Reglemente (1968:654) för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar

SFS nr
1968:654
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1623
Upphävd
1993-01-01

Stadshypotekskassan

Styrelse

1 § Styrelsen sammanträder så ofta ärendena kräver. Till sammanträde
skall kallas samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall, behövligt
antal suppleanter.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras på sätt
styrelsen bestämmer. Förordning (1983:718).

2 § Styrelsen är beslutför när minst åtta ledamöter är närvarande. Är
endast sex ledamöter närvarande får beslut ändå fattas, om ordföranden
eller vice ordföranden är närvarande och de närvarande ledamöterna är
ense om beslutet.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val inom styrelsen avgörs
dock genom lottning.

Beslut om utseende och entledigande av verkställande direktör, om
uppläggande av obligationslån eller om annan upplåning samt beslut om
instruktion för värderingsmän och om formulär för värderingsinstrument
får styrelsen inte fatta utan att den är fulltalig. För beslutets
giltighet fordras även att ordföranden eller vice ordföranden biträtt
beslutet.

För behandling av frågor där beslutet fordrar fulltalig styrelse eller
när det annars behövs för att styrelsen skall vara beslutför, får vid
förfall för personlig suppleant annan suppleant kallas in. Ordföranden
bestämmer då i vilken ordning suppleanterna skall inträda i styrelsen.
Förordning (1983:718).

3 § Ledamot av styrelsen får ej delta i behandling av en fråga som rör
avtal mellan honom och kassan. Inte heller får han delta i behandlingen
av en fråga som rör avtal mellan kassan och tredje man, om han i frågan
har ett väsentligt intresse som kan strida mot kassans. Detsamma gäller
i fråga om gåvor från kassan samt vid rättegång eller annan talan mot
styrelseledamoten eller tredje man. Förordning (1983:718).

4 § Kassans firma skall tecknas av minst två personer i förening.

Styrelsen får bemyndiga ledamöter och suppleanter i styrelsen och
tjänstemän hos kassan att teckna firman.

Styrelsen kan föreskriva att firmatecknare bör teckna kassans firma
endast som kontrasignant. Sådan firmatecknare får teckna firman endast
tillsammans med firmatecknare som ej är kontrasignant.

Bemyndigande att teckna kassans firma får när som helst återkallas av
styrelsen.

5 § Styrelsen bestämmer arvoden till verkställande direktören, till
sådan revisor hos förening som kassan utser och till suppleanterna i
styrelsen.

Styrelsen tillsätter och entledigar tjänstemän och övriga biträden samt
bestämmer lönevillkor för dem.

Styrelsen får vidare lämna föreningarna erforderliga anvisningar rörande
verksamheten.

Senast den 15 mars varje år skall styrelsen avge berättelse över kassans
förvaltning och verksamhet under närmast föregående år. Berättelsen
skall tryckas.

Revision

6 § Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst inventera
kassans tillgångar samt granska kassans böcker, räkenskaper och andra
handlingar.

Styrelsen skall årligen i den omfattning som bestämts i samråd med
revisorerna låta inventera de obligationer som är inskrivna hos kassan.

Den inventeringsskyldighet som åvilar revisorerna får i fråga om
inskrivna obligationer anses fullgjord genom kontroll av inventering som
skett enligt andra stycket.

Styrelsens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna
ofördröjligen efter det att den avgivits.

Revisorerna skall senast den 15 april avge revisionsberättelse, i vilken
de skall till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Berättelsen skall tryckas.

Bankinspektionen bestämmer arvode till den av inspektionen utsedde
revisorn. Fullmäktige i riksgäldskontoret bestämmer arvode till den av
fullmäktige utsedde revisorn. Förordning (1970:67).

7 § Styrelsen skall ofördröjligen efter det att revisionsberättelsen
avgivits överlämna förvaltnings- och revisionsberättelserna till chefen
för finansdepartementet, till riksgäldsfullmäktige och till
föreningarna.

Ombudsstämma

8 § Styrelsen förbereder de ärenden som skall behandlas på ombudsstämma.

Styrelsen skall upprätta föredragningslista för stämman samt tillse att
föreningarna minst fjorton dagar före stämman underrättas om dagen för
denna och får del av föredragningslistan.

