/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:499) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;

SFS nr
1968:499
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-10-18
Författningen har upphävts genom
SFS1991:323
Upphävd
1991-06-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att räntan på lån som avses i
kungörelserna den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig
kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed
jämförlig examen, den 30 april 1948 (nr 210) angående statlig
kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, den 16 juni 1950
(nr 469) angående studielån med statlig kreditgaranti, den 30 juni 1952
(nr 570) angående studielån med statlig kreditgaranti åt s.k.
flyktingstudenter, den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelse om
studielån åt flyktingstudenter och den 30 juni 1959 (nr 436) med
särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska studerande, de
båda sistnämnda kungörelserna i vad de avser studielån med statlig
kreditgaranti, från och med den 1 november 1968 tills vidare skall
utgöra 5,5 procent.