Statskontorets cirkulär (1968:773) om överlämnande av donations- och liknande medel till förvaltning hos statskontorets fondbyrå

SFS nr
1968:773
Departement/myndighet
Statskontoret
Utfärdad
1968-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:140
Upphävd
1998-05-01

I brev 28.6. 1968 till statskontoret har Kungl. Maj:t dels förordnat
att av statskontorets fondbyrå förvaltade donationsfonders
kapitaltillgångar skall sammanföras under en gemensam placeringsfond i
huvudsaklig överensstämmelse med 1956 års fondutrednings förslag (SOU
1959:29) dels föreskrivit att de medel som är placerade i den
gemensamma placeringsfonden får placeras i

a) fullgoda inhemska obligationer,

b) andra skuldförbindelser,

för vilka staten, kommun eller annan därmed jämförlig samfällighet här
i landet svarar som löftesman eller garant,

för vilka säkerheten utgöres av obligationer som anges under a) eller
av inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller
tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av ett av
ämbetsverket efter expertvärdering godkänt uppskattningsvärde av den
fasta egendomen eller tomträtten eller mot borgen av svenskt
bankaktiebolag

c) fordringar hos riksbanken, riksgäldskontoret, svenskt
bankaktiebolag, svensk sparbank, postbanken eller centralkassa för
jordbrukskredit,

d) aktier eller förlagsbevis, som är noterade på Stockholms fondbörs.

Ett särskilt expertråd för frågor om medelsplacering m.m. skall
inrättas.

Enligt nämnda kungl. brev skall donations- och liknande medel som
förvaltas av annan statsmyndighet kunna överlämnas till förvaltning i
den gemensamma placeringsfonden efter överenskommelse mellan
myndigheten och statskontoret.

Statskontoret får med anledning därav medela följande.

Överlämnandet av medel till förvaltning i den gemensamma
placeringsfonden kan avse en donationsfonds samtliga tillgångar eller
en del av dessa. Nuvarande placeringsobjekt torde i de flesta fall
kunna överlämnas i befintligt skick.

Myndighet som överlämnat fondmedel till förvaltning skall även efter
överlämnandet upptaga vederbörande fond till redovisning i sina
räkenskaper.

Förvaltningen av överlämnade medel omfattar i huvudsak åtgärder för
placering, bevakning och förräntning av medlen.

Överlämnade medel invärderas i den gemensamma placeringsfonden
nästföljande 1.7. Varje donations medel erhåller därvid ett för varje
budgetår bestämt andelstal i fonden, vilket blir bestämmande för
donationen tillkommande avkastning för budgetåret.

För disposition tillgänglig avkastning utbetalas snarast möjligt efter
varje budgetårs utgång, såvida inte annat överenskommes mellan
myndigheten och statskontorets fondbyrå.

Överlämnade medel förvaltas utan särskilda kostnader för vederbörande
myndighet.

Myndighet, som förvaltar donations- och liknande medel och vill
överlämna dessa medel till förvaltning i den gemensamma
placeringsfonden, bör skriftligen göra anmälan härom till
statskontorets fondbyrå (V:a Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm) i
god tid före avsedd tidpunkt för invärdering i fonden.