Kungörelse (1968:633) om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

SFS nr
1968:633
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

1 §. Har skattskyldig medgivits särskilt investeringsavdrag för
anskaffning av inventarier enligt förordningen den 15 mars 1968 (nr 87)
om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt
och dessutom avdrag för ingående mervärdeskatt, som belöper på samma
inventarier, enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om
mervärdeskatt, skall hela det särskilda investeringsavdraget återföras
till beskattning, om annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Har anskaffningskostnad för inventarier som avses i första stycket till
någon del betalats före den 1 januari 1969, skall endast sådan del av
det särskilda investeringsavdraget återföras som svarar mot den del av
anskaffningskostnaden som återstår obetald vid utgången av år 1968.

Avdragsbelopp som sammanlagt icke uppgår till 100 kronor skall icke
återföras.

2 §. Återföring av särskilt investeringsavdrag skall ske vid taxering
till statlig inkomstskatt för det beskattningsår, under vilket avdraget
för ingående mervärdeskatt medgivits. Den skattskyldige skall i
självdeklaration som avges till ledning för taxeringen lämna
specificerad uppgift om särskilt investeringsavdrag som skall återföras
enligt 1 §. Återfört avdragsbelopp upptages som skattepliktig intäkt vid
inkomstberäkningen för den förvärvskälla i vilken avdraget åtnjutits.

3 §. Den som enligt förordningen om mervärdeskatt är redovisningsskyldig
för sådan skatt och vid taxering till statlig inkomstskatt medgivits
särskilt investeringsavdrag för anskaffning av inventarier är skyldig
att efter anmaning av beskattningsmyndighet meddela de upplysningar som
beträffande honom kan vara av betydelse för tillämpningen av 1 §.