Kungörelse (1969:190) om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

SFS nr
1969:190
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1886
Upphävd
1992-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28
september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om
statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om
statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna, dels att ett
mellan Sverige och Singapore den 17 juni 1968 ingånget avtal, vars
innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på
inkomst och förmögenhet skall lända till efterrättelse för Sveriges del,
dels att vid tillämpningen av avtalet skall iakttagas de
anvisningar som är fogade till kungörelsen som bilaga 2. (jämför
1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1981:1343

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. Förordningen tillämpas beträffande utdelning som blivit tillgänglig
för lyftning under åren 1981 – 1985 samt beträffande ränta och royalty
som uppburits under åren 1981-1985.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1977:91) om ändring i
kungörelsen (1969:190) om tillämpning av avtal den 17 juni 1968 mellan
Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet.

4. Den upphävda förordningen gäller fortfarande beträffande utdelning
som blivit tillgänglig för lyftning under åren 1976-1980 samt
beträffande ränta och royalty som uppburits under åren 1976-1980.

1983:1012

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

2. Förordningen tillämpas, med de avvikelser som anges under punkterna
3 och 4, beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1984 eller
senare och i fråga om förmögenhet som taxeras år 1985 eller senare.

3. Bestämmelserna i artikel V, i deras nya lydelse, och i artikel V A
i avtalet tillämpas beträffande inkomst som förvärvats den 1 januari
1982 eller senare.

4. Bestämmelserna i artikel XIX §§ 5 och 6 i avtalet tillämpas i deras
nya lydelse beträffande inkomst som förvärvats den 1 januari 1981
eller senare.

1985:789

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Förordningen tillämpas beträffande utdelning som blivit tillgänglig
för lyftning under åren 1986–1990, beträffande ränta och royalty som
uppburits under åren 1986–1990 samt beträffande inkomst av rörelse
och inkomst av tjänst på vilken skatt skulle ha utgått i Singapore för
åren 1986–1990.

Regeringen föreskriver att den överenskommelse, som har intagits som
bilaga till denna förordning, skall gälla.

Bilaga 1

(Översättning)

Convention between the Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the Republic of Singapore for
the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with respect to Taxes on Income and Capital

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken
Singapores regering för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet

The Government of the Kingdom of Sweden and the
Government of the Republic of Singapore;

Desiring to conclude a Convention for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with
respect to Taxes on Income and Capital;

Have agreed as follows:

Konungariket Sveriges regering och Republiken Singapores regering har,
föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet, överenskommit om följande bestämmelser:

Article I

Artikel I

1. The taxes which are the subject of this Convention are —
1 §. De skatter som avses i detta avtal är:
(a) in Sweden:
a) Beträffande Sverige:

(i) the State income tax, including sailors’ tax and coupon tax;

1) Den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri
inbegripna,

(ii) the tax on the undistributed profits of companies and the tax on
distribution in connection with reduction of share-capital or the
winding-up of a company;

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten,

(iii) the tax on public entertainers;

3) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar,

(iv) the communal income tax; and

4) den kommunala inkomstskatten, samt

(v) the State capital tax (hereinafter referred to as “Swedish
tax”); and

5) den statliga förmögenhetsskatten; skatt av sådant slag
benämnes i det följande “svensk skatt”.

(b) in the Republic of Singapore: the income tax (hereinafter
referred to as “Singapore tax”).

b) Beträffande Republiken Singapore: Inkomstskatten; i det
följande benämnd “singaporeansk skatt”.

2. This Convention shall also apply to any other taxes of a
substantially similar character imposed in the Republic of Singapore
or in Sweden subsequently to the date of signature of this
Convention.

2 §. Detta avtal tillämpas även på alla andra skatter av i huvudsak
likartat slag, som framdeles uttages i Republiken Singapore eller i
Sverige efter undertecknandet av detta avtal.

Article II

Artikel II

1. In this Convention unless the context otherwise requires —

1 §. Där icke sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

(a) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden;

a) Uttrycket “Sverige” åsyftar Konungariket Sverige.

(b) the term “Singapore” means the Republic of Singapore;

b) Uttrycket “Singapore” åsyftar Republiken Singapore.

(c) the terms “one of the Contracting States” and “the other

Contracting State” mean Sweden or Singapore, as the context
requires;

c) Uttrycken “en av de avtalsslutande staterna” och “den andra
avtalsslutande staten” åsyftar Sverige eller Singapore, alltefter
som sammanhanget kräver.

(d) the term “tax” means Swedish tax or Singapore tax, as the
context requires;

d) Uttrycket “skatt” åsyftar svensk skatt eller singaporeansk
skatt, alltefter som sammanhanget kräver.

(e) the term “company” means any body corporate or any
entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

e) Uttrycket “bolag” åsyftar varje slag av juridisk person eller
varje subjekt, som i beskattningshänseende behandlas såsom
juridisk person.

(f) the term “person” includes any body of persons, corporate
or not corporate;

f) Uttrycket “person” inbegriper varje sammanslutning av
personer, vare sig denna utgör en juridisk person eller ej.

(g) (i) the term “resident of Sweden” means any person who is
resident in Sweden for the purposes of Swedish tax; and the
term “resident of Singapore” means any person who is resident
in Singapore for the purposes of Singapore tax;

g) 1) Uttrycket “person med hemvist i Sverige” åsyftar varje
person, som enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i
Sverige och uttrycket “person med hemvist i Singapore” åsyftar
varje person, som enligt singaporeanska beskattningsregler
anses bosatt i Singapore.

(ii) where by reason of the provisions of sub-paragraph (i)
above an individual is a resident of both Contracting States,
then his residence shall be determined in accordance with the
following rules —

2) Då på grund av bestämmelserna i punkt 1) ovan en fysisk
person äger hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställes
hans hemvist enligt följande regler:

(aa) he shall be deemed to be a resident of the Contracting
State in which he has a permanent home available to him. If
he has a permanent home available to him in both Contracting
States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting
State with which his personal and economic relations are
closest;

A) Han anses äga hemvist i den avtalsslutande stat, där han
har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om
han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses
han äga hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans
personliga och ekonomiska förbindelser är starkast.

(bb) if the Contracting State with which his personal and
economic relations are closest, cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in either
Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the
Contracting State in which he has an habitual abode;

B) Om det icke kan avgöras, med vilken avtalsslutande stat
hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast, eller
om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem,
som stadigvarande står till hans förfogande, anses han äga
hemvist i den stat, där han stadigvarande vistas.

(cc) if he has an habitual abode in both Contracting States or
in neither of them, the competent authorities of the Contracting
States shall settle the question by mutual agreement;

C) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna
eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, avgör
de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan
genom överenskommelse.

(iii) where by reason of the provisions of sub-paragraph (i)
above a person other than an individual is a resident of both
Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of
the Contracting State in which it is managed and controlled;

3) Då på grund av bestämmelserna i punkt 1) ovan en person,
som ej är fysisk person, äger hemvist i båda avtalsslutande
staterna, anses denna äga hemvist i den avtalsslutande stat, där
ledningen och övervakningen av personen i fråga äger rum.

(h) the terms “resident of one of the Contracting States” and
“resident of the other Contracting State” mean a resident of
Sweden or a resident of Singapore, as the context requires;

h) Uttrycken “person med hemvist i en av de avtalsslutande
staterna” och “person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten” åsyftar en person med hemvist i Sverige eller en person
med hemvist i Singapore, alltefter som sammanhanget kräver.

(i) the terms “Swedish enterprise” and “Singapore enterprise”
mean, respectively, an industrial, mining, commercial, timber,
plantation or agricultural enterprise or undertaking carried on
by a resident of Sweden and an industrial, mining, commercial,
timber, plantation or agricultural enterprise or undertaking
carried on by a resident of Singapore;

i) Uttrycken “svenskt företag” och “singaporeanskt företag”
åsyftar ett industriföretag, ett gruv- eller skogsföretag, ett
handelsföretag, en plantage eller ett jordbruk, som bedrives av
en person med hemvist i Sverige, respektive ett industriföretag,
ett gruv- eller skogsföretag, ett handelsföretag, en plantage eller
ett jordbruk, som bedrives av en person med hemvist i
Singapore.

(j) the terms “enterprise of one of the Contracting States” and
“enterprise of the other Contracting State” mean a Swedish
enterprise or a Singapore enterprise, as the context requires;

j) Uttrycken “företag i en av de avtalsslutande staterna” och
“företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar ett svenskt
företag eller ett singaporeanskt företag, alltefter som
sammanhanget kräver.

(k) the terms “profits of a Swedish enterprise” and “profits of a
Singapore enterprise” do not include rents or royalties in

respect of motion picture films or of tapes for television or
broadcasting or of mines, oil wells, quarries or other places of
extraction of natural resources, or income in the form of
dividends, interest, rents, royalties, or capital gains, or fees or
other remuneration derived from the management, control or
supervision of the trade, business or other activity of another
enterprise or concern, or remuneration for labour or personal
services, or profits derived from the operaton of ships or
aircraft;

k) Uttrycken “inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt
företag” och “inkomst av rörelse som förvärvas av ett
singaporeanskt företag” innefattar icke hyresavgift eller royalty
för kinematografisk film eller för inspelade band för
televisions- eller radiosändningar eller för utnyttjandet av gruva,
oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång eller inkomst i form av
utdelning, ränta, hyresavgift, royalty eller realisationsvinst.
Uttrycken innefattar vidare icke arvode eller annan ersättning för
ledning eller övervakning av ett annat företags eller en annan
koncerns handels- eller affärsrörelse eller annan verksamhet och icke
heller ersättning för arbete eller personliga tjänster eller inkomst
av sjö- eller luftfart.

(l) (i) subject to the provisions of this sub-paragraph, the term
“permanent establishment” means a fixed place of business in
which the business of the enterprise is wholly or partly carried
on;

l) 1) Där icke bestämmelserna i denna punkt föranleder annat,
förstås med uttrycket “fast driftställe” en stadigvarande
affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis
utövas.

(ii) a permanent establishment shall include especially —

2) Såsom fast driftställe anses särskilt:

(aa) a place of management;

A) plats för företagsledning,

(bb) a branch;

B) filial,

(cc) an office;

C) kontor,

(dd) a factory;

D) fabrik,

(ee) a workshop;

E) verkstad,

(ff) a farm or plantation;

F) jordbruk eller plantage,

(gg) a mine, oil well, quarry or place of extraction of other

natural resources or of cutting of timber;

G) gruva, oljekälla, stenbrott, plats för skogsavverkning eller
annan plats för utnyttjandet av naturtillgångar,

(hh) a building site or construction or assembly project which
exists for more than six months;

H) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete,
som varar mer än sex månader.

(iii) the term “permanent establishment” shall not be deemed to
include —

3) Uttrycket “fast driftställe” anses icke innefatta:

(aa) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;

A) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för
lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga
varor,

(bb) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage,
display or delivery;

B) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett
uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

(cc) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of processing
by another enterprise;

C) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett
uteslutande för bearbetning eller förädling genom ett annat
företags försorg,

(dd) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting
information, for the enterprise;

D) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd
uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av
upplysningar för företagets räkning,

(ee) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of advertising, for the supply of information, for
scientific research or for similar activities which have a
preparatory or auxiliary character, for the enterprise;

E) innehavet av en stadigvarande affärsanordning, avsedd
uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam,
meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller
utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller
biträdande art.

(iv) an enterprise of one of the Contracting States shall be
deemed to have a permanent establishment in the other

Contracting State if it carries on supervisory activities in that
other Contracting State for more than six months in connection
with a construction, installation or assembly project which is
being undertaken in that other Contracting State;

4) Ett företag i en av de avtalsslutande staterna anses ha ett
fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, om företaget
utövar övervakande verksamhet i denna andra stat under mer
än sex månader i samband med byggnads-, anläggnings- eller
installationsarbete, som utföres i denna
andra stat.

(v) a person acting in one of the Contracting States on behalf
of an enterprise of the other Contracting State (other than an
agent of independent status to whom sub-paragraph (l) (vi)
applies) shall be deemed to be a permanent establishment in
the former Contracting State if —

5) En person som är verksam i en av de avtalsslutande
staterna för ett företag i den andra avtalsslutande staten —
härunder inbegripes icke sådan oberoende representant som
avses i punkt 1) 6) — behandlas såsom ett fast driftställe i den
förstnämnda staten om

(aa) he has, and habitually exercises in that former Contracting
State, an authority to conclude contracts in the name of the
enterprise, unless his activities are limited to the purchase of
goods or merchandise for the enterprise; or

A) han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet
använder en fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt
verksamheten icke begränsas till inköp av varor för företagets
räkning, eller

(bb) he maintains in that former Contracting State a stock of
goods or merchandise belonging to the enterprise from which
he regularly fills orders on behalf of the enterprise;

B) han innehar i denna förstnämnda stat ett företaget tillhörigt
varulager, från vilket han regelbundet effektuerar order på
företagets vägnar.

(vi) an enterprise of one of the Contracting States shall not be
deemed to have a permanent establishment in the other
Contracting State merely because it carries on business in that
other Contracting State through a broker, general commission
agent or any other agent of independent status, where such
persons are acting in the ordinary course of their business;

6) Ett företag i en av de avtalsslutande staterna anses icke ha
ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på
den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna
andra stat genom förmedling av en mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under förutsättning att dessa
personer därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

(vii) the fact that a company which is a resident of one of the
Contracting States controls or is controlled by a company
which is a resident of the other Contracting State, or which
carries on business in that other Contracting State (whether

through a permanent establishment or otherwise), shall not of
itself constitute either company a permanent establishment of
the other;

7) Den omständigheten, att ett bolag med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller av
ett bolag som uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat
(antingen genom ett fast driftställe eller annorledes), medför
icke i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom ett fast
driftställe för det andra bolaget.

