Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:97) om skatteavdrag i vissa fall från folkpension m.m.

SFS nr
1968:97
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:326
Upphävd
1991-01-01

1 § Preliminär A-skatt skall utgå för tilläggspension och vårdbidrag
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, för delpension enligt
lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring, för livränta enligt lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd
och lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän, för
folkpension som utbetalas av riksförsäkringsverket, allmän
försäkringskassa, statens personalpensionsverk eller kommunernas
pensionsanstalt tillsammans med annan pension, livränta eller liknande
förmån samt för folkpension i annat fall, om det är sannolikt att
slutlig skatt kommer att påföras. Förordning (1977:290).

2 § Den utbetalande myndigheten eller inrättningen får, om därmed
bättre överensstämmelse kan uppnås mellan preliminär och slutlig skatt
för förmånstagaren, beräkna preliminär A-skatt på pension eller förmån
enligt 1 § med frångående av bestämmelserna om skatteavdrag i
uppbördslagen.

3 § Oavsett bestämmelserna i 2 § gäller vad den lokala
skattemyndigheten med stöd av 3 § 2 mom. uppbördslagen särskilt
beslutat beträffande preliminär skatt för förmånstagaren.

4 § Kvarstående skatt får, under förutsättning att skatten kan betalas
in senast vid den tidpunkt som riksskatteverket bestämmer, dras av
från sådan pension eller förmån som avses i 1 § vid
utbetalningstillfällena i februari, mars och april. Förordning
(1986:768).

5 § Förmånstagaren skall överlämna debetsedel på preliminär eller
slutlig skatt till den utbetalande myndigheten eller inrättningen
endast när denna särskilt begär det. Efterkommer ej förmånstagaren
sådan begäran, äger bestämmelserna i 40 § uppbördslagen om
skatteavdrag när debetsedel icke lämnats motsvarande tillämpning.

6 § Har förmånstagare med stöd av 10 § andra stycket uppbördslagen
anmält avdrag för preliminär eller kvarstående skatt skall göras
från folkpension i annat fall än som avses i 1 §, skall skatteavdrag
göras i anledning av denna anmälan från och med det
utbetalningstillfälle som infaller senast näst efter det en månad
förflutit från det anmälningen skedde.

Första stycket äger motsvarande tillämpning när förmånstagare anmäler
att skatteavdrag enligt 1 § skall utgå med förhöjt belopp eller att
skatteavdrag, som sker enligt tidigare begäran från hans sida, skall
ändras. Kungörelse (1973:1127).

7 § De uppgifter som behövs för skatteavdragens beräkning och
redovisning skall lämnas till den utbetalande myndigheten eller
inrättningen på tid och sätt som riksskatteverket bestämmer.

Verket meddelar anvisningar för tillämpning av denna kungörelse efter
samråd med den utbetalande myndigheten eller inrättningen. Förordning
(1976:1088).

Övergångsbestämmelser

1986:768

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987 och
tillämpas första gången i fråga om kvarstående skatt som
grundas på 1986 års taxering.