Förordning (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnverksamhet

SFS nr
1968:616
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:577
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:577

1 § Den som driver handelshamn är, om ej annat följer av 4 §,
skattskyldig enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt icke endast för
omsättning som medför skattskyldighet enligt 2 § första eller andra
stycket lagen utan även för omsättning som avser upplåtelse åt fartyg av
hamnen med tillhörande anordning eller annan tjänst i samband med
fartygs begagnande av hamnen med tillhörande anordningar eller
varuhantering inom hamnanläggningen.

Detta gäller också luftfartsverket och de kommuner som driver
flygplatser samt alla som driver trafikflygplatser. Skattskyldighet
föreligger i detta fall även för tillhandahållande av tjänst i samband
med luftfartygs begagnande av flygsäkerhetsanordningar utanför
flygplatsen. Förordning (1989:903).

2 § Har den, för vilken skattskyldighet skulle föreligga enligt 1 §,
upplåtit driften av hamnen eller flygplatsen eller del därav till annan
är upplåtaren skattskyldig till mervärdeskatt för tjänst som består i
sådan upplåtelse. Förordning (1976:674).

3 § Den till vilken upplåtelse skett enligt 2 § är skattskyldig i
enlighet med 1 §. Förordning (1976:674).

4 § Skattskyldighet föreligger icke för omsättning som avser uthyrning
av byggnad, lokal eller annat utrymme inom hamnanläggningen eller
flygplatsen eller som avser tillhandahållande av teleförbindelse till
fartyg eller luftfartyg. Förordning (1976:674).

5 § Omsättning som innefattar tjänst med avseende på fartyg eller
luftfartyg i utrikes trafik skall anses utgöra sådan omsättning genom
utförsel, för vilken skattskyldighet föreligger enligt 2 § andra
stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Motsvarande gäller i fråga
om lastning, lossning eller annan tjänst i hamn- eller
flygplatsverksamheten med avseende på vara från eller till utrikes ort.
Förordning (1976:674).

6 § Tjänst som avses i denna förordning är skattepliktig, om ej annat
följer av andra stycket.

Skatteplikt föreligger ej för tjänst som avses i 2 §. Förordning
(1976:644).

7 § Rätt till avdrag för ingående skatt enligt 17 och 18 §§ lagen
(1968:430) om mervärdeskatt föreligger även till den del skatten hänför
sig till tjänst som enligt 6 § icke är skattepliktig. Utan hinder av 17
eller 18 § lagen gäller vidare, att avdragsrätt föreligger för all
ingående skatt med avseende på sådan byggnad eller annan fast
anläggning för den skattskyldiges hamn- eller flygplatsverksamhet, som
i mer än ringa omfattning användes för den verksamhet som omfattas av
skattskyldigheten.

I övrigt gäller lagen om mervärdesakatt i tillämpliga delar i fråga om
verksamhet som avses i denna förordning. Förordning (1976:674).

Övergångsbestämmelser

1990:577

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande författningar skall
upphöra att gälla vid utgången av år 1990, nämligen

1. Förordningen (1968:591) om erläggande av mervärdeskatt i vissa fall
vid utförsel,

2. Förordningen (1968:616) om skattskyldighet till mervärdeskatt för
hamn- och flygplatsverksamhet,

3. Regeringens beslut den 7 maj 1975 om undantag från skatteplikt till
mervärdeskatt för vissa luftkuddefarkoster,

4. Regeringens beslut den 5 april 1979 om undantag från skatteplikt till
mervärdeskatt för doktorsavhandlingar.

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1991.