Förordning (1968:556) om näringstillstånd m.m.

SFS nr
1968:556
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1968-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:308
Upphävd
1992-07-01

Om näringstillstånd

1 § Frågor om näringstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där
verksamheten huvudsakligen skall bedrivas.

Om en utlänning ansöker om tillstånd till verksamhet som får utövas
endast efter medgivande av regeringen, prövas även frågan om
näringstillstånd av regeringen. Detsamma gäller om näringstillstånd söks
i samband med en sådan ansökan om tillstånd att ingå i handelsbolag som
prövas av regeringen. Förordning (1982:515).

2 § Ansökan om näringstillstånd görs skriftligen hos länsstyrelse i det
län där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas. Förordning
(1982:515).

3 § Ansökan om näringstillstånd skall innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, yrke, födelsedatum, medborgarskap och hemvist,

2. den tid sökanden varit bosatt här i riket,

3. näringsverksamhetens art samt den ort där verksamheten skall
bedrivas,

4. i det fall sökanden ej är bosatt här i riket, föreståndarens namn,
medborgarskap och hemvist.

Sökanden skall vidare ge in bevis att han inte är underårig eller i
konkurs och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken. En sökande som är bosatt här i riket skall även bifoga
bevis om sin folkbokföring i riket. En sökande som ej är bosatt här i
riket skall inge utredning, som visar att det i hans hemland inte finns
anledning till anmärkning mot hans skötsamhet, bevis att föreståndaren
är bosatt här i riket och inte är underårig eller har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken samt sådan fullmakt som avses i 9 § andra
stycket lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att
idka näring här i riket. Förordning (1991:767).

4 § Länsstyrelsen skall från polismyndigheten eller andra lokala
myndigheter infordra den ytterligare utredning om sökandens personliga
förhållanden som kan behövas. Om det är fråga om sådana tillstånd som
avses i 1 § andra stycket skall länsstyrelsen med eget yttrande sända
handlingarna till regeringen. I yttrandet skall särskilt anges om
sökanden anses uppfylla förutsättningarna för att få näringstillstånd.
Förordning (1982:515).

5 § Länsstyrelsen skall i ansökningsärenden samråda med statens
invandrarverk. Förordning (1982:515).

6 § Sådan fullmakt som avses i 9 § andra stycket lagen (1968: 555) om
rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket
skall förvaras hos länsstyrelsen i det län där verksamheten
huvudsakligen bedrivs. Förordning (1982:515).

7 § Om en utlänning som ej är bosatt här i riket utsett ny föreståndare,
skall han göra skriftlig anmälan om detta till länsstyrelsen i det län
där verksamheten huvudsakligen bedrivs och ange den nye föreståndarens
namn, medborgarskap och hemvist. Därvid skall han ge in bevis att
föreståndaren är bosatt här i riket och inte är underårig eller har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt fullmakt för
föreståndaren. Förordning (1988:1337).

Om tillstånd för utländskt företag

8 § Frågor om tillstånd för utländska företag att idka näring här i
riket prövas av kommerskollegium. Om ett ärende är av större vikt från
allmän synpunkt skall dock kommerskollegium med eget yttrande hänskjuta
ärendet till regeringen. Förordning (1982:515).

9 § Ansökan om tillstånd görs skriftligen hos länsstyrelsen i det län
där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas. Förordning (1982:515).

10 § Ansökan om tillstånd för bolag eller ekonomisk förening skall
innehålla uppgifter om

1. företagets firma, nationalitet och säte,

2. företagets och filialens verksamhet,

3. den ort där filialkontoret skall vara beläget,

4. namn, medborgarskap och hemvist för filialens verkställande direktör,

5. i det fall företaget är ett aktiebolag, bolagets aktiekapital och det
belopp av aktiekapitalet som blivit inbetalat.

Bolaget eller föreningen skall vidare ge in

1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat samt bedriver
näringsverksamhet i sitt hemland,

2. avskrift av bolagsordning, stadgar eller motsvarande grundhandling
som gäller för företaget,

3. avskrift av företagets och i förekommande fall moderföretagets
årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren,

4. bevis att företaget ej är i konkurs,

5. bevis att filialens verkställande direktör är bosatt här i riket och
inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,

6. sådan fullmakt för verkställande direktören som avses i 19 § lagen
(1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring
här i riket. Förordning (1988:1337).

11 § När ansökan görs av annat utländskt företag än ett bolag eller en
ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 10 § i tillämpliga delar.
Förordning (1982:515).

12 § Länsstyrelsen skall med eget yttrande sända handlingarna i ärendet
till kommerskollegium. I yttrandet skall särskilt anges om sökanden
anses uppfylla förutsättningarna för att få tillstånd att idka näring.
Förordning (1982:515).

Om filialregistret

13 § Anmälan för registrering av en filial görs skriftligen. I
anmälningshandlingen skall lämnas uppgifter om

1. det utländska företagets firma, nationalitet och säte samt filialens
firma,

2. företagets och filialens verksamhet,

3. den ort där filialkontoret skall vara beläget och kontorets adress,

4. namn, medborgarskap och hemvist för filialens verkställande direktör
och auktoriserade revisor samt för vice verkställande direktör, om sådan
utsetts,

5. i det fall företaget är ett aktiebolag, bolagets aktiekapital och det
belopp av aktiekapitalet som blivit inbetalat.

Två styrkta avskrifter av tillståndsbeslutet skall bifogas
anmälningshandlingen.