9 § Ombudsstämman öppnas av den ledamot i styrelsen som styrelsen utser.
Stämman skall välja ett av ombuden att vara ordförande för stämman.

Beslut fattas genom omröstning. Varje ombud har en röst. Omröstningen
sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om ett ombud begär det.
Som stämmans beslut gäller den mening som de flesta enat sig om. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val avgörs dock genom
lottning.

Ledamöterna och suppleanterna i styrelsen samt revisorerna får närvara
vid stämman och delta i överläggningarna men ej i besluten.

Vid stämman skall protokoll föras. Förordning (1983:718).

10 § På ordinarie ombudsstämma skall följande ärenden behandlas,
nämligen

1. granskning av ombudens behörighetshandlingar,

2. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet,

3. föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelserna,

4. fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

6. bestämmande av arvoden till de valda styrelseledamöterna och de valda
revisorerna samt till ledamöterna i valberedningen,

7. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen,

8. val av revisorer för kassan och suppleanter för dem,

9. utseende av ledamöter och suppleanter i valberedning,

10. ärende som styrelsen hänskjutit till stämman och ärende som förening
eller ombud anmält enligt 11 §. Förordning (1987:109).

11 § Förening eller ombud som vill framställa förslag till behandling på
ordinarie ombudsstämma skall anmäla förslaget skriftligen hos styrelsen
senast den 15 april.

Stämman får behandla ärende utom föredragningslistan endast om styrelsen
föreslår det eller minst en tiondel av de närvarande ombuden väcker
förslag om det och styrelsen tillstyrker att ärendet behandlas på
stämman.

12 § Extra ombudsstämma får endast behandla ärende som upptagits på
föredragningslistan för stämman.

Säkerhet för kassans obligationer

13 § Offentlig vård av skuldförbindelser med säkerheter enligt 8 §
första stycket lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar utövas av ett eller,
om det behövs, två ombud som förordnas av länsstyrelsen i det län där
vederbörande förenings styrelse har sitt säte. Förordnas två ombud anger
länsstyrelsen hur arbetet skall fördelas mellan dem. Länsstyrelsen får
förordna suppleant för ombud.

Handlingarna skall förvaras under två särskilda lås med olika nycklar i
förvaringsrum som är brandsäkert och även i övrigt betryggande. Ombud
och person som föreningen utser skall inneha var sin av dessa nycklar. I
fall som avses i 33 § tredje stycket får dock handlingarna förvaras på
annat betryggande sätt, om ombud godkänner det.

Länsstyrelsen bestämmer arvoden till ombud och suppleant. Innan arvode
bestäms skall kassan höras. Förordning (1976:226).

Utlåning

14 § Kassan får ej bevilja lån till förening utan att denna företer
beslut att upptaga lånet och att bevilja motsvarande lån. I den
utsträckning som kassan bestämmer skall föreningen förete handlingar i
övrigt som visar att föreningen iakttagit gällande föreskrifter.
Förordning (1987:109).

15 § Kassan skall för varje utlämnat lån beräkna kapitalrabatt och
övriga kostnader vid kassans egen upplåning, som belöper på lånet.
Ersättning för dessa kostnader skall den låntagande föreningen efter
kassans bestämmande erlägga antingen när den uppbär lånebeloppet eller
senare genom årliga avbetalningar.

Stadshypoteksföreningar

Styrelse

16 § Styrelsen skall ofördröjligen till kassan anmäla val till styrelsen
liksom andra ändringar i styrelsens sammansättning.

17 § Styrelsen sammanträder så ofta ärendena kräver. Sammanträde äger
rum på tid och ort som ordföranden bestämmer. I regel bör sammanträde
äga rum där styrelsen har sitt säte.

Till sammanträde skall kallas samtliga styrelseledamöter eller, vid
förfall, behövligt antal suppleanter. Även verkställande direktören
skall kallas. Om denne ej är ledamot av styrelsen, har han likväl rätt
att deltaga i överläggningarna och framställa förslag samt få sin mening
antecknad till protokollet men däremot ej att deltaga i beslut.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras på sätt
styrelsen bestämmer. Förordning (1983:718).

18 § Styrelsen är beslutför, när utöver den vid sammanträdet
tjänstgörande ordföranden minst hälften av styrelsens övriga ledamöter
är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val inom styrelsen avgörs
dock genom lottning. Förordning (1983:718).