(m) the term “competent authority” means, in the case of
Sweden, the Minister of Finance or his authorised
representative; and in the case of Singapore, the Minister for
Finance or his authorised representative;

m) Uttrycket “behörig myndighet” åsyftar för Sveriges
vidkommande finansministern eller hans befullmäktigade ombud
och för Singapores vidkommande finansministern eller hans
befullmäktigade ombud;

(n) the term “international traffic” means carriage of
passengers, mails, livestock or goods by a ship or aircraft
which is operated by an enterprise of one of the Contracting
States, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State or solely
between such places and one or more structures used for the
exploration or exploitation of natural resources.

n) Uttrycket “internationell trafik” åsyftar transport av
passagerare, post, kreatur eller gods med skepp eller luftfartyg
som används av företag i en av de avtalsslutande staterna,
utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten eller uteslutande mellan
sådana platser och en eller flera anläggningar som används för
utforskandet eller utnyttjandet av naturtillgångar.

2. In the application of the provisions of this Convention by
one of the Contracting States, any term not otherwise defined
shall, unless the context otherwise requires, have the meaning
which it has under the laws of that Contracting State relating
to the taxes which are the subject of this Convention.

2 §. Då en av de avtalsslutande staterna tillämpar
bestämmelserna i detta avtal anses, såvitt icke sammanhanget
föranleder annat, varje däri förekommande uttryck, vars
innebörd icke särskilt angivits, ha den betydelse som uttrycket
har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter som
omfattas av avtalet.

Article III

Artikel III

1.–(a) The profits of a Swedish enterprise shall be taxable only
in Sweden unless the enterprise carries on business in
Singapore through a permanent establishment situated in
Singapore. If the enterprise carries on business as aforesaid,
tax may be imposed in Singapore on the profits of the
enterprise but only on so much of them as is directly or
indirectly attributable to that permanent establishment.

1 §. a) Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett svenskt
företag, beskattas endast i Sverige, såvida icke företaget
bedriver rörelse i Singapore från ett där beläget fast driftställe.
Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må
Singapore beskatta företagets inkomst men endast så stor del
därav, som direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta
driftstället.

(b) The profits of a Singapore enterprise shall be taxable only
in Singapore unless the enterprise carries on business in
Sweden through a permanent establishment situated in Sweden.
If the enterprise carries on business as aforesaid, tax may be
imposed in Sweden on the profits of the enterprise but only on
so much of them as is directly or indirectly attributable to that
permanent establishment.

b) Inkomst av rörelse, som förvärvas av ett singaporeanskt
företag, beskattas endast i Singapore, såvida icke företaget
bedriver rörelse i Sverige från ett där beläget fast driftställe.
Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, må Sverige
beskatta företagets inkomst men endast så stor del därav, som
direkt eller indirekt är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Where an enterprise of one of the Contracting States carries
on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein, there shall in each Contracting
State be attributed to that permanent establishment the profits
which it might be expected to make if it were a distinct and
separate enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and dealing wholly
independently with the enterprise of which it is a permanent
establishment.

2 §. Om ett företag i en av de avtalsslutande staterna bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten från ett där beläget
fast driftställe, hänföres i vardera staten till det fasta driftstället
den inkomst av rörelse, som driftstället kan antagas skola ha
förvärvat, om detta varit ett fristående företag, som bedrivit
verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det
företag till vilket driftstället hör.

3. In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions all expenses, including
executive and general administrative expenses, which would be
deductible if the permanent establishment were an independent
enterprise in so far as they are reasonably allocable to the
permanent establishment, whether incurred in the Contracting
State in which the permanent establishment is situated or
elsewhere.

3 §. Vid bestämmandet av inkomst, som är hänförlig till det
fasta driftstället, medges avdrag för alla kostnader — härunder
inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna
förvaltning — för vilka avdrag skulle ha medgivits om det fasta
driftstället varit ett oberoende företag, i den mån kostnaderna
skäligen kan anses hänförliga till det fasta driftstället, antingen
kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta
driftstället är beläget eller annorstädes.

4. No profits shall be attributable to a permanent establishment
by reason of the mere purchase or transportation by that
permanent establishment of goods or merchandise for the
enterprise.

4 §. Inkomst anses icke hänförlig till ett fast driftställe endast
av den anledningen att varor inköpes eller transporteras genom
det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

Article IV

Artikel IV

1. Income from immovable property may be taxed in the
Contracting State in which such property is situated.

1 §. Inkomst av fastighet må beskattas i den avtalsslutande
stat, där fastigheten är belägen.

2. The term “immovable property” shall be defined in
accordance with the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case
include rights to variable or fixed payments as consideration
for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil
wells, quarries or other places of extraction of natural
resources.

2 §. Uttrycket “fastighet” har den betydelse som uttrycket har
enligt gällande lagar i den stat, där fastigheten i fråga är
belägen. Under detta uttryck inbegripes dock alltid rätt till
föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten
att nyttja gruva, oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.

3 §. Bestämmelserna i 1 § äger tillämpning på inkomst, som
förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller
genom annan användning av fastighet.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ äger även tillämpning på
inkomst av fastighet som förvärvas av ett företag.

Article V

Artikel V

1. Notwithstanding the provisions of Article III, profits of an
enterprise of one of the Contracting States from the operation
of ships in international traffic may be taxed in the other
Contracting State only if such profits are derived from that
other Contracting State.

Provided that —

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i artikel III får inkomst
som företag i en av de avtalsslutande staterna förvärvar genom
att bedriva sjöfart i internationell trafik beskattas i den andra
avtalsslutande staten endast om inkomsten uppburits från denna
andra stat. Därvid gäller dock följande bestämmelser:
(a) when a Singapore enterprise derives profits from Sweden by
operating ships in international traffic the tax charged in
Sweden in respect of such profits shall be reduced by an
amount equal to 50 per cent thereof and the reduced amount
of the Swedish tax payable on the profits shall be allowed as a
credit against the Singapore tax charged in respect of these
profits in accordance with the provisions of paragraph 2 of
Article XIX;

a) Då ett singaporeanskt företag uppbär inkomst från Sverige
genom att bedriva sjöfart i internationell trafik, nedsätts den i
Sverige utgående skatten på inkomsten med ett belopp som
motsvarar 50 procent av skatten. Det nedsatta skattebeloppet
avräknas från den singaporeanska skatt som belöper på
inkomsten enligt bestämmelserna i artikel
XIX § 2.

(b) when a Swedish enterprise derives profits from Singapore
by operating ships in international traffic the tax charged in
Singapore in respect of such profits shall be reduced by an
amount equal to 50 per cent thereof and the reduced amount
of the Singapore tax payable on the profits shall be allowed as
a credit against the Swedish tax charged in respect of these
profits in accordance with the provisions of paragraph 3 of
Article XIX.

b) Då ett svenskt företag uppbär inkomst från Singapore genom
att bedriva sjöfart i internationell trafik, nedsätts den i
Singapore utgående skatten på inkomsten med ett belopp som
motsvarar 50 procent av skatten. Det nedsatta skattebeloppet
avräknas från den svenska skatt som belöper på inkomsten
enligt bestämmelserna i artikel XIX § 3.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

2 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.

3. For the purposes of this Article profits derived from the
other Contracting State shall mean profits from the carriage of
passengers, mails, livestock or goods shipped in that State:

Provided that there shall be excluded the profits accruing from
passengers, mails, livestock or goods which are brought to that
other State solely for transhipment, or for the transfer from an
aircraft to a ship.

3 §. Vid tillämpningen av denna artikel förstås med inkomst
som uppburits från den andra avtalsslutande staten inkomst genom
befordran av passagerare, post, kreatur eller gods som tagits ombord i
den staten. Däremot inbegrips inte inkomst som är hänförlig till
passagerare, post, kreatur eller gods som befordrats till denna andra
stat endast för vidarebefodran med ett annat skepp eller för
omlastning från ett luftfartyg till ett skepp.

Article V A

Artikel V A

1. Notwithstanding the provisions of Article III, profits of an
enterprise of one of the Contracting States from the operation
of aircraft in international traffic shall be taxable only in that
State.

1 §. Utan hinder av bestämmelserna i artikel III beskattas
inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom
att bedriva luftfart i internationell trafik, endast i denna stat.

2. With respect to profits derived by the Swedish, Danish and
Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), the provisions of paragraph 1 shall apply, but
only to such part of the profits as corresponds to the
shareholding in that consortium held by AB Aerotransport
(ABA), the Swedish partner of Scandinavian Airlines System
(SAS).

2 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas beträffande inkomst som
det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS) förvärvar men endast i fråga om den del
av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i
Scandinavian Airlines System (SAS).

3. The provisions of paragraph 1 shall likewise apply to profits
derived from the participation in a pool, a joint business or in
an international operating agency.

3 §. Bestämmelserna i 1 § tillämpas även på inkomst som
förvärvas av företag i de avtalsslutande staterna genom
deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

Article VI

Artikel VI

1. Where

1 §. I fall då

(a) an enterprise of one of the Contracting States participates
directly or indirectly in the management, control or capital of
an enterprise of the other Contracting State, or

a) ett företag i en av de avtalsslutande staterna direkt eller
indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags
kapital, eller

(b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of one of the
Contracting States and an enterprise of the other Contracting
State,
and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations, which
differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would but for those
conditions have accrued to one of the enterprises, but by
reason of those conditions have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen
eller övervakningen av såväl ett företag i en av de
avtalsslutande staterna som ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags
kapital, iakttages följande. Om mellan företagen i fråga om handel
eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrives villkor,
som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, må alla inkomster, som utan sådana villkor skulle
ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga
icke tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och
beskattas i överensstämmelse därmed.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State–and taxes accordingly–profits on which
an enterprise of the other Contracting State has been charged
to tax in that other State and the profits so included are profits
which would have accrued to the enterprise of the
firstmentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made
between independent enterprises, then that other State shall
make an appropriate adjustment to the amount of the tax
charged therein on those profits. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of
this Convention and the competent authorities of the
Contracting States shall if necessary consult each other.

2 §. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en
avtalsslutande stat beskattats i denna stat, även inräknas i
inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och
beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat, samt
den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha
tillkommit företaget i denna andra stat om de villkor som
avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha
avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall den
förstnämnda staten genomföra vederbörlig justering av det
skattebelopp som påförts för inkomsten i denna stat. Vid sådan
justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger
vid behov med varandra.

Article VII

Artikel VII

1. The rate of tax charged by Sweden in respect of dividends
paid by a company which is a resident of Sweden to a resident
of Singapore shall, if the recipient is the beneficial owner of
the dividends, not exceed 15 per cent of the gross amount of
such dividends.

Where the resident of Singapore is a parent company the rate
of tax charged on such dividends shall, if the recipient is the
beneficial owner of the dividends, not exceed 10 per cent of
the gross amount of such dividends.

1 §. Skattesatsen i fråga om svensk skatt på utdelning från ett
bolag med hemvist i Sverige till en person med hemvist i
Singapore får, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte
överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp.

Då utdelningsmottagaren är ett moderbolag med hemvist i
Singapore, får skattesatsen, om mottagaren har rätt till
utdelningen, inte överstiga 10 procent av utdelningens
bruttobelopp.

2. Dividends paid by a company which is a resident of
Singapore to a resident of Sweden shall, if the recipient is the
beneficial owner of the dividends, be exempt from any tax in
Singapore which is chargeable on dividends in addition to the
tax chargeable in respect of the profits or income of any
company:

2 §. Utdelning från ett bolag med hemvist i Singapore till en
person med hemvist i Sverige är, om mottagaren har rätt till
utdelningen, undantagen från varje singaporeansk skatt som tas
ut på utdelning utöver skatt på bolagets vinst. Därvid gäller
dock följande bestämmelser:

(a) provided that nothing in this paragraph shall affect the
provisions of Singapore law under which the tax in respect of
a dividend paid by a company which is a resident of Singapore
from which Singapore tax has been, or has been deemed to be,
deducted may be adjusted by reference to the rate of tax
appropriate to the Singapore year of assessment immediately
following that in which the dividend was paid;

a) Denna paragraf berör inte de föreskrifter i singaporeansk lag
enligt vilka skatt, som belöper på utdelning från ett bolag med
hemvist i Singapore från vilken singaporeansk skatt har
avräknats eller anses vara avräknad, kan ändras att utgå efter
den skattesats som gäller för det taxeringsår i Singapore som
följer omedelbart efter det då utdelningen utbetalades.

(b) provided further that if Singapore, subsequent to the signing
of this Convention, imposes a tax on dividends paid by a
company resident in Singapore out of its profits or income,
such tax may be charged but the rate of tax so charged shall,
if the recipient is the beneficial owner of the dividends, not
exceed 15 per cent of the gross amount of such dividends, and
where the dividend is paid to a parent company which is a
resident of Sweden the rate of tax so charged shall, if the
recipient is the beneficial owner of the dividends, not exceed
10 per cent of the gross amount of such dividend.

b) Om Singapore efter undertecknandet av detta avtal inför en
skatt på utdelning som ett bolag med hemvist i Singapore har
gjort från sin vinst eller inkomst, kan denna skatt tas ut men
därvid får skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen,
inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Då
utdelningen utbetalas till moderbolag med hemvist i Sverige, får
skattesatsen, om mottagaren har rätt till utdelningen, inte
överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp.

