Cirkulär (1969:145) till statsmyndigheterna om publikationsserien Sveriges officiella statistik

SFS nr
1969:145
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1969-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1668
Upphävd
1993-01-01

1. Den officiella statistiken skall utges i en publikationsserie benämnd
Sveriges officiella statistik.

2. Publikationer i Sveriges officiella statistik skall i fråga om
sidformat, satsyta, pärmar, omslag och titelblad hålla de mått och vara
av den beskaffenhet som statistiska centralbyrån bestämmer.

Om tryckpapperets beskaffenhet och arkivexemplar av publikationerna
gäller särskilda bestämmelser.

3. Publikationernas titlar, innehållsförteckningar och
teckenförklaringar skall översättas till engelska språket. I lämplig
omfattning skall även tabellrubriker, texter i tabellernas huvuden och
förspalter återges i översättning till engelska språket.

I varje publikation bör ingå en sammanfattning på engelska språket av
textens innehåll.

4. Statistikproducerande myndighet bestämmer i samråd med statistiska
centralbyrån i vilken utsträckning publikationsexemplar gratis skall
tillhandahållas myndigheter, bibliotek eller andra institutioner inom
landet. Statistiska centralbyrån bestämmer motsvarande tilldelning,
såvitt angår utlandet.

5. Närmare föreskrifter för tillämpningen av detta cirkulär meddelas av
statistiska centralbyrån.