Kungörelse (1969:144) om användning av visst papper vid tryckningsarbete avseende viktigare statsändamål

SFS nr
1969:144
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1969-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1736
Upphävd
1992-07-01

Om tryckningsarbete avser viktigare statsändamål, skall minst tio
exemplar framställas på papper som har vikten 80 gram per kvadratmeter,
avslitningslängden 3 000 och vikningstalet 25. Dessa värden skall
bestämmas enligt kungörelsen den 29 juni 1964 (nr 504) om användning av
skrivmateriel i statlig verksamhet. Papperet skall i övrigt vara av
sådan beskaffenhet att det i allt väsentligt uppfyller de krav vilka
enligt nämnda kungörelse gäller för papper, som får märkas med orden
svenskt arkiv. Det åligger riksarkivet att efter samråd med
statskontoret närmare bestämma för vilka arbeten det angivna papperet
skall användas.