Förordning (1968:771) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

SFS nr
1968:771
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:17
Upphävd
1993-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28
september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om
statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om
statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, /k/ dels /-k/ att ett
mellan Sverige och Nederländerna den 12 mars 1968 ingånget avtal, vars
lydelse framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av
dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig
handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt ett
till avtalet fogat protokoll, vars lydelse likaledes framgår av bilagan,
skall lända till efterrättelse för Sveriges del, /k/ dels /-k/ att vid
tillämpningen av avtalet skall iakttagas de anvisnignar som är fogade
till kungörelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.).

Övergångsbestämmelser

1992:946

3. Den upphävda kungörelsen skall dock, tillsammans med den genom lagen
(1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
upphävda kungörelsen (1968:771) om tillämpning av det under punkt 2
angivna avtalet samt förordningen (1977:358) om kupongskatt för person
med hemvist i Nederländerna m. m., fortfara nde tillämpas för
beskattningsår som börjar före den 1 januari 1993.