19 § Ledamot av styrelsen eller verkställande direktören får ej delta i
behandling av en fråga som rör avtal mellan honom och föreningen. Ej
heller får han delta i behandling av en fråga som rör avtal mellan
föreningen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse
som kan strida mot föreningens. Detsamma gäller i fråga om gåvor från
föreningen samt vid rättegång eller annan talan mot styrelseledamoten,
verkställande direktören eller tredje man. Förordning (1983:718).

20 § Förenings firma skall tecknas av minst två personer i förening.

Styrelsen får bemyndiga ledamöter och suppleanter i styrelsen och
tjänstemän hos föreningen att teckna firman.

Styrelsen kan föreskriva att firmatecknare bör teckna föreningens firma
endast som kontrasignant. Sådan firmatecknare får teckna firman endast
tillsammans med firmatecknare som ej är kontrasignant.

Bemyndigande att teckna föreningens firma får när som helst återkallas
av styrelsen.

21 § Styrelsen åligger att

1. föra föreningens talan i angelägenhet som rör föreningen,

2. bestämma arvoden till verkställande direktören och till suppleanterna
i föreningens styrelse, tillsätta och entlediga tjänstemän och övriga
biträden samt bestämma lönevillkor för dem,

3. fastställa instruktion för verkställande direktören och övriga
tjänstemän, om det behövs,

4. hos kassan anmäla antagande och entledigande av kamrerare och
ombudsman hos föreningen samt förordnande av vikarie för sådan
tjänsteman eller för verkställande direktören samt till kassan insända
instruktion som fastställts för verkställande direktören eller annan
tjänsteman,

5. öva kontroll över handhavandet av föreningens kassa samt tillse att
föreningens böcker och räkenskaper föres i föreskriven ordning,

6. fastställa storleken av förvaltnings- och fondbidrag enligt 48 §,

7. årligen före den 1 mars avge berättelse över föreningens förvaltning
och verksamhet under närmast föregående år,

8. sedan förvaltnings- och revisionsberättelserna avgivits,
ofördröjligen insända dessa till kassan,

9. till kassan insända bestyrkt avskrift av protokoll vid
föreningsstämma,

10. pröva ansökan om lån,

11. övervaka att mottagna panter och borgensförbindelser erbjuder
betryggande säkerhet under hela lånetiden och, när lån har lämnats
enligt 32 § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
och om stadshypoteksföreningar, att den förmånsrätt som får åtnjutas ej
äventyras,

12. tillse att föreskrivna brandförsäkringar hålles vid makt,

13. tillse att föreningens medlemmar fullgör sina skyldigheter mot
föreningen i rätt tid och låta vidtaga behövliga åtgärder, om detta ej
sker,

14. lämna alla de upplysningar till kassan som denna begär,

15. verkställa vad kassan anbefaller eller föreningsstämma beslutar och
i övrigt ombesörja vad detta reglemente eller annan författning
föreskriver för särskilda fall.

Styrelsen får uppdraga åt verkställande direktören eller annan
tjänsteman hos föreningen att ensam eller i förening med annan avgöra
kreditärenden som det annars ankommer på styrelsen att pröva. Kassan
meddelar efter samråd med bankinspektionen anvisningar om tillämpningen
av denna bestämmelse. Anvisningarna skall insändas till
bankinspektionen. Förordning (1987:109).

Tjänstemän

22 § Bland förenings tjänstemän skall finnas en kamrerare och en
ombudsman. Dessa befattningar får förenas hos en person. En av
befattningarna får förenas med befattningen som verkställande direktör.

Revision

23 § Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst
inventera föreningens tillgångar samt granska föreningens böcker,
räkenskaper och andra handlingar.

Styrelsens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna
ofördröjligen efter det att den avgivits.

Revisorerna skall senast den 1 april avge revisionsberättelse, i vilken
de skall till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Förvaltnings- och revisionsberättelserna skall minst åtta dagar före
ordinarie föreningsstämma föreligga i tryck och hållas tillgängliga för
föreningens medlemmar. Vid revisionsberättelsen skall fogas styrelsens
förklaring över anmärkningar som revisorerna avgivit.

