,9 450,1 öre
öre beroende
på medeltran-
sportavståndet

B. Befordringsavgiften för
oadresserad posttidning
utgör
a) för varje utdelnings-
eller indragningskort,
som av tidningsföre-
taget överlämnas till
postverket, inbegripet
avgift för kortets be-
fordran 640 öre 640 öre
b) de under II A angivna
avgifterna med tillägg
per tidningsexemplar 3,9 öre 3,9 öre
C. Befordningsavgiften för
kommissionärsposttidning
utgör
a) för varje försändelse 241 öre 241 öre
b) för varje helt eller
påbörjat kilogram av
den sammanlagda vikten
av på en gång avlämnade
försändelser 289,3-543,9 450,1 öre
öre beroende
på medeltran-
sportavståndet

För tidningar med 0-1 distribution som utdelas på lördagar tas dock de
under II A och B angivna avgifterna ut med följande tillägg per
tidningsexemplar

Periodicitet 2 nr per vecka 78,5 öre
Periodicitet 3 nr per vecka 52,3 öre
Periodicitet 4 nr per vecka 39,2 öre
Periodicitet 5 nr per vecka 31,4 öre
Periodicitet 6 nr per vecka 26,2 öre
Periodicitet 7 nr per vecka 22,4 öre

Sådan befordningsavgift, som skall bestämmas med ledning av tidningens
medeltransportavstånd, skall tillämpas för tidningar med minst 2 nr
per vecka. Efter överenskommelse mellan postverket och tidningsutgivaren
kan den tillämpas även för tidningar med 1 nr per vecka som
har koncentrerad spridning.

Avgiften utgår för varje helt eller påbörjat kologram av den
sammanlagda vikten av de på en gång avlämnade försändelserna med
följande belopp.

——————————————————————–
Medeltransportav- Avgift Medeltransport- Avgift
ståndet avståndet
uppgår överstiger uppgår till överstiger
till mer inte mer än inte
än
——————————————————————–
– 25 km 289,3 öre 250 km 275 km 423,3 öre
25 km 50 km 302,7 öre 275 km 300 km 436,7 öre
50 km 75 km 316,1 öre 300 km 325 km 450,1 öre
75 km 100 km 329,5 öre 325 km 350 km 463,5 öre
100 km 125 km 342,9 öre 350 km 375 km 476,9 öre
125 km 150 km 356,3 öre 375 km 400 km 490,3 öre
150 km 175 km 369,7 öre 400 km 425 km 503,7 öre
175 km 200 km 383,1 öre 425 km 450 km 517,8 öre
200 km 225 km 396,5 öre 450 km 475 km 530,5 öre
225 km 250 km 409,9 öre 475 km – 543,9 öre
——————————————————————–

Har en tidningsutgivare inte lämnat de uppgifter som behövs för
beräkning av medeltransportavståndet, tas avgift ut för varje helt eller
påbörjat kilogram av den sammanlagda vikten av de på en gång avlämnade
försändelserna med 543,9 öre.

De under II A a)–c) för tidningar med mindre än 2 nr per vecka angivna
avgifterna för varje tidningsexemplar minskas med 15 öre om tidningen
har mer än 3 men högst 10 miljoner postbefordrade exemplar per
kalenderår och med 19,9 öre om tidningen har mer än 10 miljoner
postbefordrade exemplar per kalenderår.

De under II angivna avgifterna gäller under förutsättning att
tidningsutgivaren har förbundit sig att under kalenderåret 1990 utnyttja
postverket för befordran av tidningar i huvudsak i samma omfattning som
har skett under år 1989. Postverket får vägra befordran enligt postala
tidningskungörelsen för sådana utgivare som bryter mot lämnade
förbindelser.

En tidningsutgivare som inte har lämnat en sådan förbindelse som avses i
föregående stycke får under år 1990 utnyttja postverket enligt den
postala tidningskungörelsen mot avgifter som är 20 % högre än de under
II angivna avgifterna.

Om en tidningsutgivare utför någon åtgärd utöver vad postverket
generellt kräver eller när andra omständigheter motiverar en
avgiftssänkning, kan de ovan angivna avgifterna per exemplar minskas
efter prövning av postverket i varje särskilt fall.

——————————

Uppkommer brutet öretal vid beräkning enligt ovanstående tabeller av
befordringsavgift för försändelser, som på en gång avlämnas till
befordran, skall summan höjas till närmaste hela öretal. Förordning
(1989:953).