3. For the purposes of this Article the term “parent company”
means a company resident in one of the Contracting States
owning directly or indirectly not less than 25 per cent of the
share capital of the company resident in the other Contracting
State paying the dividends.

3 §. Med uttrycket “moderbolag” förstås vid tillämpningen av
denna artikel ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande
staterna som direkt eller indirekt äger minst 25 procent av
aktiekapitalet i det utbetalande bolaget med hemvist i den
andra avtalsslutande staten.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the dividends, being a resident of one of
the Contracting States, has in the other Contracting State, of
which the company paying the dividends is a resident, a
permanent establishment with which the holding by virtue of
which the dividends are paid is effectively connected. In such
a case Article III shall apply.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas inte, om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i en av de avtalsslutande
staterna och har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel
på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas artikel III.

5. The Government of the Republic of Singapore, including the Monetary
Authority of Singapore, the Board of Commissioners of Currency and the
Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd., shall be
exempt from Swedish tax with respect to dividends on shares in Swedish
joint stock companies, provided that the scope of this exemption has
been agreed by the competent authorities of the Contracting States.
However, such exemption shall in no case be given with respect to
shares held for other than public purposes and not if the holding
constitutes a substantial participation.

5 §. Singapores regering, “the Monetary Authority of
Singapore”, “the Board of Commissioners of Currency” och
“the Government of Singapore Investment Corporation Pte
Ltd.” häri inbegripna, beskattas inte i Sverige för utdelning på
aktier i svenska aktiebolag, under förutsättning att de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande staterna har träffat
överenskommelse om omfattningen av skattebefrielsen. Sådan
skattebefrielse medges dock inte beträffande aktier som innehas
för annat ändamål än i det allmännas intresse och inte om
innehavet utgör en väsentlig andel.

6. Where a company which is a resident of one of the
Contracting States derives profits or income from the other
Contracting State, that other State may not impose any tax on
the dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State or insofar
as the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with a permanent establishment in that
other State, nor subject the company’s undistributed profits to
a tax on the company’s undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other State.

6 §. Om bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna
förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får
denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar,
utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe i
denna andra stat, och inte heller beskatta bolagets icke
utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade
vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i
denna andra stat.

7. If the system of taxation applicable in either of the
Contracting States to the profits and distributions of companies
is altered, the competent authorities may consult each other in
order to determine whether it is necessary for this reason to
amend the provisions of this Article.

7 §. Om principerna för beskattning av bolagsvinst eller
utdelning i endera avtalsslutande staten ändras, kan de behöriga
myndigheterna överlägga med varandra i syfte att fastställa om
bestämmelserna i denna artikel behöver ändras till följd därav.

Article VIII

Artikel VIII

1. Interest and other income from bonds, securities, notes,
debentures or any other form of indebtedness, whether or not
secured by mortgages, derived from sources within one of the
Contracting States by a resident of the other Contracting State
may, if the recipient is the beneficial owner of the income, not
be taxed in the first-mentioned Contracting State at a rate
exceeding 15 per cent of the gross amount of such income.

1 §. Ränta och annan inkomst av obligationer, värdepapper,
skuldsedlar, debentures eller varje annat slags fordran, som
antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller
inte uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av en
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får, om
mottagaren har rätt till inkomsten, inte beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten efter högre skattesats än 15
procent av inkomstens bruttobelopp.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, the tax on
interest derived from sources within one of the Contracting
States by any financial institution which is a resident of the
other Contracting State shall in the first-mentioned State not
exceed 10 per cent of the gross amount of the interest, if the
recipient is the beneficial owner of the interest and if the
enterprise paying the interest engages in an industrial
undertaking within the meaning of paragraph 3 of this Article.

2 §. Utan hinder av bestämmelserna i 1 § får skatten på ränta,
som uppbärs från källa i en av de avtalsslutande staterna av ett
kreditinstitut med hemvist i den andra avtalsslutande staten, i
den förstnämnda staten inte överstiga 10 procent av räntans
bruttobelopp, under förutsättning att mottagaren har rätt till
inkomsten och att det företag som betalar räntan bedriver
sådan industriell verksamhet som avses i 3 § i denna artikel.

3. The term “industrial undertaking” means any undertaking
engaged in:

3 §. Uttrycket “industriell verksamhet” åsyftar varje verksamhet
som består av:

(i) manufacturing, assembling and processing;

1) tillverkning, sammansättning och förädling,

(ii) construction, civil engineering and shipbuilding;

2) byggnadsarbete, väg- och vattenbyggnad samt
skeppsbyggnad,

(iii) production of electricity, hydraulic power, gas or the
supply of water, or

3) produktion av elektricitet, hydraulisk kraft, gas eller
tillhandahållande av vatten, eller

(iv) fishing.

4) fiske.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall not apply
if the beneficial owner of the interest, being a resident of one
of the Contracting States, has in the other Contracting State in
which the interest arises, a permanent establishment situated
therein, with which the debt-claim from which the interest
arises, is effectively connected. In such a case Article III shall
apply.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas inte, om den som
har rätt till räntan har hemvist i en av de avtalsslutande
staterna och har ett fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten, från vilken räntan härrör, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället.
I sådant fall tillämpas artikel III.

5. The Government of Sweden shall be exempt from Singapore
tax in respect of interest received by that Government from
sources within Singapore.

5 §. Sveriges regering är befriad från singaporeansk skatt på
ränta som regeringen uppbär från källa i Singapore.

6. The Government of Singapore shall be exempt from Swedish
tax in respect of interest receired by that Government from
sources within Sweden.

6 §. Singapores regering är befriad från svensk skatt på ränta
som regeringen uppbär från källa i Sverige.

7. For the purposes of paragraphs 5 and 6 the term
“Government” shall include —

7 §. Vid tillämpningen av 5 och 6 §§ inbegriper uttrycket
“regering”

(a) in the case of Singapore:

a) beträffande Singapore:

(i) the Monetary Authority of Singapore and the Board of
Commissioners of Currency;

1) “the Monetary Authority of Singapore” och “the Board of
Commissioners of Currency”;

(ii) the Government of Singapore Investment Corporation Pte
Ltd.;

2) “the Government of Singapore Investment Corporation Pte
Ltd.;

(iii) the Export Credit Insurance Company of Singapore
Limited; and

3) “the Export Credit Insurance Company of Singapore
Limited”; och

(iv) a statutory body;

4) ett statligt organ;

(b) in the case of Sweden:

b) beträffande Sverige:

(i) the Central Bank of Sweden;

1) Sveriges riksbank;

(ii) the National Debt Office;

2) riksgäldskontoret;

(iii) the Export Credit Board; and

3) exportkreditnämnden; och

(iv) a commune.

4) en kommun.

8. Where, owing to a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest paid, having regard to
the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which
would have been agreed upon by the payer and the beneficial
owner in the absence of such relationship and dealing with
each other at arm’s length, the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned amount. In that case, the
excess part of the payments shall remain taxable according to
the law of each Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

8 §. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och
annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för
vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om
sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i
denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall
beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

Article IX

Artikel IX

1. Royalties derived from sources within one of the Contracting
States and paid to a resident of the other Contracting State
shall be exempt from tax in the former Contracting State if
such resident is the beneficial owner of the royalties.

1 §. Royalty, som härrör från källa i en av de avtalsslutande
staterna och betalas till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten är, om mottagaren har rätt till royaltyn,
undantagen från beskattning i den förstnämnda avtalsslutande
staten.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments
of any kind received as consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of scientific work, any patent, trade
mark, design or model, plan, secret formula or process or for
the use of, or the right to use, industrial, commercial or
scientific equipment, or for information concerning industrial,
commercial or scientific experience, but does not include any
royalty or other amount paid in respect of literary or artistic
copyrights or of motion picture films or of tapes for television
or broadcasting or of the operation of a mine, oil well, quarry
or any other place of extraction of natural resources.

2 §. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slag
av belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av
eller rätten att nyttja upphovsrätt till vetenskapliga verk,
patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept
eller fabrikationsmetod ävensom för nyttjandet av eller rätten
att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning
eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur. Uttrycket inbegriper
däremot icke något slag av royalty eller annat belopp, som
utbetalas för upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk,
för kinematografisk film, för inspelade band för
televisions- eller radiosändningar eller för utnyttjandet av gruva,
oljekälla, stenbrott eller annan naturtillgång.

3. Sums derived by a resident of one of the Contracting States
from sources within the other Contracting State from the
alienation of any property from which royalties, as defined in
paragraph 2 of this Article, are or may be derived, shall, if
such resident is the beneficial owner of the income, be exempt
from tax in the other Contracting State.

3 §. Belopp, som uppbärs av person med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna från källa i den andra avtalsslutande
staten på grund av överlåtelse av varje rättighet eller egendom
för vilken royalty som avses i 2 § i denna artikel erhålls eller
kan erhållas, är, om mottagaren har rätt till inkomsten,
undantaget från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall
not apply to royalties or sums received by a resident of one of
the Contracting States where such royalties or sums are
attributable to a permanent establishment of such resident in
the other Contracting State; in such event, such royalties or
sums as are attributable to that permanent establishment shall
be treated as if they were profits to which the provisions of
Article III are applicable.

4 §. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ tillämpas icke på royalty
eller försäljningsbelopp, som uppbäres av en person med
hemvist i en av de avtalsslutande staterna, om sådan royalty
eller sådant belopp är hänförligt till ett fast driftställe, som
denna person har i den andra avtalsslutande staten. I sådant
fall behandlas royalty eller försäljningsbelopp, som är hänförligt
till det fasta driftstället, såsom inkomst av rörelse enligt
bestämmelserna i artikel III.

5. Where, owing to a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties or profits paid,
having regard to the use, right, property or information for
which they are paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship and dealing with each other at
arm’s length, the provisions of this Article shall apply only to
the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the
payment shall remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the other provisions
of this
Convention.

5 §. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn eller inkomsten eller mellan
dem båda och annan person royaltybeloppet eller inkomsten,
med hänsyn till det nyttjande, den rättighet, egendom eller
upplysning för vilken de betalas, överstiger det belopp som
skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller inkomsten om sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda
belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

Article X

Artikel X

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined
in paragraph 2 of Article IV may be taxed in the Contracting
State in which such property is situated.

1 §. Vinst på grund av avyttring av sådan fastighet som avses i
artikel IV § 2 må beskattas i den avtalsslutande stat, där
fastigheten är belägen.

2. Gains from the alienation of movable property forming part
of the business property of a permanent establishment which
an enterprise of one of the Contracting States has in the other
Contracting State, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or together with the
whole enterprise), may be taxed in the other Contracting State.
However, gains from the alienation of movable property of the
kind referred to in paragraph (c) of Article XVII shall be
taxable only in the Contracting State in which such movable
property is taxable according to the said Article.

2 §. Vinst på grund av avyttring av lös egendom, som är att
hänföra till anläggnings- eller driftkapital i ett fast driftställe,
vilket ett företag i en av de avtalsslutande staterna har i den
andra avtalsslutande staten, däri inbegripen vinst genom
avyttring av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med
avyttring av hela företaget), må beskattas i den andra
avtalsslutande staten. Vinst på grund av avyttring av lös
egendom, som avses i artikel XVII c), beskattas dock endast i
den avtalsslutande stat, där sådan egendom må beskattas enligt
nämnda artikel.

3. Gains from the alienation of any capital assets other than
those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in
the Contracting State of which the alienator is a resident.

3 §. Vinst på grund av avyttring av annan än i 1 och 2 §§
angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat, där
överlåtaren äger hemvist.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3, where a
person owns 25 per cent or more of the share capital of a
company and where the business property of the company
consists wholly or mainly of immovable
property, the gains from the alienation of some or all of such
shares shall be taxable only in the Contracting State where
such immovable property is situated.

4 §. Om en person äger 25 procent eller mer av aktiekapitalet i
ett bolag och bolagets anläggnings- eller driftkapital helt eller
huvudsakligen utgöres av fastighet, beskattas vinst på grund av
avyttring av hela eller en del av aktieinnehavet i bolaget, utan
hinder av bestämmelserna i 3 §, endast i den avtalsslutande
stat, där sådan fastighet är belägen.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, where
a company resident in one of the Contracting States, other
than a company referred to in paragraph 4, owns 25 per cent
or more of the share capital of a company resident in the other
Contracting State, the gains from the alienation of some or all
of such shares shall be taxable only in the other Contracting
State.

5 §. Om ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande
staterna, som icke är ett sådant bolag som avses i 4 §, äger 25
procent eller mer av aktiekapitalet i ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, beskattas vinst på grund av
avyttring av hela eller en del av aktieinnehavet i bolaget, utan
hinder av bestämmelserna i 3 och 4 §§, endast i den andra
avtalsslutande staten.

Article XI

Artikel XI

1. Where under the provisions of this Convention a resident of
Singapore is exempt or entitled to relief from Swedish tax,
similar exemption or relief shall be applied to the undivided
estates of deceased persons in so far as one or more of the
beneficiaries is a resident of Singapore.