24 § Om kassan finner särskild granskning av föreningens förvaltning
behövlig, skall alla handlingar, räkenskaper och kontanta tillgångar
hållas tillgängliga för sådan granskning.

Föreningsstämma

25 § Styrelsen förbereder de ärenden som skall behandlas på
föreningsstämma.

Senast fjorton dagar före stämman skall kungörelse om denna införas i
Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som
föreningsstämman bestämmer. Kungörelse om extra stämma skall innehålla
uppgift om samtliga ärenden som skall förekomma på stämman.

Under en vecka närmast före ordinarie stämma skall förteckning över de
ärenden som skall förekomma på stämman genom styrelsens försorg hållas
tillgänglig för föreningens medlemmar på föreningens kontor.

Den som vill utöva rösträtt på stämman skall anmäla detta på föreningens
kontor senast klockan 15 näst sista vardagen kontoret hålles öppet före
stämman och visa sin behörighet om det påfordras. Förordning (1977:880).

26 § Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall
för denne, av annan ledamot i styrelsen som denna utser. Därefter skall
röstlängd justeras och ordförande för stämman väljas.

Beslut fattas genom omröstning efter huvudtal med enkel pluralitet.
Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar, när
röstberättigad begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som
stämmans ordförande biträder. Val avgöres dock genom lottning.

Styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktören eller
revisor, som ej är medlem i föreningen, får likväl närvara vid stämman
och deltaga i överläggningarna men ej i beslut.

Vid föreningsstämma skall föras protokoll.

27 § På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas,
nämligen

1. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet,

2. föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelserna,

3. fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

4. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

5. bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och till de valda
revisorerna, samt till ledamöterna i valberedningen,

6. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen,

7. val av revisorer och suppleanter för dem,

8. val av ombud jämte suppleanter till ombudsstämma som avses i 6 §
lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteksföreningar,

9. utseende av ledamöter och suppleanter i valberedning,

10. ärende som styrelsen hänskjutit till stämman och ärende som medlem
anmält enligt 28 §. Förordning (1987:109).

28 § Medlem som vill framställa förslag till behandling på ordinarie
föreningsstämma skall anmäla förslaget skriftligen hos styrelsen senast
den 15 februari.

29 § Extra föreningsstämma får endast behandla ärende som angivits i
kungörelsen om stämman.

Lånerörelse

Lån mot säkerhet av inteckning i fast egendom eller tomträtt

30 § Vid annan långivning mot säkerhet av panträtt i fast egendom eller
tomträtt än långivning i form av byggnadskreditiv skall iakttagas, att
den fasta egendomen eller den med tomträtt upplåtna fastigheten är
belägen inom föreningens verksamhetsområde, att på fastigheten finns
uppförd byggnad som är nöjaktigt brandförsäkrad och som huvudsakligen är
avsedd för bostadsändamål eller till affärslokaler samt att, när fråga
är om lån mot säkerhet av inteckning i tomträtt, kassan godkänt
tomträttsavtalet. Som byggnad, huvudsakligen avsedd för bostadsändamål,
anses även för flera sådana byggnader gemensam anläggning för värme,
varmvatten, tvätt eller annat liknande ändamål.

För lån i form av byggnadskreditiv gäller första stycket i tillämpliga
delar. Förordning (1983:959).

31 § Brandförsäkring som avses i 30 § skall vara meddelad av
försäkringsföretag med svensk koncession.

Föreningen skall ofördröjligen inhämta medgivande från
försäkringsgivaren att dennes ansvarighet mot föreningen som innehavare
av pantbrev i fast egendom eller tomträtt skall, även om försäkringen
ändras, uppsäges eller upphör av annan anledning eller om premie ej
betalas i rätt tid, gälla till dess sex veckor förflutit från den
tidpunkt, då föreningen bevisligen mottagit skriftlig underrättelse från
försäkringsgivaren om det inträffade förhållandet.

Medgivandet enligt andra stycket behövs ej, om föreningen tecknat
särskild försäkring för den förlustrisk som inträder på grund av att
brandförsäkring upphör att gälla. Förordning (1983:718).

32 § Innan förening mot säkerhet av inteckning i fast egendom eller
tomträtt beviljar annat lån än byggnadskreditiv, skall den fasta
egendomen eller byggnad som utgör tillbehör till tomträtten värderas av
värderingsman som föreningen utser.

