Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

SFS nr
1968:70
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:595
Upphävd
2012-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:627

1 § I denna förordning förstås med spruta, injektionsspruta, och
med
kanyl, injektionsnål, som kan användas för insprutning i
människokroppen.

2 § Sprutor eller kanyler får införas i riket endast av

a) den som är behörig att driva handel med sådana varor,

b) den som innehar särskilt tillstånd att till riket införa sådana
varor.

Utan sådant tillstånd får dock sprutor eller kanyler medföras av resande
för personligt bruk som grundas på föreskrift av läkare eller annars
visas vara lovligt. I fråga om hantering av oförtullade sprutor eller
kanyler gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring
av införselreglerade varor, m.m. Förordning (1981:206).

3 § Har upphävts genom kungörelse (1973:1008).

4 § Handel med spruta eller kanyl får bedrivas endast av

a) den som får bedriva sådan handel med läkemedel som avses i
4 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel, eller

b) någon annan som har tillstånd att handla med varan.
Förordning (2009:627).

4 a § För att täcka statens kostnader för kontrollen av sprutor och
kanyler skall den som söker eller erhållit tillstånd enligt 2 eller 4 §
erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Lag (1991:231).

5 § Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav
meddelade föreskrifter utövas av läkemedelsverket. Förordning
(1990:550).

6 § 1 mom. Om påföljd för olovlig införsel av spruta eller kanyl
och försök därtill stadgas i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling. Lag (2006:324).

6 § 2 mom. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

a) saluhåller eller överlåter spruta eller kanyl utan att vara
berättigad därtill eller i strid mot villkor, som gäller för tillstånd
till sådan verksamhet,

b) i ansökan om tillstånd enligt denna förordning lämnar oriktig uppgift
rörande förhållanden av betydenhet,

dömes till böter eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst ett
år.

7 § Spruta eller kanyl, som saluhållits eller överlåtits i strid mot
denna förordning eller mot föreskrift, som meddelats med stöd därav,
skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. I stället
för spruta eller kanyl får dess värde förklaras förverkat.

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ lagen den 9 maj 1958 om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m. gäller i tillämpliga delar, när beslag skett
av spruta eller kanyl, som kan antagas vara förverkad enligt första
stycket. Angående beslag av annan egendom, som avses i första stycket
och som kan antagas vara förverkad, gäller bestämmelserna i
rättegångsbalken.

8 § Tillstånd enligt 2 och 4 §§ meddelas av läkemedelsverket.

Talan mot läkemedelsverkets beslut enligt första stycket föres hos
kammarrätten genom besvär. Förordning (1990:550).

9 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas
av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, läkemedelsverket.
Förordning (1990:550).