1 §. Om enligt bestämmelserna i detta avtal en person med
hemvist i Singapore är befriad från eller berättigad till
nedsättning av svensk skatt, tillgodoräknas motsvarande
befrielse eller nedsättning ett oskiftat dödsbo, i den mån en
eller flera av dödsbodelägarna äger hemvist i Singapore.

2. Swedish tax on the undivided estate of a deceased person
shall, in so far as the income accrues to a beneficiary who is a
resident of Singapore, be allowed as a credit against Singapore
tax under Article XIX.

2 §. Svensk skatt, som påföres ett oskiftat dödsbo, avräknas
från singaporeansk skatt enligt artikel XIX, i den mån
inkomsten tillkommer en dödsbodelägare med hemvist i
Singapore.

Article XII

Artikel XII

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of this
Article and Articles XIII, XIV, XV and XVI, salaries, wages
and other similar remuneration or profits from an employment
or profession derived by a resident of —

1 §. Där icke bestämmelserna i 2 och 3 §§ i denna artikel samt
artiklarna XIII, XIV, XV och XVI föranleder annat, beskattas
löner och liknande ersättningar på grund av arbetsanställning
samt inkomst av fritt yrke enligt följande regler.

(a) Sweden shall be taxable only in Sweden unless the personal
(including professional) services are performed in Singapore. If
the personal services are so performed, such income as is
derived therefrom may be taxed in Singapore;

a) Sådan ersättning eller inkomst som uppbäres av en person
med hemvist i Sverige beskattas endast i Sverige, såvida icke
arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet) utföres i
Singapore. Om arbetet utföres i Singapore, må ersättning eller
inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.

(b) Singapore shall be taxable only in Singapore unless the
personal (including professional) services are performed in
Sweden. If the personal services are so performed, such
income as is derived therefrom may be taxed in Sweden.

b) Sådan ersättning eller inkomst som uppbäres av en person
med hemvist i Singapore beskattas endast i Singapore, såvida
icke arbetet (utövandet av fritt yrke därunder inbegripet)
utföres i Sverige. Om arbetet utföres i Sverige, må ersättning
eller inkomst som uppbäres på grund av arbetet beskattas där.

2. In relation to remuneration of a director of a company,
derived from the company, the provisions of this Article and of
Article XV shall apply as if the remuneration were
remuneration of an employee in respect of an employment.
Director’s fees and similar payments derived by a resident of
one of the Contracting States in his capacity as a member of
the board of directors of a company which is a resident of the
other Contracting State shall be deemed to have been derived
from an employment exercised in, and may be taxed in, that
other Contracting State.

2 §. Beträffande ersättning, som en direktör i ett bolag uppbär
från bolaget, tillämpas bestämmelserna i denna artikel och
artikel XV som om ersättningen utgår till anställd på grund av
anställning. Styrelsearvode och liknande ersättning, som
uppbäres av en person med hemvist i en av de avtalsslutande
staterna i egenskap av styrelseledamot i ett bolag med hemvist
i den andra avtalsslutande staten, anses ha förvärvats på grund
av anställning som utövas i denna andra stat och må beskattas
där.

3. A resident of one of the Contracting States shall be
exempt from tax in the other Contracting State on
remuneration for services performed on aircraft in international
traffic.

3 §. Person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna
är befriad från skatt i den andra avtalsslutande staten på
ersättning för arbete som utförs ombord på luftfartyg i
internationell trafik.

4. Remuneration derived in respect of an employment
exercised on ships operated in international traffic by an
enterprise of one of the Contracting States may be taxed in
that State.

4 §. Ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp
som används i internationell trafik av ett företag i en av de
avtalsslutande staterna, får beskattas i denna stat.

Article XIII

Artikel XIII

1. Any salary, wage, pension or similar remuneration, paid by
the Government of Sweden to an individual (other than a
resident of Singapore who is not a citizen of Sweden) in
respect of services rendered to Sweden in the discharge of
governmental functions, shall be exempt from Singapore tax.

1 §. Löner, pensioner eller liknande ersättningar, som utbetalas
av Sveriges regering till en fysisk person på grund av arbete,
som utförts i svenska statens tjänst, är undantagna från
singaporeansk skatt, såvida icke ersättningen utgår till en
person med hemvist i Singapore, som icke är svensk
medborgare.

2. Any salary, wage, pension or similar remuneration, paid by
the Government of Singapore to an individual (other than a
resident of Sweden who is not a citizen of Singapore) in
respect of services rendered to Singapore in the discharge of
governmental functions, shall be exempt from Swedish tax.

2. § Löner, pensioner eller liknande ersättningar, som utbetalas
av Singapores regering till en fysisk person på grund av arbete,
som utförts i singaporeanska statens tjänst, är undantagna från
svensk skatt, såvida icke ersättningen utgår till en person med
hemvist i Sverige, som icke är medborgare i Singapore.

3. The provisions of this Article shall not apply to any
remuneration in respect of services rendered in connection with
any trade or business carried on for purposes of profit.

3 §. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas icke på
ersättningar, vilka utbetalas på grund av arbete som utförts i
samband med rörelse som bedrivits i förvärvssyfte.

4. For the purposes of this Article the word “Government”
shall include any political sub-division and any local authority
of either of the Contracting States.

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel innefattar uttrycket
“regering” politiska underavdelningar och lokala myndigheter i
endera avtalsslutande staten.

Article XIV

Artikel XIV

1. Subject to Article XIII any pension or annuity derived from
sources within one of the Contracting States by an individual
who is a resident of the other Contracting State may be taxed
in the former Contracting State.

1 §. Där icke bestämmelserna i artikel XIII föranleder annat,
må varje slag av pension eller livränta, som uppbäres från källa
i en av de avtalsslutande staterna av en fysisk person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den
förstnämnda avtalsslutande staten.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically
at stated times, during life or during a specified or
ascertainable period of time, under an obligation to make the
payments in return for adequate and full consideration in
money or money’s worth.

2 §. Med uttrycket “livränta” förstås ett fastställt belopp, som
skall utbetalas periodiskt på fastställda tider under
vederbörandes livstid eller under annan angiven eller
fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av en förpliktelse
att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för ett
däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars
värde.

3. The term “pension”, as used in this Article, means periodic
payments made in consideration for services rendered, or by
way of compensation for injuries received, or under the
provisions of a public social security system.

3 §. Med uttrycket “pension” förstås i denna artikel en
periodisk utbetalning som utgör ersättning för utfört arbete eller
för liden skada eller som utgår enligt bestämmelser om allmän
socialförsäkring.

Article XV

Artikel XV

1. An individual who is a resident of Sweden shall be exempt
from Singapore tax on remuneration or profits in respect of
personal (including professional) services performed within
Singapore in any year of assessment, if —

1 §. En fysisk person med hemvist i Sverige är befriad från
singaporeansk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt
yrke därunder inbegripet), som utföres i Singapore under ett
beskattningsår, under förutsättning att

(a) he is present within Singapore for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

a) han vistas i Singapore under en tidrymd eller tidrymder,
som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under
beskattningsåret,

(b) the services are performed for or on behalf of a person
who is a resident of Sweden, and

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av en person med
hemvist i Sverige,

(c) the remuneration or profits are subject to Swedish tax, and

c) ersättningen är skattepliktig i Sverige, och

(d) the remuneration or profits are not directly deductible from
the profits for Singapore tax purposes of a permanent
establishment in Singapore of that person.

d) ersättningen vid beskattning i Singapore icke kan som
omkostnad direkt belasta ett fast driftställe, som denna person
har i Singapore.

2. An individual who is a resident of Singapore shall be
exempt from Swedish tax on remuneration or profits in respect
of personal (including professional) services performed within
Sweden in any fiscal year, if —

2 §. En fysisk person med hemvist i Singapore är befriad från
svensk skatt på ersättning för arbete (utövandet av fritt yrke
därunder inbegripet), som utföres i Sverige under ett
beskattningsår, under förutsättning att

(a) he is present within Sweden for a period or periods not
exceeding in the aggregate 183 days during that year, and

a) han vistas i Sverige under en tidrymd eller tidrymder, som
sammanlagt icke överstiger 183 dagar under beskattningsåret,

(b) the services are performed for or on behalf of a person
who is a resident of Singapore, and

b) arbetet utföres för eller på uppdrag av en person med
hemvist i Singapore,

(c) the remuneration or profits are subject to Singapore tax,
and

c) ersättningen är skattepliktig i Singapore, och

(d) the remuneration or profits are not directly deductible from
the profits for Swedish tax purposes of a permanent
establishment in Sweden of that person.

d) ersättningen vid beskattning i Sverige icke kan som
omkostnad direkt belasta ett fast driftställe, som denna person
har i Sverige.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall
apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar
income derived from services rendered in one of the
Contracting States by public entertainers (such as stage, motion
picture, radio or television artists, musicians and athletes) only
if the visit to that Contracting State is substantially supported
from the public funds of the Government of the other
Contracting State.

3 §. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i denna artikel tillämpas på
ersättningar, löner och liknande inkomster, som skådespelare,
filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker,
idrottsmän och andra liknande yrkesutövare förvärvar under sin
verksamhet i en av de avtalsslutande staterna endast under
förutsättning att deras vistelse i denna avtalsslutande stat
åtnjuter betydande bidrag av allmänna medel från den andra
avtalsslutande statens regering.

4. Notwithstanding anything contained in this Convention,
where the services mentioned in paragraph 3 of this Article are
provided in one of the Contracting States by an enterprise of
the other Contracting State, then the profits derived from
providing those services by such an enterprise may be taxed in
the first-mentioned Contracting State unless the enterprise is
substantially supported from the public funds of the
Government of the other Contracting State in connection with
the provision of such services.

4 §. I fall då de tjänster som avses i 3 § i denna artikel
tillhandahålles i en av de avtalsslutande staterna av ett företag
i den andra avtalsslutande staten, må utan hinder av övriga
bestämmelser i detta avtal inkomst som uppkommer för
företaget genom sådan verksamhet beskattas i den förstnämnda
avtalsslutande staten, såvida icke företaget åtnjuter betydande
bidrag av allmänna medel från den andra avtalsslutande statens
regering i samband med verksamheten.

5. For the purpose of this Article, the term “Government” shall
have the same meaning as in paragraph 4 of Article XIII.

5 §. Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket “regering”
samma innebörd som i artikel XIII § 4.

Article XVI

Artikel XVI

1. An individual, who immediately before visiting one of the
Contracting States, is a resident of the other Contracting State
and is temporarily present in the first-mentioned Contracting
State solely as a student at a recognised university, college or
school in that first-mentioned Contracting State, or as a
business apprentice therein, shall be exempt from tax in the
first-mentioned Contracting State in respect of —

1 §. En fysisk person, som tillfälligtvis vistas i en av de
avtalsslutande staterna — och omedelbart dessförinnan äger
hemvist i den andra avtalsslutande staten — uteslutande såsom
studerande vid ett erkänt universitet, högskola eller skola i
denna förstnämnda stat eller såsom affärs- eller
hantverkspraktikant där, är befriad från skatt i den förstnämnda
avtalsslutande staten på

(a) all remittances from the other Contracting State for the
purposes of his maintenance, education, or training; and

a) belopp, som utbetalas från den andra avtalsslutande staten
för att bestrida hans uppehälle, undervisning eller utbildning,
och

(b) any remuneration for personal services rendered in the
first-mentioned Contracting State with a view to supplementing
the resources available to him for such purposes provided the
remuneration does not exceed in any calendar year 12.000
Swedish kronor or its equivalent in Singapore Dollars as the
case may be.

b) ersättning för arbete, som utföres i den förstnämnda
avtalsslutande staten i syfte att öka de medel som han förfogar
över för nyssnämnda ändamål, under förutsättning att
ersättningen icke under något kalenderår överstiger 12 000
svenska kronor, respektive motsvarande belopp i
singaporeanska dollar.

2. An individual, who immediately before visiting one of the
Contracting States, is a resident of the other Contracting State
and is temporarily present in the first-mentioned Contracting
State for the purpose of study, research or training solely as a
recipient of a grant, allowance or award from a scientific,
educational, religious and charitable organisation or under a
technical assistance programme entered into by the Government
of one of the Contracting States, shall be exempt from tax in
the first-mentioned Contracting State on —

2 §. En fysisk person, som tillfälligtvis vistas i en av de
avtalsslutande staterna — och omedelbart dessförinnan äger
hemvist i den andra avtalsslutande staten — för studier,
forskning eller utbildning uteslutande såsom innehavare av
stipendium, anslag eller annat penningunderstöd som utbetalas
av en stiftelse eller inrättning med uppgift att främja ett
vetenskapligt, uppfostrande, religiöst eller välgörande ändamål
eller som utgår inom ramen för ett tekniskt biståndsprogram
som antagits av regeringen i en av de avtalsslutande staterna,
är befriad från skatt i den förstnämnda avtalsslutande staten på

(a) the amount of such grant, allowance or award; and

a) stipendiet, anslaget eller penningunderstödet, och

(b) any remuneration for personal services rendered in the
first-mentioned Contracting State provided such services are in
connection with his study, research or training or are incidental
thereto provided the remuneration does not exceed in any
calendar year 12.000 Swedish kronor or its equivalent in
Singapore Dollars as the case may be.

b) ersättning för arbete, som utföres i den förstnämnda
avtalsslutande staten, under förutsättning att arbetet äger
samband med studierna, forskningen eller utbildningen eller i
jämförelse därmed framstår som tillfälligt samt att ersättningen
icke under något kalenderår överstiger 12 000 svenska kronor,
respektive motsvarande belopp i singaporeanska dollar.

