Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

SFS nr
1968:71
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:596
Upphävd
2012-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:750

1 § Tillstånd att till riket införa eller här driva handel med spruta
eller kanyl meddelas för viss tid eller tills vidare.

Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgift om

a) sökandens namn eller firma samt postadress,

b) lagerlokalernas belägenhet,

c) föreståndare för verksamheten.

2 § Den som driver handel med spruta eller kanyl skall iakttaga att
försäljning ej sker då omständigheterna ger anledning till misstanke att
varan kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Försäljning får
icke ske till den som är under tjugoett år om denne ej styrker att varan
behövs för medicinskt ändamål.

3 § Tillstånd som meddelats enligt 1 § får återkallas när skäl
föreligger. Innan återkallelse sker skall tillståndshavaren beredas
tillfälle att yttra sig.

Beslut om återkallelse länder omedelbart till efterrättelse såvida ej
annat anges i beslutet.

4 § För att täcka kostnaderna för Läkemedelsverkets kontroll av
sprutor och kanyler skall den som söker eller har fått tillstånd
till införsel av eller handel med sprutor och kanyler betala en
ansökningsavgift om 1 000 kr och en årlig avgift om 700 kr.

Ansökningsavgiften skall betalas när ansökan ges in. Den årliga
avgiften skall tas ut från och med månaden efter den då
Läkemedelsverket gett tillstånd till införsel respektive handel till
och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Avgifterna skall
i övrigt betalas inom den tid och på det sätt som Läkemedelsverket
bestämmer. Förordning (1993:750).

5 § Läkemedelsverket får, om det finns synnerliga skäl, göra
undantag från kravet att ansökningsavgiften skall betalas när
ansökan ges in. Om det finns särskilda skäl, får verket betala
tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften eller den årliga
avgiften. Förordning (1993:750).

6 § Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av förordningen meddelas
av läkemedelsverket. Förordning (1993:750).