Förordning (1968:568) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

SFS nr
1968:568
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:227
Upphävd
1991-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28
september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om
statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om
statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett
mellan Sverige och Belgien den 2 juli 1965 ingånget och genom
skriftväxling den 7 mars 1967 ändrat avtal, vars lydelse efter ändringen
framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av
dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande
skatter på inkomst och förmögenhet skall lända till efterrättelse för
Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet skall
iakttagas de anvisningar som är fogade till kungörelsen genom bilaga 2.
(Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.).

Övergångsbestämmelser

1968:568

1. Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen tillämpas första gången vid 1969 års taxering med de
undantag som anges under 2-4 nedan. Beträffande kupongskatt tillämpas
kungörelsen på utdelning som blivit tillgänglig för lyftning efter
utgången av år 1967.

2. Kungörelsen tillämpas även vid 1968 års taxering såvitt avser
beskattningsår som avslutats under tiden den 1 januari – den 29 februari
1968.

3. Bestämmelserna i artikel 23 § 1 i avtalet om avräkning av belgisk
skatt från svensk skatt äger tillämpning på inkomst, som behandlas
enligt föreskrifterna i artikel 10 § 2, första och tredje styckena,
artikel 11 §§ 2 och 6 samt artikel 12 § 5 i avtalet som blivit
tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1962.

4. Bestämmelserna i artikel 24 § 5 i avtalet om beskattningen av fast
driftställe, som belgiskt företag har i Sverige, tillämpas även i fråga
om beskattningsår som avslutats före kungörelsens ikraftträdande men
efter utgången av år 1962.

5. Är någon enligt 2-4 berättigad till lindring i dubbelbeskattning vid
taxering åren 1963 – 1968, kan han, om sådan lindring icke erhållits,
anföra besvär över taxeringen inom den tid och i den ordning som anges i
100 och 104 §§ taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623).

6. Genom denna kungörelse upphäves, såvitt angår förhållandet mellan
Sverige och Belgien, kungörelsen den 8 januari 1954 (nr 5) om
tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953
undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning för reglering av
vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Den
upphävda kungörelsen äger ock, med de undantag som följer av 2-4, i
oförändrad utsträckning tillämpning vid 1968 års taxering och vid
eftertaxering för år 1968 eller tidigare år.

1990:227

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1968:568) om
tillämpning av avtal den 2 juli 1965 mellan Sverige och Belgien för
undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor
beträffande skatter på inkomst och förmögenhet skall upphöra att gälla
vid utgången av år 1990. Den upphävda förordningen skall dock
fortfarande tillämpas

a) i fråga om skatter som innehållits vid källan, på inkomst som blivit
tillgänglig för lyftning eller förfallit till betalning före den 1
januari 1991,

b) i fråga om andra inkomstskatter, på skatter som påförs för
beskattningsperioder som avslutats före den 1 januari 1991 samt

c) i fråga om svensk förmögenhetsskatt, på skatt som påförs vid 1992
eller tidigare års taxering.