Kassan fastställer instruktion för värderingsman och formulär för
värderingsinstrument.

Värderingen skall tjäna till ledning för föreningen vid dess bestämmande
av uppskattningsvärdet av den fasta egendomen eller av byggnad som hör
till tomträtten. Uppskattningsvärdet skall avse det varaktiga värdet.
Värdering skall ske med hänsyn till alla omständigheter som kan påverka
detta värde. Särskilt skall beaktas, huruvida byggnad i fråga om
inredning, beskaffenhet i övrigt eller ändamål avviker från vad som kan
anses svara mot ortens förhållanden. Föreligger sådan avvikelse, får
uppskattningsvärdet ej sättas högre än till det värde som kan beräknas
under förutsättning att byggnaden användes endast till sedvanliga
bostäder, kontor eller butiker. Därvid skall tagas hänsyn även till
kostnad för ändring eller ombyggnad som fordras för sådan användning.

Första–tredje styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om
byggnadskreditiv.

Ersättning för värderingsförrättningen skall betalas av lånesökanden
enligt taxa som föreningen fastställer men får återbetalas till denne
efter föreningens prövning. Förordning (1987:109). 33 § Om lånesökanden
inte tillhandahåller pantbrev med bästa förmånsrätt, får föreningen
bevilja lån endast under förutsättning att lån som lämnats mot
inteckningssäkerhet med bättre förmånsrätt finnes vara ordnat på
betryggande sätt. Kassan eller föreningen kan bestämma att även
ifrågavarande pantbrev skall pantsättas för lån som föreningen beviljar.

Vad sålunda föreskrivits utgör ej hinder för förening att bevilja lån
gemensamt med annan långivare (konsortielån).

Föreningen prövar efter omständigheterna i varje särskilt fall, särskilt
fastighetens gravationsförhållanden, om erbjuden inteckningssäkerhet kan
anses betryggande. Förordning (1987:109).

34 § Om kassan inte bestämmer annat, skall lånesökanden senast vid
utbetalning till honom av beviljat lånebelopp lämna följande handlingar,
nämligen

1. skuldebrev enligt formulär som kassan fastställt och
inteckningssäkerhet som anges i skuldebrevet,

2. handlingar som visar sökandens fång till den fasta egendomen eller
tomträtten,

3. gravationsbevis rörande den fasta egendomen eller tomträtten,

4. bevis om senast åsatta taxeringsvärde av den fasta egendomen eller av
byggnad som hör till tomträtten,

5. handlingar som visar till vilket belopp byggnad är brandförsäkrad,

6. avskrift av sådant beslut i fråga om lån av statsmedel som avses i 30
§ tredje stycket lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar,

7. avskrift av anläggningsbeslut, om egendomen ingår i
samfällighetsförening.

Lämnad inteckningssäkerhet skall gälla för låntagarens samtliga
förpliktelser till föreningen. Sådan ytterligare säkerhet som låntagaren
ställer för byggnadskreditiv skall däremot gälla endast för kreditivets
belopp.

Förmyndare, som ansöker om lån för underårigs räkning, skall förete
bevis om överförmyndarens samtycke till lånet, om sådant samtycke är
föreskrivet i lag. Detsamma gäller god man och förvaltare enligt
föräldrabalken, som ansöker om lån för den som avses med godmans- eller
förvaltarförordnandet. Förordning (1988:1338).

Lån mot säkerhet i bostadsrätt

34 a § För lån mot säkerhet i bostadsrätt skall de villkor för belåning
som anges i 30 § första stycket vara uppfyllda i fråga om den fastighet
vari bostadsrätten är upplåten. Den upplåtande bostadsrättsföreningen
skall ha en god ekonomisk ställning och en betryggande administration.
Förordning (1983:959).

34 b § Innan lån lämnas skall bostadsrätten värderas. Därvid gäller
32 §.

Lån får lämnas endast, om bostadsrätten kan anses utgöra betryggande
säkerhet. Om bostadsrätten är pantsatt för tidigare lån, gäller 33 §
första stycket. Förordning (1983:959).