3. The benefits under sub-paragraph (b) of paragraph 1 and
of paragraph 2 shall extend only for such period of time as
may be reasonably or customarily required to complete the
education, study, research or training undertaken but shall in
no event exceed a period of five consecutive years.

3 §. Skattebefrielse enligt 1 § b) och 2 § b) medges endast
för den tid som skäligen eller vanligtvis erfordras för att
fullborda utbildningen, studierna, forskningen eller praktiken i
fråga, men får inte i något fall avse längre tidrymd än fem på
varandra följande år.

The competent authorities of the Contracting States may agree
on such changes of the amounts mentioned in sub-paragraph
(b) of paragraph 1 and of paragraph 2 as may be reasonable
having regard to changes in the value of money or living
expenses, amended legislation in one of the Contracting States
or other similar circumstances.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
komma överens om sådana ändringar av de i 1 § b) och 2 § b)
nämnda beloppen som är skäliga med hänsyn till förändring i
penningvärde, levnadskostnader, ändrad lagstiftning i en av de
avtalsslutande staterna eller liknande omständighet.

4. For the purposes of this Article, the term “Government”
shall have the same meaning as in paragraph 4 of Article XIII.

4 §. Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket “regering”
samma innebörd som i artikel XIII § 4.

Article XVII

Artikel XVII

Where taxes on capital are imposed by both Contracting States
the following provisions shall apply–

Om skatt på förmögenhet förekommer i båda avtalsslutande
staterna, tillämpas följande bestämmelser:

(a) Capital represented by immovable property as defined in
paragraph 2 of Article IV may be taxed in the Contracting
State in which such property is situated.

a) Förmögenhet, bestående av sådan fastighet som avses i
artikel IV § 2, må beskattas i den avtalsslutande stat, där
fastigheten är belägen.

(b) Subject to the provisions of paragraph (a) above, capital
represented by assets forming part of the business property
employed in a permanent establishment of an enterprise, may
be taxed in the Contracting State in which the permanent
establishment is situated.

b) Med förbehåll för vad som stadgas i punkt a) må
förmögenhet, bestående av tillgångar som är att hänföra till
anläggnings- eller driftkapital i ett företags fasta driftställe,
beskattas i den avtalsslutande stat, där det fasta driftstället är
beläget.

(c) Ships and aircraft operated by an enterprise of one of the
Contracting States in international traffic and assets, other than
immovable property, pertaining to the operation of such ships
and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State of
which the enterprise is a resident.

c) Fartyg och luftfartyg, som ett företag i en av de
avtalsslutande staterna använder i internationell trafik, samt
tillgångar, som är att hänföra till användningen av sådana fartyg
och luftfartyg och ej utgöres av fastighet, beskattas endast i
den avtalsslutande stat, där företaget äger hemvist.

(d) All other elements of capital of a resident of one of the
Contracting States shall be taxable only in that State.

d) Alla andra slag av förmögenhet, som innehaves av en
person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna,
beskattas endast i denna stat.

Article XVIII

For the purposes of this Convention the following shall apply–

Artikel XVIII

Vid tillämpningen av detta avtal gäller följande:

1.–(a) Dividends paid by a company which is a resident of
Sweden shall be treated as derived from sources within
Sweden.

1 §. a) Utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige anses
härröra från källa i Sverige.

(b) Dividends paid by a company which is a resident of–

b) Utdelning från ett bolag med hemvist i

(i) Singapore shall be treated as derived from sources within
Singapore, except to the extent that such dividends are paid
out of profits accumulated prior to the year of assessment 1966
and which are deemed to have been derived from sources in
Malaysia;

1) Singapore anses härröra från källa i Singapore, i den mån
icke utdelningen utbetalas av vinst, som förvärvats före
taxeringsår 1966 och som anses härröra från källa i Malaysia,

(ii) Malaysia shall be treated as derived from sources within
Singapore to the extent that such dividends are paid out of
profits accumulated prior to the year of assessment 1966 and
which are deemed to have been derived from sources in
Singapore,

2) Malaysia anses härröra från källa i Singapore, i den mån
utdelningen utbetalas av vinst, som förvärvats före taxeringsår
1966 och som anses härröra från källa i Singapore,

in accordance with the provisions of Article VII of the Double
Taxation Agreement between Singapore and Malaysia.

allt enligt bestämmelserna i artikel VII i
dubbelbeskattningsavtalet mellan Singapore och Malaysia.

2. Interest as defined in Article VIII paid by the Government
of one of the Contracting States or by a resident of one of the
Contracting States, shall be treated as derived from sources
within that Contracting State. Where, however, the person
paying the interest, whether he is a resident of one of the
Contracting States or not, has in one of the Contracting States
a permanent establishment in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent establishment, then
such interest shall be treated as derived from sources within
the Contracting State in which the permanent establishment is
situated.

2 §. Ränta, som avses i artikel VIII och som utbetalas av
regeringen i en av de avtalsslutande staterna eller en person
med hemvist i en av de avtalsslutande staterna, anses härröra
från källa i denna avtalsslutande stat. Om den person som
utbetalar räntan, vare sig han äger hemvist i en av de
avtalsslutande staterna eller ej, har ett fast driftställe i en av de
avtalsslutande staterna för vilket upptagits det lån som räntan
avser, och räntan bestrides av det fasta driftstället, anses dock
räntan härröra från källa i den avtalsslutande stat, där det fasta
driftstället är beläget.

3. Royalties as defined in paragraph 2 of Article IX shall be
treated as derived from sources within the Contracting State in
which the property referred to in that paragraph is used.

3 §. Royalty, som avses i artikel IX § 2, anses härröra från
källa i den avtalsslutande stat, där egendom som avses i
nämnda paragraf nyttjas.

4. Profits derived from the alienation of rights or properties
referred to in paragraph 2 of Article X shall be treated as
derived from sources within the Contracting State in which
such rights or properties are used.

4 §. Vinst på grund av avyttring av rättigheter eller egendom
som avses i artikel X § 2, anses härröra från källa i den
avtalsslutande stat, där rättigheterna eller egendomen nyttjas.

5. Royalties in respect of the operation of mines, oil wells,
quarries or other places of extraction of natural resources shall
be treated as derived from sources within the Contracting State
in which such mines, oil wells, quarries or other places of
extraction of natural resources are situated.

5 §. Royalty för nyttjandet av gruva, oljekälla, stenbrott eller
annan naturtillgång anses härröra från källa i den avtalsslutande
stat, där gruvan, oljekällan, stenbrottet eller naturtillgången är
belägen.

6. For the purpose of this Article, the term “Government” shall
have the same meaning as in paragraph 4 of Article XIII.

6 §. Vid tillämpningen av denna artikel har uttrycket “regering”
samma innebörd som i artikel XIII § 4.

Article XVIII A

1. Where this Convention provides (with or without other
conditions) that income from sources in Sweden shall be
exempt from tax, or taxed at a reduced rate, in Sweden and
under the laws in force in Singapore the said income is subject
to tax by reference to the amount thereof which is remitted to
or received in Singapore and not by reference to the full
amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be
allowed under this Convention in Sweden shall apply only to
so much of the income as is remitted to or received in
Singapore.

Artikel XVIII A

1 §. Då detta avtal föreskriver (med eller utan andra villkor)
att inkomst från källa i Sverige är undantagen från beskattning
där eller skall beskattas där med nedsatt skattesats, och
inkomsten enligt gällande lagstiftning i Singapore beskattas där
endast till den del den överförs till eller mottages i Singapore
och inte till hela sitt belopp, skall den enligt detta avtal i
Sverige medgivna skattebefrielsen eller skattenedsättningen avse
endast den del av inkomsten som överförs till eller mottages i
Singapore.

2. However, this limitation does not apply to income derived
by the Government of Singapore or any person approved by
the competent authority of Singapore for the purpose of this
paragraph. The term “the Government of Singapore” shall
include its agencies and statutory bodies.

2 §. Denna begränsning gäller dock inte beträffande inkomst
som uppbärs av Singapores regering eller annan person som
den behöriga myndigheten i Singapore godkänt för tillämpning
av denna punkt. Uttrycket “Singapores regering” inbegriper dess
underlydande myndigheter och statliga organ.

Article XIX

1. The laws of each Contracting State shall continue to govern
the taxation of income arising in the Contracting State or of
capital situated therein except where express provision to the
contrary is made in this Convention. Where income or capital
is subject to tax in both Contracting States, relief from double
taxation shall be given in accordance with the following
paragraphs of this Article.

Artikel XIX

1 §. Lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten tillämpas
alltjämt vid beskattning av inkomst, som uppkommit i
respektive stat, eller av där belägen förmögenhet, såvida icke
annat uttryckligen föreskrives i detta avtal. Om inkomst eller
förmögenhet är underkastad beskattning i båda avtalsslutande
staterna, undanröjes dubbelbeskattningen enligt nedanstående
bestämmelser i denna artikel.

2.–(a) Subject to the provisions of the laws of Singapore
regarding the allowance as a credit against Singapore tax of tax
payable in any country other than Singapore, Swedish tax
payable, whether directly or by deduction in respect of income
from sources within Sweden, shall subject to the provisions of
Article V, paragraphs 4 and 5 of Article X and Article XIII be
allowed as a credit against Singapore tax payable in respect of
that income.

2 §. a) I enlighet med singaporeansk lagstiftning i fråga om
avräkning från singaporeansk skatt av skatt, som skall utgå i
annat land än Singapore, avräknas, såvida icke bestämmelserna
i artikel V, artikel X §§ 4 och 5 samt artikel XIII föranleder
annat, svensk skatt, som utgår antingen direkt eller genom
skatteavdrag för inkomst från källa i Sverige, från
singaporeansk skatt som belöper på samma inkomst.

(b) Where such income is a dividend paid by a company which
is a resident of Sweden to a company which is a resident of
Singapore and which owns not less than 25 per cent of the
share capital in the first-mentioned company, the credit shall
take into account (in addition to any Swedish tax on the
dividend) the Swedish tax payable in respect of its profits by
the company paying the dividend.

b) Om sådan inkomst utgöres av utdelning från ett bolag med
hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Singapore, som
äger minst 25 procent av aktiekapitalet i det förstnämnda
bolaget, medräknas vid avräkningen (förutom varje svensk skatt
på utdelningen) den svenska skatt, som det utbetalande bolaget
har att erlägga för sin vinst.

3. Where income from sources within Singapore or capital
situated therein under the laws of Singapore and in accordance
with this Convention is subject to tax in Singapore, whether
directly or by deduction, Singapore tax payable in respect of
such income or capital, shall subject to the provisions of
Article V, paragraphs 4 and 5 of Article X and Article XIII be
allowed as a credit against any Swedish tax payable in respect
of that income or capital. The deduction in either case shall
not, however, exceed that part of the Swedish income tax or
capital tax, respectively, as computed before the deduction is
given, which is appropriate, as the case may be, to the income
or capital which is subject to tax in Singapore.

3 §. Om inkomst från källa i Singapore eller där belägen
förmögenhet enligt singaporeansk skattelagstiftning och i
överensstämmelse med detta avtal är underkastad beskattning i
Singapore antingen direkt eller genom skatteavdrag samt
bestämmelserna i artikel V, artikel X §§ 4 och 5 samt artikel
XIII icke föranleder annat, avräknas singaporeansk skatt, som
utgår för sådan inkomst eller förmögenhet, från varje svensk
skatt som belöper på inkomsten eller förmögenheten.
Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga
beloppet av den del av svensk inkomstskatt eller
förmögenhetsskatt, som utan sådan avräkning belöper på den
inkomst respektive förmögenhet som är underkastad beskattning
i Singapore.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Article
dividends paid by a company which is a resident of Singapore
to a company which is a resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax to the extent that the dividends would have
been exempt under Swedish law if both companies had been
Swedish companies. This exemption shall not apply unless

4 §. Utdelning från bolag med hemvist i Singapore till bolag
med hemvist i Sverige skall, utan hinder av bestämmelserna i 3
§ i denna artikel, vara undantagen från svensk skatt i den mån
detta skulle ha varit fallet enligt svensk lagstiftning, om båda
bolagen hade varit svenska. Sådan skattebefrielse medges dock
endast

(a) the profits out of which the dividends are paid have been
subjected to the normal corporate income tax in Singapore or
an income tax comparable thereto, or

a) om den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den
normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller där-
med jämförlig inkomstskatt, eller

(b) the dividends paid by the company which is a resident of
Singapore consists wholly or almost wholly of dividends which
that company has received, in the year or previous years, in
respect of shares held by it in a company which is a resident
of a third State and which would have been exempt from
Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had
been held directly by the company which is a resident of
Sweden.

b) den utdelning som betalas av bolaget med hemvist i
Singapore uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av
utdelning vilken detta bolag under ifrågavarande år eller tidigare
år mottagit på aktier eller andelar, som bolaget innehar i ett
bolag med hemvist i en tredje stat, och vilken skulle ha varit
undantagen från svensk skatt om de aktier eller andelar på
vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med
hemvist i Sverige.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this
Article, there shall be allowed as a credit against Swedish tax
payable in respect of the following items of income from
sources within Singapore in the case of–

5 §. Utan hinder av bestämmelserna i 3 § i denna artikel,
medges avräkning från svensk skatt på följande inkomstslag
från källa i
Singapore:

(a) dividends, an amount of 15 per cent of the net amount of
dividends received. If, however, Singapore imposes in
accordance with the provisions of paragraph 2(b) of Article
VII, a tax on dividends in addition to the tax chargeable in
respect of the profits or income of the company paying such
dividends, there shall be credited an amount of 15 per cent of
the gross amount of the dividends received;

a) Beträffande utdelning medges avräkning med ett belopp
motsvarande 15 procent av nettoutdelningen. Om emellertid
Singapore enligt bestämmelserna i artikel VII § 2 b) tar ut
skatt på utdelning utöver skatt på det utbetalande bolagets
vinst, medges avräkning med belopp motsvarande 15 procent
av bruttoutdelningen.

