Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1968:745
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1968-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:642
Upphävd
2007-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28
september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om
statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om
statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett
mellan Sverige och Peru den 17 september 1966 ingånget avtal, vars
innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet skall
lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid
tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisningar som är fogade
till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

2006:642

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att kungörelsen (1968:745)
om tilllämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige
och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande
skatter å inkomst och förmögenhet skall upphöra att gälla vid
utgången av år 2006. Den upphävda kungörelsen skall dock
fortfarande tillämpas beträffande

a) skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari 2007, och

b) skatt på förmögenhet som tas ut vid 2006 eller tidigare års
taxeringar.