Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:716) om ersättning till läkare i allmän tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.

SFS nr
1968:716
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01

I allmän tjänst anställd läkare, som på begäran av polisman utför
undersökning för att utröna om en för brott misstänkt person är påverkad
av alkohol eller annat ämne äger för undersökningen jämte utlåtande
uppbära arvode med 50 kronor. Utföres undersökningen på söndag eller
annan helgdag, på annan vardag än lördag före klockan 8.00 eller efter
klockan 19.00 eller på lördag eller midsommar-, jul- eller nyårsafton
före klockan 8.00 eller efter klockan 15.00, är arvodet dock 75 kr.

Resa i samband med undersökningen ersättes enligt de grunder som gäller
för provinsialläkare i statens tjänst.

Ersättning enligt denna kungörelse utgår av statsmedel.