/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:614) om höjning av pris som angivits i taxa e.d.;

SFS nr
1968:614
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1517
Upphävd
1989-01-01

Har Kungl. Maj:t i taxa, annan författning eller särskilt beslut angivit
visst pris för tillhandahållande av vara eller tjänst, skall priset
höjas med belopp som motsvara den skatt som skall utgå enligt
förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdesskatt.