Förordning (1968:649) om vissa föreskrifter om tjänstebostäder för präster

SFS nr
1968:649
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:89
Upphävd
1989-07-01

1 § Denna förordning gäller sådana prästgårdar och andra
tjänstebostäder för präster som avses i 23 § lagen (1970:940) om
kyrkliga kostnader.

Förordningen tillämpas inte på biskopsgårdar och sådana bostäder som
hyresfritt upplåts till biskopar eller till kyrkoherdar i svenska
församlingar i utlandet. Förordning (1984:999).

2 § Föreskrifter om uppsägning av hyresavtal m. m. finns i 12 kap.
jordabalken.

Föreskrifter om tjänstebostadshyra finns i förordningen (1961:333) om
tjänstebostadshyra för präster. Förordning (1984:999).

3 § När bostad till- eller frånträds skall hållas syn i den ordning
som stiftsnämnden bestämmer. Vid syn skall upprättas protokoll.
Förordning (1984:999).

4 § Bostadsinnehavare eller, om han avlidit, hans dödsbo skall, i den
omfattning som kan finnas lämplig, mot skälig ersättning upplåta
utrymme i bostaden för bostadsinnehavarens vikarie eller
efterträdare. Förordning (1984:999).

5 § Innehavare av bostad utan centralvärmeanläggning eller av bostad i
en- eller tvåfamiljshus med sådan anläggning skall ombesörja bostadens
eller husets uppvärmning, om ej pastoratet medger annat. Förordning
(1984:999).

6 § Innehavare av bostad i enfamiljshus skall, om ej pastoratet medger
annat, svara för fastighetens skötsel i den omfattning sådan
vanligen åvilar hyresgäst i enfamiljshus på orten och sköta mindre
trädgård, som kan höra till fastigheten. Pastoratet kan föreskriva
samma skyldigheter för inn ehavare av bostad i tvåfamiljshus.
Förordning (1984:999).

7 § Bostadsinnehavare har ej rätt till nedsättning i
tjänstebostadshyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd
av att pastoratet under behövlig tid låter utföra arbete för att sätta
bostaden i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av
bostaden eller fastigheten i övrigt. Förordning (1984:999).

8 § har upphävts genom förordning (1984:999).