(b) interest, within the meaning of paragraphs 1 and 2 of
Article VIII, an amount of 15 per cent of the gross amount of
the interest received.

b) Beträffande ränta, som avses i artikel VIII §§ 1 och 2,
medges avräkning med belopp motsvarande 15 procent av
räntans bruttobelopp.

The deductions in either case shall not, however, exceed that
part of the Swedish income tax as computed before the
deduction is given which is appropriate to the dividends or
interest, as the case may be. The provisions of this paragraph
shall apply until 31st December 1985. The competent
authorities shall consult each other in order to determine
whether the provisions of this paragraph shall be applicable
after that date.

Avräkningsbeloppet skall dock inte i något fall överstiga den
del av den svenska inkomstskatten, beräknad utan sådan
avräkning, som belöper på utdelningen respektive räntan.
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas till den 31 december
1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i syfte att
avgöra om bestämmelserna i denna paragraf skall tillämpas
efter detta datum.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this
Article, where royalties as defined in paragraph 2 of Article IX
are derived by a resident of Sweden from sources within
Singapore, 50 per cent of the amount of such royalties shall be
taxable in Sweden and the remaining 50 per cent of such
amount shall be exempt from Swedish tax until 31st December
1985. The competent authorities shall consult each other in
order to determine whether the provisions of this paragraph
shall be applicable after that date.

6 §. Då royalty, som avses i artikel IX § 2 uppbärs av person
med hemvist i Sverige från källa i Singapore, skall, utan hinder
av bestämmelserna i 3 § i denna artikel, 50 procent av
royaltybeloppet utgöra skattepliktig inkomst i Sverige medan
återstående 50 procent skall vara undantagna från svensk skatt
till den 31 december 1985. De behöriga myndigheterna skall
överlägga i syfte att avgöra om bestämmelserna i denna
paragraf skall tillämpas efter detta datum.

7. For the purposes of paragraph 3 of this Article, the term
“Singapore tax payable” shall be deemed to include Singapore
tax which would have been paid on business income as
referred to in Article III or income from the provision of
services as referred to in Article XII but for the exemption or
reduction of tax granted under the incentive provisions
contained in Singapore laws designed to promote economic
development.

7 §. Vid tillämpningen av 3 § i denna artikel skall uttrycket
“singaporeansk skatt” anses innefatta singaporeansk skatt som
skulle ha erlagts på inkomst av rörelse, som avses i artikel III,
eller på inkomst av arbete, som avses i artikel XII, om inte
befrielse från eller nedsättning av skatt hade medgivits enligt
särskilda bestämmelser i singaporeansk lagstiftning avsedda att
främja ekonomisk utveckling.

8. For the purposes of paragraph 4 of this Article the term
“normal corporate income tax in Singapore or an income tax
comparable thereto” shall be deemed to include Singapore
income tax which would have been paid but for the exemption
or reduction of tax granted under the incentive provisions
contained in Singapore laws designed to promote economic
development.

8 §. Vid tillämpning av 4 § i denna artikel skall uttrycket “den
normala singaporeanska inkomstskatten för bolag eller en
därmed jämförlig inkomstskatt” anses innefatta singaporeansk
inkomstskatt som skulle ha erlagts, om inte befrielse från eller
nedsättning av skatt hade medgivits enligt särskilda
bestämmelser i singaporeansk lagstiftning avsedda att främja
ekonomisk utveckling.

9. The provisions of paragraphs 7 and 8 shall apply until 31st
December 1985. The competent authorities shall consult each
other in order to determine whether the provisions of these
paragraphs shall be applicable after that date.

9 §. Bestämmelserna i 7 och 8 §§ skall tillämpas till den 31
december 1985. De behöriga myndigheterna skall överlägga i
syfte att avgöra om bestämmelserna i dessa paragrafer skall
tillämpas efter detta datum.

10. The graduated rate of Swedish tax to be imposed on
residents of Sweden may be calculated as though income or
capital which under this Convention is exempted from Swedish
tax were included in the amount of total income or capital.

10 §. Svensk progressiv skatt, som påföres personer med
hemvist i Sverige, må beräknas efter den skattesats, som skulle
ha tillämpats, om även sådan inkomst eller förmögenhet som
enligt detta avtal är undantagen från svensk skatt inräknats i
hela inkomsten eller förmögenheten.

Article XX

The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information (being information which is available
under their respective taxation laws in the normal course of
administration) as is necessary for carrying out the provisions
of this Convention or for the prevention of fraud or
underpayment of tax by reasons other than fraud or for the
administration of statutory provisions against legal avoidance in
relation to the taxes which are the subject of this Convention.
Any information so exchanged shall be treated as secret and
shall not be disclosed to any persons other than persons,
including a court, concerned with the assessment and collection
of those taxes or the determination of appeals in relation
thereto. No information shall be exchanged which would
disclose any trade secret or trade process or which would be
contrary to public policy.

Artikel XX

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar, som enligt respektive skattelagar
står till dessa myndigheters förfogande under deras sedvanliga
tjänsteutövning och som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal, för att förebygga bedrägeri eller
undandragande av skatt på annat sätt än genom bedrägeri, och
för att tillämpa givna föreskrifter till förebyggande av
skatteflykt i fråga om skatter som avses i detta avtal. De
utbytta upplysningarna skall behandlas såsom hemliga och får
icke yppas för andra personer, befattningshavare vid domstolar
inbegripna, än dem som handlägger taxering och uppbörd av
sådana skatter eller avgör besvär i anslutning därtill. Sådana
upplysningar får emellertid icke utbytas, vilka skulle röja
affärshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt
eller vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Article XXI

1. Citizens of one of the Contracting States shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which citizens of that other
Contracting State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall not be construed as obliging a Contracting State
to grant to citizens of the other Contracting State not resident in
the first-mentioned Contracting State those personal allowances,
reliefs and reductions for tax purposes which are by law available to
citizens of the first-mentioned Contracting State.

1 §. Medborgare i en av de avtalsslutande staterna skall icke i den
andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller
något därmed sammanhängande skattekrav av annat slag eller mer
tyngande än medborgarna i denna andra avtalsslutande stat under samma
förhållanden är eller kan bli underkastade.

Vad nu sagts anses icke medföra förpliktelse för någon av de
avtalsslutande staterna att medge medborgare i den andra
avtalsslutande staten, vilka icke äger hemvist i den förstnämnda
avtalsslutande staten, personliga avdrag vid beskattningen,
skattebefrielser och skattenedsättningar, som enligt lag medges
medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2. The term “citizens” means–

citizenship of Sweden and all legal persons, partnerships,
associations and other entities deriving their status as such from the
law in force in Sweden;

medborgarskap, och alla juridiska personer och andra sammanslutningar,
som bildats enligt gällande svensk lag.

citizenship of Singapore and all legal persons, partnerships,
associations and other entities deriving their status as such from the
law in force in Singapore.

singaporeanskt medborgarskap, och alla juridiska personer och andra
sammanslutningar, som bildats enligt gällande singaporeansk lag.

enterprise of one of the Contracting States has in the other
Contracting State shall not be less favourably levied in that other
Contracting State than the taxation levied on enterprises of that
other

Contracting State carrying on the same activities.
This provision shall not be construed as obliging either of the

Contracting States to grant to residents of the other

Contracting State those personal allowances, reliefs and
reductions for tax purposes which are by law available only to
residents of the first-mentioned Contracting State.

3 §. Beskattningen av ett fast driftställe, som ett företag i en
av de avtalsslutande staterna har i den andra avtalsslutande
staten, skall i denna andra stat icke vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i den andra avtalsslutande staten, som
bedriver samma verksamhet.

Vad nu sagts anses icke medföra förpliktelse för någon av de
avtalsslutande staterna att medge personer med hemvist i den
andra avtalsslutande staten personliga avdrag vid beskattningen,
skattebefrielser och skattenedsättningar, som enligt lag medges
personer med hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten.

4. Enterprises of one of the Contracting States, the capital of which
is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by
one or more residents of the other Contracting State, shall not be
subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or
any requirement connected therewith which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements to which other similar
enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be
subjected.

4 §. Företag i en av de avtalsslutande staterna, vilkas kapital helt
eller delvis äges eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall icke i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för
någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är
av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna
förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

5. In this Article the term “taxation” means taxes which are the
subject of this Convention.

5 §. I denna artikel åsyftar uttrycket “beskattning” skatter, som
avses i detta avtal.

Article XXII

Artikel XXII

1. Where a resident of one of the Contracting States considers that
the actions of one or both of the Contracting States has resulted or
will result for him in taxation not in accordance with this
Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the
national laws in force in the Contracting States, present his case to
the competent authority of the Contracting State of which he is a
resident.

1 §. När en person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna gör
gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits
åtgärder, som för honom medfört eller kommer att medföra en mot detta
avtal stridande beskattning, äger han — utan att detta påverkar hans
rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters
interna rättsordning — göra framställning i saken hos den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat, där han äger hemvist.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive
at an appropriate solution, to resolve the case by mutual
agreement with the competent authority of the other

Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not
in accordance with this Convention.

2 §. Om denna behöriga myndighet finner framställningen
grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande
lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal
stridande beskattning.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour
to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as
to the interpretation or application of this Convention. They may also
consult together for the elimination of double taxation in cases not
provided for in this Convention.

3 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av
detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja
dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate
with each other directly for the purpose of reaching an agreement in
the sense of the preceding paragraphs.

4 §. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna
kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående paragrafer.

Article XXIII

Artikel XXIII

1. This Convention shall come into force–

1 §. Detta avtal träder i kraft
(a) in Sweden:

after ratification by His Majesty, the King of Sweden, with the
consent of the Riksdag;

a) i Sverige efter ratifikation av Hans Majestät Konungen av
Sverige med riksdagens samtycke och

(b) in Singapore:

when the Minister responsible has by order declared that this
Convention shall have effect.

b) i Singapore när vederbörande minister har förordnat, att
avtalet skall tillämpas.

2. The Contracting States shall notify each other on the completion of
the requirements mentioned in paragraph 1 and such notification shall
take place in Singapore as soon as possible.

2 §. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när
åtgärder enligt 1 § vidtagits. Sådana meddelanden skall utväxlas
i Singapore snarast möjligt.

3. Upon exchange of such notification this Convention shall
have effect:–

3 §. Sedan dessa meddelanden utväxlats, tillämpas avtalet:

(a) in the case of Sweden:

in respect of income derived on or after 1st January, 1966,
and, as regards the State capital tax, in respect of tax which is
assessed in or after the year 1967;

a) I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvats den 1 januari
1966 eller senare, samt, såvitt avser den statliga
förmögenhetsskatten, i fråga om skatt, som utgår på grund av
taxering år 1967 eller senare år.

(b) in the case of Singapore:

for any year of assessment beginning on or after 1st January,
1967.

b) I Singapore: Beträffande taxeringsår, som börjar den 1
januari 1967 eller senare.

Article XXIV

Artikel XXIV

This Convention shall continue in effect indefinitely, but either of
the Contracting States may, on or before 30th June in any calendar
year not earlier than 1970, give to the other Contracting State
through diplomatic channels written notice of termination and, in such
event, this Convention shall cease to be effective–

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning, men envar av de
avtalsslutande staterna äger att — senast den 30 juni under ett
kalenderår, dock icke tidigare än år 1970 — på diplomatisk väg
skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

(a) in the case of Sweden:

in respect of income derived on or after 1st January in the
calendar year next following that in which such notice is given,
and as regards capital tax, in respect of tax assessed in or
after the second calendar year next following that in which
such notice is given;

a) I Sverige: Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari
kalenderåret närmast efter det uppsägningen ägde rum eller
senare, samt, såvitt avser förmögenhetsskatt, i fråga om skatt,
som utgår på grund av taxering under andra kalenderåret efter
det uppsägningen ägde rum eller senare.

(b) in the case of Singapore:

for any year of assessment beginning on or after 1st January in
the second calendar year next following that in which such
notice is given.

b) I Singapore: Beträffande varje taxeringsår, som börjar den 1
januari andra kalenderåret efter det uppsägningen ägde rum
eller senare.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly
authorised thereto have signed this Convention.

Till bekräftelse härå har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Done at Singapore, this 17th day of June of the year one
thousand nine hundred and sixty-eight in duplicate in the

English language.

Som skedde i Singapore den 17 juni 1968 i två exemplar på
engelska språket.

For the Government of the Kingdom
of Sweden

För Konungariket Sveriges regering

A. Lewenhaupt

A. Lewenhaupt

For the Government of the Republic
of Singapore

För Republiken Singapores regering

Goh Keng Swee

Goh Keng Swee

Bilaga 2

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan om och i vilken omfattning en person är skattskyldig i
Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska
skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar
skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på
grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av
den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska
skatteförfattningarna, skall avtalet däremot gälla.

