Instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening

SFS nr
1968:656
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1968-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:849
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1509

1 § Den som enligt 13 § reglementet den 13 december 1968 (nr 654) för
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för
stadshypoteksföreningar förordnats som ombud (offentligt ombud), skall
vid fullgörandet av sitt uppdrag iakttaga bestämmelserna i denna
instruktion.

2 § Med ledning av uppgifter från kassan om lån, som utbetalats till
föreningen, skall ombudet tillse att skuldförbindelser och säkerheter,
som svarar mot lånen, utan onödigt dröjsmål ställes under hans vård.
På den låneförbindelse som föreningen har att avge till kassan enligt
formulär som fastställes av kassan skall ombudet intyga, på vilket
sätt de i förbindelsen angivna säkerhetshandlingarna förvaras.

3 § Ombudet skall övervaka att föreningen följer kassans föreskrifter
om skyldighet för föreningen att anmäla innehav av
inteckningshandling för anteckning hos inskrivningsdomare.

Ombudet skall kontrollera och bestyrka riktighten av de uppgifter om
skuldförbindelser och pantförskrivna inteckningar, som enligt kassans
anvisningar skall antecknas i inteckningsregister hos föreningen.

4 § Begär föreningen att få ut säkerhetshandling, som förvaras under
ombudets nyckel, för annat ändamål än anteckning om innehav av pantbrev,
konkursbevakning, ansökan om stämning eller betalningsföreläggande,
exekutiv försäljning eller köpeskillingslikvid, får ombudet bifalla
framställningen endast om det visas att den ifrågasatta åtgärden
beslutats i behörig ordning och om åtgärden ej uppenbarligen strider mot
gällande bestämmelser.

Begär föreningen att få ut skuldförbindelse, som förvaras under ombudets
nyckel, för att byta ut denna mot ny förbindelse genom vilken lånet
omsättes, får framställningen beviljas endast om det visas att kassan
samtyckt till utbytet.

När lån slutbetalas eller annan åtgärd vidtas som fordrar att
säkerhetshandling är tillgänglig, skall ombudet lämna ut handlingen till
behörig tjänsteman hos föreningen mot kvitto, som lägges in i låneakten.
Förordning (1991:1509).

5 § Över handlingar som lämnats ut skall ombudet föra förteckning
enligt formulär som fastställes av kassan. Förteckningen skall
förvaras tillsammans med säkerhetshandlingarna.

6 § Föreligger dröjsmål med återställande av utlämnad handling, skall
ombudet göra påminnelse i saken hos föreningens styrelse. Lämnas
påminnelsen obeaktad, skall ombudet anmäla förhållandet hos kassan.

När handling återställes, skall ombudet tillse att med denna ej
vidtagits annan åtgärd än den för vilken handlingen utlämnats.

Övergångsbestämmelser

1991:1509

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts före
ikraftträdandet.