Om verkställande direktören inte har skrivit sin av vittnen styrkta
namnteckning på anmälningshandlingen, skall vid denna fogas bilaga med
hans namnteckning, styrkt av vittnen. Detsamma gäller i fråga om vice
verkställande direktören.

När anmälningshandlingen ges in, skall avgift enligt 21 § erläggas.
Förordning (1982:515).

14 § När anmälan för registrering av en filial görs, skall
registreringsmyndigheten begära in de handlingar som företaget har gett
in enligt 10 § andra stycket 1, 2 och 6. Om registrering beviljas, skall
handlingarna därefter förvaras hos registreringsmyndigheten. Förordning
(1982:515).

15 § Beviljas registrering av en filial, införs i filialregistret de
uppgifter som anges i 13 § första stycket. Om ett tillståndsbeslut har
förenats med särskilda villkor eller föreskrifter, antecknas det i
registret.

Bestämmelser om förutsättningar för en vice verkställande direktörs
tjänstgöring eller om inskränkningar i övrigt i rätten att teckna
filialens firma får ej registreras.

Sedan registrering skett, skall den ena avskriften av tillståndsbeslutet
förses med bevis om registreringen och återställas till verkställande
direktören. Förordning (1982:515).

16 § Bestämmelserna i 13 § gäller i tillämpliga delar sådan anmälan
enligt lagen (1968:555) om rätt för utlänning och utländskt företag att
idka näring här i riket som görs efter det att en filial registrerats.
Avser anmälningen ej endast ändring av hemvist eller adress, skall det
förhållande som anmäls styrkas med avskrift av protokoll, skriftlig
förklaring av det utländska företaget eller annan handling. Vid anmälan
att en ny verkställande direktör eller vice verkställande direktör
utsetts skall även ges in fullmakt för honom samt bevis att han är
bosatt här i riket och inte är underårig eller har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1988:1337).

17 § Om det genom dom som äger laga kraft har förklarats att en
inskrivning som gjorts i filialregistret ej bort göras eller att ett
beslut som registrerats är ogiltigt eller att andra förhållanden som
antecknats inte längre gäller, skall på anmälan av en part antecknas i
registret att den tidigare anteckningen avförs ur registret. Vid anmälan
skall avskrift av domen med lagakraftbevis ges in. Förordning
(1982:515).

18 § Filialregistret inrättas enligt lösbladssystem.

Varje blad förses med en rubrik som innehåller filialens firma och det
nummer under vilket filialen förs in i registret. Vid varje inskrivning
anges, i fortlöpande följd för varje filial, numret på inskrivningen. I
registret antecknas den dag då uppgiften förs in i registret och den dag
då uppgiften kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning
(1982:515).

19 § Till filialregistret hör en förteckning, där filialerna förs in i
alfabetisk ordning med uppgift om det nummer under vilket varje filial
förts in i registret. Om en filials firma ändras eller om en filial
avförs ur registret, antecknas även detta i den alfabetiska
förteckningen. Förordning (1982:515).

20 § I en kungörelse enligt 26 § andra stycket lagen (1968: 555) om rätt
för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall
anges dagen för införandet i registret, den filial som åsyftas, den ort
där filialkontoret är beläget och den anteckning som gjorts i registret
om innehållet av anmälan eller andra uppgifter. Förordning (1982:515).

21 § Avgifter för registrering och dess kungörande utgår med,

a) när anmälan görs för registrering av en filial, 750 kronor,

b) när anmälan till eller anteckning i registret i övrigt sker, 450
kronor.

Avgift erläggs ej för registrering eller kungörande som sker efter
anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan enligt 17 § eller
efter anmälan som enligt 24 § lagen (1968:555) om rätt för utlänning och
utländskt företag att idka näring här i riket görs av en borgenär eller
av den, vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda
filialen.

Om registrering vägras, skall den erlagda avgiften för anmälan
återlämnas sedan beslutet vunnit laga kraft. Även när
registreringsanmälan återkallas innan beslut meddelats, skall den
erlagda avgiften för anmälan återlämnas. Förordning (1990:809).

21 § Avgifter för registrering och dess kungörande utgår med,

a) när anmälan görs för registrering av en filial, 400 kronor,

b) när anmälan till eller anteckning i registret i övrigt sker, 150
kronor.

Avgift erläggs ej för registrering eller kungörande som sker efter
anmälan om enbart adressändring eller efter anmälan enligt 17 § eller
efter anmälan som enligt 24 § lagen (1968: 555) om rätt för utlänning
och utländskt företag att idka näring här i riket görs av en borgenär
eller av den, vars rätt är beroende av att det finns någon som får
företräda filialen.

Om registrering vägras, skall den erlagda avgiften för anmälan
återlämnas sedan beslutet vunnit laga kraft. Även när
registreringsanmälan återkallas innan beslut meddelats, skall den
erlagda avgiften för anmälan återlämnas. Förordning (1982:515).

Gemensam bestämmelse

22 § Om en handling i ett ärende som avses i denna förordning är
avfattad på ett främmande språk, skall sökanden på begäran av den
myndighet som behandlar ärendet ge in en bestyrkt svensk översättning av
handlingen. Förordning (1982:515).

Överklagande av vissa beslut

23 § Beslut som avses i 32 § andra stycket lagen (1968:555) om rätt för
utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket får
överklagas genom besvär, hos kommerskollegium om beslutet fattats av
länsstyrelsen, och i övrigt hos regeringen. Förordning (1982:515).