Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt

SFS nr
1968:720
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1255
Upphävd
1991-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:1358

Kungl. Maj:t har, med stöd av 50 § andra stycket förordningen den 6
juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt, funnit gott förordna som följer.

Länsskattemyndigheten förordnar sådant allmänt ombud och sådan
ersättare för denne som avses i 50 § förordningen om mervärdeskatt.
Ombudet och ersättaren förordnas för högst fyra år. Förordning
(1986:1358).