34 c § Om kassan inte bestämmer annat, skall lånesökanden senast vid
utbetalningen av beviljat lånebelopp lämna följande handlingar, nämligen

1. skuldebrev och pantförskrivningshandling avseende bostadsrätten
enligt formulär som kassan har fastställt,

2. bevis om att bostadsrättsföreningen i sitt lägenhetsregister gjort
anteckning om pantförskrivningen,

3. handlingar som visar att sökanden är innehavare av bostadsrätten.
Förordning (1983:959).

34 d § Bestämmelserna angående bostadsrätt i detta reglemente skall i
tillämpliga delar gälla även andel i bostadsförening och aktie i
bostadsaktiebolag där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt
till lägenhet enligt stadgarna eller bolagsordningen är oskiljaktigt
förenad med andelen eller aktien. Förordning (1987:613).

Lån till samfällighetsförening

35 § För lån till samfällighetsförening gäller att minst hälften av
delägarfastigheterna skall vara belägna inom stadshypoteksföreningens
verksamhetsområde och i övrigt uppfylla villkoren om bebyggelse och
brandförsäkring enligt 30 §. Består gemensamhetsanläggning helt eller
delvis av byggnad, skall även denna vara nöjaktigt brandförsäkrad.

I fråga om lån till samfällighetsförening, i vilken kommun är medlem,
får stadshypoteksföreningen i den omfattning och på de villkor
regeringen bestämmer efterge kravet på brandförsäkring. Förordning
(1976:226).

36 § Innan förening beviljar lån åt samfällighetsförening, skall
delägarfastigheterna värderas. Därvid gäller 32 § i tillämpliga delar.

Om kassan ej bestämmer annat, skall lånesökande samfällighetsförening
senast vid utbetalning till föreningen av beviljat lånebelopp avlämna
följande handlingar, nämligen

1. skuldebrev enligt formulär som kassan fastställt,

2. avskrift av anläggningsbeslut,

3. avskrift av samfällighetsföreningens stadgar samt bevis om
registrering i samfällighetsföreningsregistret,

4. gravationsbevis rörande delägarfastigheterna,

5. bevis om senast åsatta taxeringsvärden av dessa fastigheter,

6. handlingar som visar till vilket belopp byggnad är brandförsäkrad,

7. avskrift av beslut i fråga om lån av statsmedel, som avses i 30 §
lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteksföreningar, beträffande delägarfastighet.

Bestämmelserna i 35 § samt i första och andra styckena om fastighet äger
motsvarande tillämpning på tomträtt som är inskriven, om kassan godkänt
tomträttsavtalet. Förordning (1976:226).

Lån till kommun m. fl.

36 a § För lån till någon som anges som låntagare i 31 § lagen
(1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteks-föreningar gäller att fastigheten skall uppfylla villkoren
enligt 30 §. Föreningen får dock efterge kravet på brandförsäkring.
Förordning (1983:959).

36 b § Innan en förening beviljar lån enligt 36 a §, skall fastigheten
värderas. Därvid gäller 32 § i tillämpliga delar. Kassan får föreskriva
undantag från kravet på värdering.

Om kassan inte bestämmer annat, skall lånesökanden senast vid
utbetalningen av beviljat lånebelopp lämna följande handlingar, nämligen

1. skuldebrev enligt formulär som kassan har fastställt,

2. bevis om lånesökandens äganderätt till fastigheten,

3. avskrift av sådant beslut i fråga om lån av statsmedel, som avses i
30 § tredje stycket lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar,

4. handlingar, som visar att behövligt beslut om lånets upptagande har
fattats.

Bestämmelserna i 36 a § samt i första och andra styckena om fastighet
gäller även tomträtt som är inskriven, om kassan har godkänt
tomträttsavtalet. Förordning (1983:959).

36 c § har upphört att gälla genom förordning (1983:959).

Lån mot säkerhet i form av borgen

36 d § För lån mot säkerhet i form av borgen gäller att den egendom som
lånet avser skall uppfylla de villkor för belåning som anges i 30 eller
34 a §. Förordning (1983:959).

36 e § Om kassan inte bestämmer annat, skall lånesökanden senast vid
utbetalningen av beviljat belopp lämna följande handlingar, nämligen

1. skuldebrev enligt formulär som kassan fastställt och
borgensförbindelse,

2. handlingar som visar sökandens äganderätt till den egendom som lånet
avser. Förordning (1983:959).

