Lag (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län

SFS nr
1968:598
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS1987:147
Upphävd
1987-07-01

1 § Har med stöd av 127 § andra stycket byggnadslagen (1947:385)
bestämts att Stockholms län skall utgöra ett regionplaneområde, skall
frågor om regionplan för området handläggas av Stockholms läns
landstingskommun. Lag (1977:213).

2 § Förslag till regionplan upprättas av en regionplanenämnd och
antages av landstinget. Lag (1977:213).

3 § Landstingskommunen får tillsätta särskild regionplanenämnd eller
uppdraga åt annan nämnd att vara regionplanenämnd. Har så ej skett är
förvaltningsutskottet regionplanenämnd.

I fråga om särskild regionplanenämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap.
2–12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. Lag
(1977:213).

4 § Regionplan fastställes av regeringen. Har avvikande mening i fråga
om förslaget till regionplan uttalats inom regionplanenämnd eller inom
landstinget eller har erinran mot förslaget framställts av kommun inom
regionplaneområdet, kan regeringen göra den avvikelse från förslaget
som är befogad med hänsyn till den uttalade meningen. Lag (1977:213).

5 § Bestämmelserna i 133 § och 149 § första stycket första punkten
byggnadslagen (1947:385) tillämpas på motsvarande sätt när
landstingskommunen handlägger frågor om regionplan. Vad som sägs om
regionplaneförbund och förbundsfullmäktige skall därvid avse
landstingskommunen och landstinget. Lag (1977:213).