Även om enligt avtalet en skattskyldigs inkomst eller
förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från
beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de
uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit
skyldig att lämna.

Om en skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller
domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som
strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. XXII göra
framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos
regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige
erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke
kan påkallas av en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande
vistas i Sverige, eller av en svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några
speciella arter av inkomst — t. ex. periodiskt understöd — är
dock ej nämnda i avtalet. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i art. XIX.

B. Särskilda anvisningar

till art. I

Avtalet gäller de skatter som anges i art. I.

till art. II

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och
juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Singapore.

Huruvida en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist
i endera staten avgörs i första hand med ledning av
lagstiftningen i denna stat. I art. II § 1 g) 2) regleras fall av s.
k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt
svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt
singaporeanska beskattningsregler anses bosatt i Singapore. Vid
tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses
ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har
hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 §
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt skall vid tillämpningen
av art. II § 1 g) 1) anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om
svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Singapore.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1
mom. lagen om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig
förmögenhetsskatt skall vid tillämpning av art. II § 1 g) 1)
anses bosatt i Singapore, såvitt fråga är om singaporeansk
beskickning eller lönat singaporeanskt konsulat i Sverige.

till art. III

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i
regel enligt art. III. Beträffande uttrycket “inkomst av rörelse”
se art. II § 1 k); se även art. II § 1 i). Vad som förstås med
uttrycket “fast driftställe” anges i art. II § 1 l).

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige
bedriver rörelse från fast driftställe i Singapore får den till
driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men
singaporeansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska
skatten enligt art. XIX § 3. I fråga om avräkning i vissa fall av
högre singaporeansk skatt än som faktiskt erlagts (art. XIX §
7) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. XIX.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med
hemvist i Singapore bedriver från fast driftställe i Sverige,
beräknas enligt art. III §§ 2 och 3. Till grund för
inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda
bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av
behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen
sker i enlighet med den i 2 och 3 §§ angivna principen. Avdrag
medges för så stor del av huvudkontorets allmänna
omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta
driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns
särskilda bestämmelser i art. V och art. V A.

till art. IV (jfr art. XVIII § 5)

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från
fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse *(jfr bl. a. 27 §
kommunalskattelagen (1928:370)*). Inkomst som omfattas av
art. IV beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är
belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från
fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva,
oljekälla eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. IX.

till art. V

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige
förvärvar inkomst från Singapore av sjöfart i internationell
trafik, beskattas inkomsten i Sverige men singaporeansk skatt
på inkomsten avräknas från den svenska skatten. Härvid
iakttas, att den singaporeanska skatten har beräknats på en
inkomst som har förvärvats genom befordran av passagerare,
post, kreatur eller gods som har tagits ombord i Singapore
samt att skatten satts ned till halva beloppet *(art. V § 1 b)*).
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till
anvisningspunkten 2 till art. XIX.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Singapore
förvärvar inkomst från Sverige av sjöfart i internationell trafik
beskattas inkomsten här, om det kan ske enligt gällande
beskattningsregler. Vid beräkning av den svenska skatten skall
dock följande gälla.

Nettointäkten av sjöfartsrörelsen beräknas på vanligt sätt. Om
den skattepliktiga nettointäkten har förvärvats genom befordran
av passagerare, post, kreatur eller gods som har tagits ombord
i Sverige skall såväl den statliga som den kommunala
inkomstskatten som belöper på nämnda inkomst nedsättas till
halva beloppet *(art. V § 1 a)*). Taxeringsnämnd skall i
deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering.
Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning görs i
skattelängden.

till art. V A

Inkomst av luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. V
A § 1 endast i den stat där företaget har hemvist.

till art. VI

Art. VI innehåller en allmän regel om omräkning av
vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För
Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 §
kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och
Singapore, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i
korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. VII (jfr art. XVIII § 1 och art. XIX)

1. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige
uppbär utdelning från bolag med hemvist i Singapore och
utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt
samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har
i Singapore, iakttas bestämmelserna i andra t. o. m. sjätte
styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening
är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån
art. XIX § 4 föranleder det. De svenska bestämmelserna om
befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. XIX
§ 4 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens nettobelopp,
varmed förstås bruttoutdelningen efter avdrag — förutom för
förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på
utdelningen — för den singaporeanska inkomstskatt på det
utdelande bolagets vinst som belöper på utdelningen och som
innehållits vid utbetalningen av denna. Om skatt på utdelningen
utgått i Singapore enligt art. VII § 2 b) beräknas svensk skatt
på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för singaporeansk
skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för
förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på
utdelningen.

Om utdelningen enligt art. XVIII § 1 b) anses härröra från
källa i Singapore, nedsätts den svenska skatten på utdelningen
genom avräkning enligt art. XIX § 3, om utdelningen blivit
beskattad i Singapore, eller, i fall som avses i nästföljande
stycke, enligt
art. XIX § 5 första stycket a).

Art. XIX § 5 första stycket a) tillämpas på utdelning, som
blivit tillgänglig för lyftning före utgången av år 1985.
Bestämmelserna innebär följande. Avräkning medges från den
svenska skatten med ett belopp motsvarande 15 % av
utdelningens nettobelopp, beräknat enligt tredje stycket ovan.
Tas särskild singaporeansk skatt på utdelningen ut enligt art.
VII § 2 b), får denna skatt inte överstiga 15 % eller, under
vissa förutsättningar, 10 % av utdelningens bruttobelopp. Från
den svenska skatten på utdelningen avräknas dock, om
utdelningen blivit beskattad i Singapore, i sådant fall ett belopp
motsvarande 15 % av utdelningens bruttobelopp.

Enligt art. XIX § 3, som tillämpas på utdelning endast i den
mån de i föregående stycke angivna bestämmelserna inte är
tillämpliga, medges i stället avräkning med ett belopp
motsvarande den singaporeanska skatt som kan ha utgått på
utdelningen enligt art. VII § 2 b). Sådan skatt får inte överstiga
15 % eller, under vissa förutsättningar, 10 % av utdelningens
bruttobelopp.

Av art. XVIII § 1 b) följer, att avräkningsbestämmelserna i
femte och sjätte styckena ovan i vissa fall skall tillämpas även
på utdelning från bolag med hemvist i Malaysia.

I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas i övrigt till
anvisningspunkten 2 till art. XIX.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige
uppbär utdelning från bolag med hemvist i Singapore och
utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband
med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i
Singapore, tillämpas art. III. Utdelningen skall, om inte annat
föreskrivs i art. XIX § 4, i detta fall beskattas i Sverige men
singaporeansk skatt på utdelningen avräknas från den svenska
skatten enligt art. XIX § 3. I fråga om avräkning i vissa fall av
högre singaporeansk skatt än som faktiskt erlagts (art. XIX §
7) samt förfarandet vid avräkningen hänvisas i övrigt till
anvisningspunkten 2 till art. XIX.

3. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk
eller juridisk person med hemvist i Singapore och utdelningen
inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast
driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas
kupongskatt ut enligt art. VII § 1 med 15 % eller, om
utdelningen utbetalas till moderbolag, med 10 % av
utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk
förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a och c lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten
får enligt art. VII § 1 inte överstiga 15 % eller, om utdelningen
utbetalas till moderbolag, 10 % av utdelningens bruttobelopp.
Vad som förstås med uttrycket “moderbolag” anges i art. VII §
3. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från
svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration
anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande
myndighet svarar för att sådan anteckning görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på
utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe i Sverige och
utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband
med det fasta driftstället, tillämpas art. III. I sådant fall gäller
inte ovan angivna regler om nedsättning av svensk skatt på
utdelning.

till art. VIII (jfr art. XVIII § 2 och art. XIX)

1. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige
uppbär ränta från Singapore och räntan inte är hänförlig till
fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe som
inkomsttagaren har i Singapore, iakttas bestämmelserna i andra
t. o. m. fjärde styckena under denna punkt.

Svensk skatt beräknas på räntans bruttobelopp utan avdrag för
singaporeansk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för
förvaltningskostnader m. m. Svensk skatt på räntan sätts ned
genom avräkning enligt art. XIX § 3, om räntan blivit
beskattad i Singapore eller, i fall som avses i följande stycke,
enligt art. XIX § 5 första stycket b).

Art. XIX § 5 första stycket b) tillämpas på ränta som uppbärs
före utgången av år 1985. Om skatt på räntan utgår i Singapore
får denna inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. VIII
§ 2, 10 % av räntans bruttobelopp. Avräkning från svensk skatt
på räntan medges dock — oavsett om singaporeansk skatt utgått
på räntan eller inte — med ett belopp motsvarande 15 % av
räntans bruttobelopp.

Enligt art. XIX § 3, som tillämpas på ränta endast i den mån
de i föregående stycke angivna bestämmelserna inte är
tillämpliga, medges avräkning med ett belopp motsvarande
singaporeansk skatt som utgått på räntan. Skatten får inte
överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. VIII § 2, 10 % av
räntans bruttobelopp.

I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas i övrigt till
anvisningspunkten 2 till art. XIX.

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige
uppbär ränta från Singapore och räntan är hänförlig till fordran,
som äger verkligt samband med fast driftställe som
inkomsttagaren har i Singapore, tillämpas art. III.
Räntebeloppet beskattas i Sverige men singaporeansk skatt på
beloppet avräknas från den svenska skatten enligt art. XIX § 3.

3. Ränta, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person vilken har hemvist i Singapore och som enligt svenska
skatteförfattningar inte är bosatt i Sverige, kan enligt gällande
regler inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast
beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital.
Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse *(jfr punkt 2 av
anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)*),
beskattas räntan i Sverige utan begränsning, under förutsättning
att räntan är hänförlig till skuld, som äger verkligt samband
med fast driftställe som den som har rätt till räntan har i
Sverige (art. VIII § 4).

4. Ränta, som regeringen i någon av staterna uppbär från den
andra staten, får enligt art. VIII §§ 5 och 6 inte beskattas i
denna andra stat. Vad som förstås med uttrycket “regering”
anges i art. VIII § 7.

till art. IX (jfr art. XVIII § 3 och art. XIX)

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som anges i art. IX
§ 2 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Singapore till en fysisk eller
juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Sådan
royalty är emellertid skattepliktig endast till halva beloppet om
den uppbärs före utgången av år 1985 (art. XIX § 6). Till den
del royaltyn sålunda är undantagen från svensk beskattning,
skall omkostnader som belöper på royaltyn inte beaktas vid
taxering i Sverige. Har inkomsttagaren fast driftställe i
Singapore och är royaltyn hänförlig till det fasta driftstället,
tillämpas art. III. Royaltyn får i sådant fall beskattas även i
Singapore men singaporeansk skatt på royaltyn avräknas från
den svenska skatten enligt art. XIX § 3. I fråga om förfarandet
vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XIX.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Singapore, beskattas i Sverige endast
under förutsättning att inkomsttagaren har fast driftställe här
och royaltyn är hänförlig till det fasta driftstället. Är detta
fallet, beskattas royaltyn enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och
punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen
(1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

2. Inkomst som förvärvas genom avyttring av rättighet eller
egendom, för vilken royalty som avses i art. IX § 2 erhålls
eller kan erhållas, beskattas enligt art. IX § 3 endast i den stat
där överlåtaren har hemvist.

3. Royalty eller annan ersättning för nyttjande av fastighet eller
för bearbetande av gruva, oljekälla, stenbrott eller annan
naturtillgång beskattas enligt art. IV.

till art. X (jfr art. XVIII § 4 och art. XIX)

Vinst som en fysisk eller juridisk person med hemvist i
Singapore förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige
beskattas här (art. X § 1).

Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig
avyttring av rörelse eller tillbehör till rörelse, under
förutsättning att inkomsttagaren har fast driftställe här och den
avyttrade egendomen utgörs av anläggnings- eller driftkapital i
den från det fasta driftstället bedrivna rörelsen.

Realisationsvinst som förvärvas av en fysisk eller juridisk
person med hemvist i Sverige beskattas här, såvida inte art. X
§§ 4 och 5 föranleder annat. Enligt art. X §§ 1 och 2 får
singaporeansk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den
avyttrade egendomen utgörs av fastighet belägen i Singapore
eller anläggnings- eller driftkapital i rörelse, som bedrivits från
fast driftställe som inkomststagaren har i Singapore. I dessa fall
nedsätts den svenska skatten på realisationsvinsten enligt art.
XIX § 3 genom avräkning av den singaporeanska skatt som
påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XIX.

till art. XI

Oskiftat dödsbo åtnjuter nedsättning av eller befrielse från
svensk skatt på inkomst eller förmögenhet som belöper på
dödsbodelägare med hemvist i Singapore i den utsträckning
skattenedsättning eller skattebefrielse enligt avtalet skulle ägt
rum för sådan dödsbodelägare, om denne själv uppburit
inkomsten eller innehaft förmögenheten.