Gemensamma bestämmelser

37 § Kapitalavbetalningar, räntelikvider och övriga inbetalningar för
lån skall ske på tider som föreningen bestämmer.

Förening skall till kassan redovisa alla inflytande medel som ej utgör
avkastning av de i 33 § lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar angivna säkerhets- och
kapitaltäckningsfonderna, förvaltnings- och fondbidrag enligt 37 § samma
lag eller ersättning för förlorade sådana bidrag, vinst vid avyttring av
tillgångar som föreningen förvärvat eller ersättning som föreningen
uppburit för särskilda kostnader. Förordning (1983:959).

38 § För att övervaka att vanvård ej äger rum, skall föreningen i den
utsträckning kassan eller föreningen anser behövligt låta besiktiga den
egendom upplåten panträtt hänför sig till. Förordning (1987:109).

39 § Försummar låntagare att göra föreskriven inbetalning skall han
betala ränta på det förfallna beloppet efter högst en och en halv
procent i månaden, om föreningen beslutat det. Har likvid ej skett inom
trettio dagar från förfallodagen, är låntagaren skyldig att inom tre
månader betala hela det återstående kapitalet med ränta, om föreningen
beslutat det.

Om konsumentkreditlagen (1992:830) är tillämplig på lånet, gäller
bestämmelserna i den lagen framför bestämmelserna i första stycket.
Lag (1992:834).

40 § Har byggnad som hör till belånad fast egendom eller tomträtt
brandskadats, skall föreningen bestämma, om det lånebelopp, för vilket
panträtt i den fasta egendomen eller tomträtten utgör säkerhet, skall
inbetalas eller kvarstå helt eller delvis. Detsamma gäller i fråga om
lån mot pantsäkerhet i bostadsrätt, om den byggnad vari bostadsrätten är
upplåten har brandskadats.

Har pantsäkerheten av annan anledning förlorat i värde eller säkerhet i
form av borgen försämrats under lånetiden i sådan utsträckning att den
inte längre kan anses utgöra betryggande säkerhet, kan föreningen kräva
att låntagaren omedelbart ställer nöjaktig fyllnadssäkerhet. Om
låntagaren ej gör detta, kan föreningen säga upp lånet till betalning.

Gäller ej längre betryggande brandförsäkring av byggnad och har kravet
på sådan försäkring ej eftergivits enligt 35 § andra stycket eller
36 a §, skall lånet ofördröjligen uppsägas till omedelbar betalning.
Detta gäller också, om villkor för eftergift av kravet på
brandförsäkring åsidosätts.

Ansluts belånad fast egendom eller tomträtt till gemensamhetsanläggning
enligt anläggningslagen (1973:1149), skall föreningen pröva om panten
med hänsyn till omständigheterna fortfarande kan anses utgöra
betryggande säkerhet för lånet. Är detta ej fallet, skall lånet i
motsvarande mån ofördröjligen sägas upp till omedelbar betalning.

Föreningen kan säga upp lån åt samfällighetsförening till omedelbar
betalning, om sådant fall inträffar som avses i 43 § andra stycket lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter eller om betalning av lånet
äventyras av annan anledning, såsom händelse som anges i första–tredje
styckena i denna paragraf.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte för lån som
konsumentkreditlagen (1992:830) är tillämplig på. Lag (1992:834).

41 § Har belånad fast egendom blivit delad, får lånet efter prövning av
föreningen fördelas på de uppkomna delarna, i den mån de var för sig
utgör full säkerhet enligt grunderna för föreningens rörelse, eller
under samma förutsättning kvarstå i endast en av delarna.

42 § Om lån amorteras, skall låntagarens rätt att förfoga över
motsvarande del av den inteckningssäkerhet som ställts för lånet vara
beroende av föreningens medgivande.

43 § Övergår belånad egendom eller egendom som ett borgenslån avser till
ny ägare eller tomträttshavare och vill denne övertaga lånet, skall han
ansöka om det hos föreningen inom sex månader från den dag, då han blev
ägare eller tomträttshavare. Därvid skall han lämna förbindelse om
övertagande av lån och, i fråga om borgenslån, bevis om borgensmannens
medgivande till övertagandet, allt enligt formulär som kassan
fastställer. Görs ej sådan ansökan eller avslås den, kan föreningen säga
upp lånet till betalning efter ett år. Förordning (1983:959).

