Förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

SFS nr
1969:137
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:429
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan den 3 december 1965 (nr 600) skall tillämpas
på statens invandrarverk.

Uppgifter

2 § Verket är central förvaltningsmyndighet för utlännings-, flykting-,
invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån de icke ankommer på annan
myndighet. Förordning (1984:684).

3 § Det åligger verket särskilt att

fullgöra de uppgifter som ankommer på verket enligt
utlänningslagstiftningen eller som enligt medborgarskapslagstiftningen
eller annan författning ankommer på den centrala utlänningsmyndigheten,

svara för överföring och mottagning av organiserat uttagna flyktingar
samt för mottagning av asylsökande och för dessa ändamål driva
förläggningar,

i samverkan med kommuner svara för att flyktingar och asylsökande
erbjuds bostad och i övrigt tas emot på ett lämpligt sätt i det svenska
samhället,

fortlöpande bevaka behovet av åtgärder för att främja invandrares och
språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige samt
efter samråd med berörda myndigheter föreslå eller vidtaga åtgärder och
verka för samordning av åtgärderna,

verka för samordning av samhällsinformationen till och om invandrare
samt svara för sådan samhällsinformation till invandrare som icke
ankommer på annan myndighet och för information till allmänheten i
invandringspolitiska frågor,

svara för sådan dokumentation om invandrares och språkliga minoriteters
sociala och kulturella situation som icke ankommer på annan myndighet,

vara kontaktorgan mellan samhället och invandrare, språkliga minoriteter
samt deras sammanslutningar,

föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning
det behövs för verksamheten. Förordning (1984:684).

3 a § Verket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat
följer av särskilda bestämmelser. Förordning (1985:536).

3 b § Verket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador
som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas. Förordning
(1985:536).

Organisation

4 § Verket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en
generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sex andra ledamöter,
som regeringen utser särskilt.

För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen en
personlig suppleant. Förordning (1975:594).

5 § Generaldirektören är chef för verket.

Hos verket finns en avdelningschef, som är generaldirektörens
ställföreträdare.

Inom verket finns fem byråer, tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån,
samordningsbyrån, informationsbyrån och administrativa byrån, samt en
registerenhet.

Varje byrå förestås av en byråchef. Registerenheten förestås av en
avdelningsdirektör. Förordning (1975:594).

6 § Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och
sakkunniga.

7 § har upphävts genom förordning (1978:662).

8 § har upphävts genom förordning (1978:662).

9 § har upphävts genom förordning (1975:594).

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgöres

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organistion, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om riktlinjer för meddelande av visering eller uppehålls-,
bosättnings- eller arbetstillstånd eller för avgörandet av
medborgarskapsärenden,

5. viktigare frågor om åtgärder för att främja invandrares och språkliga
minoriteters sociala och kulturella situation,

6. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,

7. frågor om läkarundersökning, disciplinär bestraffning, åtalsanmälan,
flyttningsskyldighet eller avstängning från tjänstgöring,

8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag,

9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1975:594).

11 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst tre andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:836).

12 § Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av
generaldirektören ensam.

13 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden
som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

14 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av avdelningschefen. Denne inträder efter beslut av generaldirektören
även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss
grupp av ärenden.

15 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som avdelningschefen,
fullgöres generaldirektörens åligganden av den byråchef
generaldirektören bestämmer.

16 § I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt,
som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas
åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annan.
Förordning (1975:594).

17 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
byrå, enhet eller sektion dit ärendet hör eller på särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att
ärende som handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av
ärende.

Avdelningschefen får närvara vid ärendes föredragning. Byråchef eller
chefen för registerenheten får närvara när ärende som hör till hans byrå
eller enhet föredrages av annan. Kungörelse (1973:268).

18 § har upphävts genom förordning (1975:594).

19 § har upphävts genom förordning (1986:836).

20 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

21 § Generaldirektören, avdelnignschefen, byråchef, chefen för
registerenheten eller, efter beslut av generaldirektören, annan
tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos verket. Kungörelse (1973:268).

Tjänstetillsättning

22 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter
förordnas för samma tid.

Tjänst som avdelningschef eller byråchef tillsättes av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av verket.
Förordning (1975:594).

23 § har upphävts genom förordning (1975:594).

Övriga bestämmelser

24 § Besked enligt 37 § andra stycket statstjänstemannastadgan den 3
december 1965 (601) lämnas av verket i fråga om byråchef.

Övergångsbestämmelser

1969:137

Denna instruktion träder i kraft den 1 juli 1969, då instruktionen den 3
december 1965 (nr 678) för statens utlänningskommission skall upphöra
att gälla.

I fråga om tillsättning första gången av vissa tjänster hos statens
invandrarverk gäller särskilda föreskrifter.

Vad Kungl. Maj:t i författning eller särskitl beslut föreskrivit om
statens utlänningskommission skall i stället avse statens invandrarverk.