Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:736) om omhändertagande av djur, m.m.;

SFS nr
1968:736
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1968-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1988:539
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
fr.o.m. SFS1979:821 t.o.m. SFS1983:622

1 § När miljö- och hälsoskyddsnämnden gör anmälan enligt 14 § 2 mom.
lagen (1944:219) om djurskydd, skall nämnden lämna en redogörelse för
de omständigheter som föranlett anmälan. En sådan anmälan skall
innehålla uppgifter om namn och postadress på den försumlige och, om
inte denne är ägare av djuret eller djuren, ägarens namn och
postadress. Förordning (1983:622).

5 § Har polismyndigheten eller miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat
en tillsägelse enligt 17 § första stycket lagen (1944:219) om
djurskydd och sker inte rättelse skall polismyndigheten respektive
miljö- och hälsoskyddsnämnden genast anmäla detta till länsstyrelsen.
Förordning (1983:622).

6 § När polismyndigheten omhändertar ett djur, skall före eller
omedelbart efter omhändertagandet en legitimerad veterinär tillkallas
för att besiktiga djuret. Vid besiktningen skall protokoll föras.

Efter besiktningen skall veterinären avge ett yttrande om det vidare
förfarandet med djuret.

9 § Sedan länsstyrelsens beslut om omhändertagandet vunnit laga kraft
och besiktningen och värderingen ägt rum, skall polismyndigheten
skyndsamt besluta hur det skall förfaras med djuret. Beslutet skall
antecknas i ett diarium eller på annat sätt. Ägaren skall om möjligt
genast underrättas om beslutet.

Har polismyndigheten beslutat att djuret skall säljas, skall ägaren
beredas tillfälle att inom viss tid anskaffa en köpare som
polismyndigheten kan godta.

Innebär beslutet att djuret skall säljas eller dödas och har
polismyndigheten anledning att anta att ägaren önskar föra talan mot
beslutet bör detta inte verkställas förrän minst en vecka förflutit
från dagen för beslutet. Detta gäller dock inte om djurets tillstånd
eller omständigheterna i övrigt påkallar att djuret dödas omedelbart.