44 § Betalas lån till förening i förtid, får föreningen betinga sig
ränteskillnadsersättning av låntagaren på sätt och med belopp som kassan
bestämmer. I annat fall än som avses i 10 § första stycket lagen (1968:5
76) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteksföreningar får föreningen även betinga sig ersättning för
förlorade förvaltnings- och fondbidrag med belopp som kassan bestämmer.

Om konsumentkreditlagen (1992:830) är tillämplig på lånet, gäller den
lagens bestämmelser framför bestämmelserna i första stycket. Lag
(1992:834).

45 § Kostnad för bevakning, ansökan om stämning eller
betalningsföreläggande, inteckningsåtgärd eller därmed jämförlig kostnad
för lån skall förskotteras av föreningen men ersättas av låntagaren.
Anteckning om innehav av pantbrev får dock föreningen bekosta.
Förordning (1991:1508).

46 § Har förening för att skydda fordran köpt egendom som är pantsatt
eller utmätt för fordringen, skall föreningen avyttra egendomen så snart
detta lämpligen kan ske och senast då avyttring kan äga rum utan förlust
för föreningen. I annat fall än som sagts nu får förening ej förvärva
fast egendom eller tomträtt, utan att därmed avses att bereda föreningen
behövliga lokaler. För sådant förvärv fordras dock medgivande av kassan.

47 § Förenings värdehandlingar skall förvaras i förvaringsrum under
minst två särskilda lås med olika nycklar, som skall omhänderhas av
personer som föreningen utser. Skuldförbindelser med tillhörande
säkerheter i låneärenden som är under handläggning får dock förvaras i
annat förvaringsrum på sätt föreningen bestämmer. Förvaringsrum skall
vara brandsäkert och även i övrigt betryggande. Förordning (1974:185).

Förvaltnings- och fondbidrag

48 § Storleken av förvaltnings- och fondbidrag fastställs av föreningens
styrelse efter samråd med kassan. Uppgår säkerhetsfonden ej till en
procent av föreningens skulder, skall styrelsens beslut underställas
kassan för godkännande. Förordning (1987:109).

Bestämmelser om bildande av förening

49 § Sedan regeringen meddelat tillstånd att bilda förening skall
länsstyrelsen i det län, inom vilket föreningens styrelse skall ha sitt
säte, för föreningen utse fyra styrelseledamöter, bland dem en
ordförande, och behövligt antal suppleanter. Dessa skall tillsammans med
den av kassan utsedde ledamoten i föreningens styrelse fungera som
interimsstyrelse, till dess styrelseledamöter första gången valts på
ordinarie föreningsstämma. Länsstyrelsen skall även utse två personer
och suppleanter för dem att tillsammans med den av kassan utsedde
revisorn fungera som interimsrevisorer, till dess revisorer första
gången valts på ordinarie föreningsstämma. Arvoden till
interimsstyrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till de av
länsstyrelsen utsedda interimsrevisorerna bestämmer länsstyrelsen.

Fråga som enligt gällande bestämmelser skall avgöras av föreningsstämma
får till dess ordinarie föreningsstämma första gången hålles i stället
avgöras av föreningens interimsstyrelse, om avgörandet ej kan uppskjutas
utan olägenhet. Interimsstyrelsen får dock ej utse ombud till
ombudsstämma.

När ledamöter i förenings styrelse första gången väljes på ordinarie
föreningsstämma, utses en tredjedel av dem för tiden till och med den
ordinarie föreningsstämma som hålles året näst efter valet och en
tredjedel för tiden till och med den ordinarie föreningsstämman under
andra året efter valet. Är hela antalet valda ledamöter ej jämnt delbart
med tre, skall den först avgående gruppen ledamöter, och vid behov, den
därnäst avgående gruppen utgöra en mer än den återstående gruppen. På
samma sätt förfares vid första val av suppleanter. Förordning
(1976:226).

Övergångsbestämmelser

1991:1508

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts före
ikraftträdandet.

1992:834

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller
dock i fråga om kreditavtal som har ingåtts före den nya lagens
ikraftträdande.