Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering

SFS nr
1968:613
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 2 § lagen den 2 juni 1961 (nr 300) om
redareavgift för sjöfolks pensionering, funnit gott förordna, att den
i nämnda paragraf avsedda procentsatsen skall vara 0,8.

Övergångsbestämmelser

1968:613

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1969 och äger
tillämpning på löner som utges från och med nämnda dag.

Samtidigt upphäves kungörelserna den 2 juni 1961 (nr 301) om
redareavgift för sjöfolks pensionering och den 25 maj 1967 (nr 211)
med förordnande enligt 3 § lagen den 2 juni 1961 (nr 300) om
redareavgift för sjöfolks pensionering. De upphävda kungörelserna
gäller dock fortfarande i fråga om avgift för år 1968 eller tidigare
år.

Vid beräkning av preliminär avgift för år 1969 äger kungörelsen den 11
oktober 1968 (nr 522) om preliminär arbetsgivaravgift m.m. för år 1969
motsvarande tillämpning.