Förordning (1968:591) om mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel

SFS nr
1968:591
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:577
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:577

Mervärdeskatt skall betalas för varor som utförs för försäljning från
kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg på linje mellan
Sverige och Danmark, Finland eller Norge. Skatt skall dock inte utgå för
spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska
preparat och toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror. För den
ingående skatt som belöper på skattepliktig utförsel föreligger inte
avdragsrätt enligt 17 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

Innebär utförsel enligt första stycket ett skattepliktigt uttag enligt
lagen om mervärdeskatt, skall beskattningsvärdet utgöra varans
inköpsvärde inräknat skatt. Förordning (1985:119).

Övergångsbestämmelser

1990:577

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande författningar skall
upphöra att gälla vid utgången av år 1990, nämligen

1. Förordningen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall
vid utförsel,

2. Förordningen (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för
hamn- och flygplatsverksamhet,

3. Regeringens beslut den 7 maj 1975 om undantag från skatteplikt till
mervärdeskatt för vissa luftkuddefarkoster,

4. Regeringens beslut den 5 april 1979 om undantag från skatteplikt till
mervärdeskatt för doktorsavhandlingar.

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1991.