Kungl Maj:ts förordning (1968:575) om fusion inom stadshypoteks- och bostadskreditinsti- tutionerna;

SFS nr
1968:575
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Konungen får lämna tillstånd till verkställande av avtal om fusion
mellan Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Svenska
bostadskreditkassan innebärande att bostadskreditkassan skall uppgå i
stadshypotekskassan på så sätt att bostadskreditkassan upplöses utan
likvidation och att alla dess tillgångar och skulder övertages av
stadshypotekskassan.

Tillstånd till verkställande av fusionsavtal får meddelas endast om
förslag till avtalet godkänts av kassornas ombudsstämmor och därvid
samtliga röstberättigade ombud förenat sig om beslutet eller det
fattats vid två på varandra följande ombudsstämmor och vid den stämma
som hållits sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

2 § Konungen får lämna tillstånd till verkställande av avtal om fusion
mellan stadshypoteksförening och bostadskreditförening som har samma
verksamhetsområde innebärande att bostadskreditföreningen skall uppgå
i stadshypoteksföreningen på så sätt att medlemmarna i
bostadskreditföreningen blir medlemmar i stadshypoteksföreningen samt
att bostadskreditföreingen upplöses utan likvidation och att alla dess
tillgångar och skulder övertages av stadshypoteksföreningen.

Tillstånd till verkställande av fusionsavtal får meddelas endast om
förslag till avtalet godkänts av föreningarnas stämmor och därvid
samtliga röstberättigade förenat sig om beslutet eller det fattats vid
två på varandra följande föreningsstämmor och vid den stämma som
hållits sist biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

3 § Fusion enligt 1 och 2 §§ skall anses genomförd den dag Konungen
bestämmer.

4 § Medlem i bostadskreditförening som ej samtyckt till fusion har
rätt att inom en månad efter det Konungen lämnat tillstånd till
fusionsavtalets verkställande säga upp sig till utträde. Hans lån
förfaller därvid till betalning. Förening får betinga sig ersättning
för den ränteförlust som betalningen kan föranleda
(ränteskillnadsersättning) och, om mindre än tio år förflutit
efter lånets utlämnande, ersättning för förlorade förvaltnings- och
fondbidrag med belopp som Konungen fastställer på ansökan av
föreningen.

5 § Staten ställer till förfogande en av riksgäldsfullmäktige utfärdad
förbindelse att gentemot innehavare av obligationer, som utgivits av
kassorna innan fusionen genomförts, svara för förlust som kan uppkomma
på grund av fusionen.

6 § Närmare bestämmelser för genomförandet av fusionerna meddelas av
Konungen.

Övergångsbestämmelser

1968:575

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

I fråga om avtal om fusion som stadshypoteksförening eller
bostadskreditförening träffar får tillstånd till verkställande av
avtalet lämnas även om detta godkänts av interimsstyrelse i stället
för av föreningsstämma.