Kungörelse (1968:536) om ny internationell signalbok för sjöfarten

SFS nr
1968:536
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1968-11-15

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att den av Mellanstatliga
rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) år 1965 godkända
internationella signalboken (ISB 1965) från och med den 1 april 1969
skall användas, dels på svenskt örlogsfartyg enligt föreskrifter som
meddelas av Kungl. Maj:t, dels på övriga svenska fartyg som skall vara
utrustade med internationell signalbok.

Kungörelsen den 10 november 1933 (nr 610) angående ny internationell
signalbok skall samtidigt upphöra att gälla.