Om skyldighet att erlägga kupongskatt på aktieutdelning åligger
oskiftat dödsbo, skall således kupongskatten nedsättas enligt
art. VII § 1 i den mån utdelningen belöper på dödsbodelägare
med hemvist i Singapore, såvida inte de aktier på vilka
utdelning sker äger verkligt samband med rörelse som bedrivs
från fast driftställe i Sverige. Se punkt 3 av anvisningarna till
art. VII.

till art. XII, XV och XVI

Inkomst av enskild tjänst eller fritt yrke får enligt art. XII § 1
i regel beskattas i den stat där tjänsten eller yrket utövas.
Undantag från denna regel föreskrivs i art. XII § 3, art. XV §§
1–3 samt art. XVI §§ 1 och 2. Om en person med hemvist i
Sverige uppbär lön och liknande ersättning för arbete utfört i
Singapore, får inkomsten beskattas i Sverige men singaporeansk
skatt på inkomsten, som tagits ut enligt bestämmelserna i detta
avtal, avräknas från den svenska skatten enligt bestämmelserna
i art. XIX § 3. I fråga om avräkning i vissa fall av högre
singaporeansk skatt än som faktiskt erlagts (art. XIX § 7) samt
förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2
till art. XIX. Enligt art. XII § 4 får ersättning för arbete
ombord på skepp i internationell trafik beskattas i den stat där
det företag som bedriver trafiken har hemvist.

Inkomst som teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartister, musiker, idrottsmän och därmed jämförliga
yrkesutövare förvärvar genom sin yrkesverksamhet beskattas
enligt de regler som gäller för inkomst av enskild tjänst och
fritt yrke. Undantagsreglerna i art. XV §§ 1 och 2 är emellertid
i dessa fall tillämpliga endast under de särskilda förutsättningar
som anges i art. XV § 3. Beträffande inkomst, som ett företag
förvärvar genom att tillhandahålla tjänster av här ifrågavarande
yrkesutövare, gäller särskilda bestämmelser i art. XV § 4.

Beträffande beskattning av styrelsearvoden och liknande
ersättningar gäller enligt art. XII § 2 följande.

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till en person
med hemvist i Singapore, får ersättningen beskattas i Sverige
om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan
ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från
bolag i Singapore, får inkomsten beskattas i Sverige men
singaporeansk skatt på inkomsten avräknas från den svenska
skatten enligt bestämmelserna i art. XIX § 3. I fråga om
avräkning i vissa fall av högre singaporeansk skatt än som
faktiskt erlagts (art. XIX § 7) samt förfarandet vid avräkningen
hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. XIX.

Beträffande beskattning av pension på grund av enskild tjänst,
se anvisningarna till art. XIV.

till art. XIII

Art. XIII §§ 1 och 2 innebär bl. a. att löner, pensioner och
liknande ersättningar som någon av staterna utbetalar till
person som är medborgare i samma stat för arbete utfört i
allmän tjänst beskattas endast i denna stat. Dessa bestämmelser
tillämpas dock inte på ersättning på grund av arbete som
utförts i samband med rörelse, som den utbetalande staten
bedrivit i förvärvssyfte. Sådan ersättning beskattas som inkomst
av enskild tjänst.

till art. XIV

Pension på grund av enskild tjänst som utbetalas från Sverige till en
person med hemvist i Singapore beskattas här om det kan ske enligt
gällande beskattningsregler. Utbetalas sådan pension från Singapore
till en person med hemvist i Sverige, beskattas pensionen här men
singaporeansk skatt på pensionen avräknas från den svenska skatten
enligt art. XIX § 3. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas
till anvisningspunkten 2 till art. XIX. Motsvarande regler gäller för
beskattning av annan pension samt livränta i den mån art. XIII inte
föranleder annat.

Vad som förstås med uttrycken “livränta” och “pension” anges i
art. XIV §§ 2 och 3.

till art. XVII

Bestämmelserna i denna artikel tillämpas endast om skatt på
förmögenhet förekommer i både Sverige och Singapore.

till art. XIX

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska
skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av
skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller
i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om
inkomsten eller förmögenheten beskattas även i Singapore,
medges lättnad vid den singaporeanska beskattningen enligt art.
XIX § 2.

2. Inkomst från Singapore, som uppbärs av person med
hemvist i Sverige, tas med vid taxeringen i Sverige med
undantag för inkomst som anges i anvisningspunkten 3 nedan
och utdelning i vissa fall från bolag i Singapore. I fråga om
utdelning, se punkt 1 och punkt 2 av anvisningarna till art.
VII. Likaså tas förmögenhetstillgång, som är belägen i
Singapore, med vid taxering till svensk förmögenhetsskatt.
Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsätts genom
avräkning enligt art. XIX § 3 eller § 5.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan
avdrag för singaporeansk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag
medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till
inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten
avräknas enligt art. XIX § 3 ett belopp motsvarande den
singaporeanska skatt som belöper på inkomsten och som i
enlighet med bestämmelse i avtalet påförts inkomsten. Såvitt
avser utdelning och ränta gäller dock särskilda bestämmelser
om beskattning och avräkning. I fråga om dessa bestämmelser
hänvisas till anvisningspunkten 1 till art. VII och
anvisningspunkten 1 till art. VIII. Vidare iakttas att, i fall som
avses i art. XIX § 7, högre singaporeansk skatt skall avräknas
än vad som utgått på inkomsten i fråga. Beträffande
singaporeansk skatt på inkomst av sjöfartsrörelse i internationell
trafik iakttas, att skatten enligt art. V § 1 b) skall nedsättas till
halva beloppet (se anvisningspunkten 1 till art. V). Om
singaporeansk skatt tagits ut på inkomst av rörelse som
bedrivits i Singapore, bör iakttas att inkomsten beräknats enligt
art. III.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för
det beskattningsår, för vilket inkomsten resp. förmögenheten
tas upp till beskattning, förete utredning om den singaporeanska
skatt som har påförts inkomsten resp. förmögenheten eller, i
fråga om rörelseinkomst och inkomst av arbete i fall som avses
i art. XIX § 7, den singaporeanska skatt som skulle ha utgått
om skattebefrielse eller skattenedsättning inte hade meddelats.

Avräkning av singaporeansk skatt får ske med belopp
motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper
på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på
inkomsten från Singapore belöpa så stor andel av hela den
statliga inkomstskatten som inkomsten — efter avdrag för
kostnader — utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst
av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa
på inkomst från Singapore till så stor andel som inkomsten —
efter avdrag för kostnader — utgör av den skattskyldiges
sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras
i samma kommun som inkomsten från Singapore.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.
Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal
inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklarationen anteckna motvärdet i
svenska kronor av den singaporeanska skatten på inkomsten
och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock
högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten.
Längdförande myndighet svarar för att anteckning om
avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av
fastighet i Singapore med ett belopp av 10 000 kronor. På
inkomsten antas belöpa singaporeansk skatt med ett belopp av
1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000 kronor.
Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av i
Sverige lokaliserade förvärvskällor med ett belopp av 90 000
kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta
allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig
inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 000+90 000–10
000 =) 89 000 kronor. I deklarationen antecknas: “Avräkning
från inkomstskatt enligt avtalet med Singapore skall ske med 1
500 kronor, dock högst med summan av den kommunala
inkomstskatt,

som belöper på 9 000 kronor, och 9 000/99 000 av hela den statliga
inkomst

skatten. Avräkning sker i första hand från den statliga
inkomstskatten.”

Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk
inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning
av singaporeansk skatt på förmögenhet från svensk
förmögenhetsskatt.

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet, kan vid
avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Inkomst på grund av singaporeansk allmän tjänst, som
uppbärs av singaporeansk medborgare med hemvist i Sverige,
skall enligt art. XIII § 2 inte tas med vid taxering i Sverige.
Motsvarande gäller om en person med hemvist i Sverige
förvärvar vinst som enligt art. X § 4 eller § 5 skall beskattas
endast i Singapore. Enligt art. XIX § 6 skall vidare royalty
som uppbärs från Singapore av en person med hemvist i
Sverige i vissa fall delvis undantas från beskattning i Sverige
(se punkt 1 andra stycket av anvisningarna till art. IX). Om
inkomsttagaren taxeras till statlig inkomstskatt för annan
inkomst, kan skatteprogressionen komma att påverkas. För att
förebygga detta iakttas följande.

Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts,
om den skattskyldiges hela inkomst beskattats endast i Sverige.
Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade
skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den sålunda erhållna procentsatsen tas
skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige.

Exempel: En singaporeansk medborgare med hemvist i Sverige
har en beräknad beskattningsbar inkomst av 100 000 kr. Av
inkomsten utgör 70 000 kronor inkomst på grund av
singaporeansk allmän tjänst. Om den statliga inkomstskatten på
100 000 kronor motsvarar 10 %, skall denna procentsats
tillämpas på de 30 000 kronor som skall beskattas i Sverige.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen
anteckna grunden för uträkningen av den statliga
inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan
anteckning görs i skattelängden.

till art. XXI

Av art. XXI § 3 första stycket följer att bolag i Singapore inte
får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär
ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

Bilaga till 1985:789
(Översättning)

In pursuance of paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX of the Convention
between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and
capital, signed in Singapore on 17th June 1968 and amended by the
Protocol which was signed in Singapore on 28th September 1983, I have
the honour to propose that:–

I enlighet med artikel XIX §§ 5, 6 och 9 i avtalet mellan Konungariket
Sveriges regering och Republiken Singapores regering för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter
på inkomst och förmögenhet, som undertecknats i Singapore den 17 juni
1968 och som ändrats genom det protokoll som undertecknades i
Singapore den 28 september 1983, har jag äran föreslå att

(a) the provisions of paragraph 5 of Article XIX concerning the rate
of Swedish tax credit to be allowed for dividends and interest derived
from Singapore shall apply for a further period of five years
following the expiry of the period of validity on 31st December 1985
as provided in the abovementioned paragraph 5;

a) bestämmelserna i artikel XIX § 5 beträffande de belopp med vilka
avräkning skall medges från svensk skatt på utdelning och ränta som
uppburits från Singapore skall tillämpas under ytterligare en tidrymd
av fem år efter utgången av giltighetsperioden den 31 december 1985
som anges i ovannämnda § 5;

(b) where royalties as defined in paragraph 2 of Article IX are
derived by a resident of Sweden from sources within Singapore, 50 per
cent of the amount of such royalties shall be exempt from Swedish tax
for a further period of five years following the expiry of the period
of validity on 31st December 1985 as provided in the abovementioned
paragraph 6;

b) i de fall royalty som anges i artikel IX § 2 uppbärs av
person med hemvist i Sverige från källa i Singapore, skall 50
procent av royaltybeloppet vara undantaget från svensk skatt
under ytterligare en tidrymd av fem år efter utgången av
giltighetsperioden den 31 december 1985 som anges i ovannämnda § 6;

(c) the provisions of paragraph 9 of Article XIX concerning the
meaning of the terms “Singapore tax payable” and “normal corporate
income tax in Singapore or an income tax comparable thereto” for the
purposes of paragraphs 3 and 4 of Article XIX shall apply for a
further period of five years following the expiry of the period of
validity on 31st December 1985 as provided in the abovementioned
paragraph 9; and

c) de bestämmelser som anges i artikel XIX § 9 beträffande betydelsen
av uttrycken “singaporeansk skatt” och “den normala singaporeanska
inkomstskatten för bolag eller en därmed jämförlig inkomstskatt” skall
vid tillämpningen av artikel XIX §§ 3 och 4 gälla under ytterligare en
tidrymd av fem år räknat från utgången av giltighetsperioden den 31
december 1985 som anges i ovannämnda § 9; och

(d) the competent authorities shall consult each other in order to
determine whether the periods in subparagraphs (a), (b) and (c) above
shall be further extended.

d) att de behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte
att bestämma om de under punkterna a), b) och c) ovan angivna
tidrymderna skall utsträckas ytterligare.

In the event of these proposals being acceptable to you, this Note
together with your Note accepting the proposals shall constitute an
agreement between the competent authorities of the Government of the
Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Singapore for
the purposes of paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX.

Om dessa förslag kan godtas av Eder, utgör denna not samt Eder not,
varigenom förslagen godtas, en överenskommelse enligt artikel XIX §§
5, 6 och 9 mellan Konungariket Sveriges regerings och Republiken
Singapores regerings behöriga myndigheter.

I avail myself of this opportunity, Sir, to renew to you the assurance
of my highest consideration.

Jag har etc.

Dated at Singapore this 4th day of March, 1985.

Undertecknad i Singapore den 4 mars 1985.

HSU TSE-KWANG

“Commissioner of Inland Revenue”

(Översättning)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I have the honour to acknowledge receipt of your Note of today’s date
which reads as follows:-

Jag har äran erkänna mottagandet av Eder not av dagens
datum, vilken har följande lydelse:

“In pursuance of – – –
paragraphs 5, 6 and 9 of Article XIX.”

“I enlighet med – – –
behöriga myndigheter.”

I have the honour to inform you that the foregoing proposals are
acceptable to me and that your Note of today’s date and this Note,
shall together constitute an agreement between the competent
authorities of the Government of the Republic of Singapore and the
Government of the Kingdom of Sweden for the purposes of paragraphs 5,
6 and 9 of Article XIX.

Jag har äran meddela Eder, att jag godtar ovanstående förslag och att
Eder not av dagens datum och förevarande not tillsammans utgör en
överenskommelse enligt artikel XIX §§ 5, 6 och 9 mellan Republiken
Singapores regerings och Konungariket Sveriges regerings behöriga
myndigheter.

I avail myself of this opportunity, Sir, to renew to you the assurance
of my highest consideration.

Jag har etc.

Dated at Singapore this 4th day of March, 1985.

Undertecknad i Singapore den 4 mars 1985.

Kurt Malmgren

Head for Legal Affairs

Rättschef

Ministry of Finance

Finansdepartementet

Kingdom of Sweden

Konungariket Sverige