Lag (1969:205) om pensionstillskott

SFS nr
1969:205
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1969-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:498
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:800

1 § Till folkpension i form av förtidspension,
omställningspension eller särskild efterlevandepension utges
pensionstillskott enligt denna lag. Sådant tillskott utges
också till folkpension i form av änkepension, som uppbärs med
stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om
ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem
som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller
också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och
handläggning av ärenden, m.m. Lag (1999:807).

2 § Om inte annat följer av bestämmelserna i andra och tredje
styckena eller i 2 c § är pensionstillskottet till
ålderspension 56,9 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För den som har börjat att ta ut sin ålderspension tidigare
eller senare än den månad under vilken han fyller sextiofem år
är pensionstillskottet det belopp som framkommer om det i
första stycket angivna procenttalet minskas eller ökas i
motsvarande mån som pensionen skall minskas eller ökas enligt 6
kap. lagen om allmän försäkring.

Pensionstillskottet till partiell ålderspension är motsvarande
andel av det pensionstillskott som angetts i första eller andra
stycket. Lag (2000:777).

2 a § Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket
eller i 2 c § är pensionstillskottet till förtidspension 112,9
procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

För den som har partiell förtidspension är pensionstillskottet
motsvarande andel av det pensionstillskott som anges i första
stycket. För den som får förtidspension för tid efter det att
ålderspension upphört att betalas ut enligt 6 kap. 3 § lagen om
allmän försäkring skall pensionstillskottet minskas i
motsvarande mån som förtidspensionen minskas enligt 7 kap. 4 §
andra stycket lagen om allmän försäkring. Lag (2000:777).

2 b § Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket
eller i 2 c § är pensionstillskottet till omställningspension,
särskild efterlevandepension eller änkepension 62,9 procent av
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Pensionstillskottet till änkepension, som enligt 8 kap. 4 §
andra eller tredje stycket lagen om allmän försäkring i detta
lagrums lydelse vid utgången av år 1989 betalas ut med minskat
belopp, är det belopp som framkommer om det i första stycket
angivna procenttalet minskas i motsvarande mån. För den som har
partiell särskild efterlevandepension eller har änkepension,
som med tillämpning av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring betalas ut med viss andel av en oreducerad sådan
pension, är pensionstillskottet motsvarande andel av det
pensionstillskott som angetts i första stycket. Lag (2000:777).

2 c § Pensionstillskottet till ålderspension, omställningspension,
särskild efterlevandepension, änkepension eller förtidspension som
enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring
utges med viss andel av oavkortad sådan pension utgör motsvarande
andel av det pensionstillskott som anges i 2, 2 a eller 2 b §.
Lag (1996:1589).

3 § Den som utöver folkpension har tilläggspension i form av
ålderspension, änkepension, omställningspension, särskild
efterlevandepension eller förtidspension har rätt till
pensionstillskott endast i den mån tilläggspensionen inte
uppgår till det belopp som följer av 2, 2 a, 2 b eller 2 c §.
Med tillläggspension avses även sådan tilläggspension som utges
enligt 6 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
beräknad utan sådant tillägg som avses i 2 § 2 och utan sådan
minskning som avses i 8 § det kapitlet.

Om pensionstillskott till ålderspension, omställningspension,
särskild efterlevandepension, änkepension eller förtidspension
utges med viss andel av oavkortat sådant tillskott till följd
av 2 c §, skall avräkning enligt första stycket göras på ett
oavkortat pensionstillskott och andelsberäkning enligt 2 c §
göras på det belopp som framkommer efter denna avräkning.
Lag (2000:777).

4 § Vid tillämpning av 3 § skall, då pensionspoäng enligt 4
kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension på
grund av underlåten eller bristande avgiftsbetalning inte
tillgodoräknats den försäkrade till fullo, hänsyn tas till den
tilläggspension, som skulle ha utgetts om full avgift betalats.
Därvid skall inte beaktas sådan tilläggspension i form av
änkepension, omställningspension eller särskild
efterlevandepension som skulle ha utgetts om full avgift
betalats. Lag (1998:690).

5 § Pensionstillskott till änkepension skall utgå efter samma grunder
som änkepensionen. Minskning av pensionstillskottet med hänsyn till
den pensionsberättigades inkomst skall göras först sedan
bostadstillägg helt bortfallit men innan minskning sker av
änkepensionen. Lag (1996:1589).

6 § I den mån ej annat följer av denna lag skall vad i lagen om allmän
försäkring eller i annan författning är föreskrivet om folkpension äga
motsvarande tillämpning på pensionstillskott.

7 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av
riksförsäkringsverket. Lag (1974:785).

Övergångsbestämmelser

1969:205

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Bestämmelserna i 4 § skall ej tillämpas på undantagande som återkallats
med verkan från och med den 1 januari 1963.

Till den, som åtnjuter folkpension i form av ålderspension eller
förtidspension och vars pension enligt 18 § andra stycket lagen angående
införande av lagen om allmän försäkring utgår med högre belopp än som
skolat utges med tillämpning av 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring,
skall pensionstillskott utgå utan hinder av bestämmelserna i sistnämnda
lagrum.

Beslut om pensionstillskott för juli 1969 meddelas av
riksförsäkringsverket om icke pensionen för ifrågavarande månad
utbetalas av försäkringskassa. Motsvarande gäller då pensionstillskott
ökas på grund av bestämmelserna i 2 § andra stycket.

1974:785

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 såvitt avser 7 § och i
övrigt den 1 juli 1976.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott
för tid före den 1 juli 1976.

3. Har pension minskats eller ökats med tillämpning av punkten 3 eller 4
övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall pensionstillskott till pensionen
minskas eller ökas i motsvarande mån.

1981:694

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Har undantagande från
försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring gällt för försäkrad skall vid beräkning enligt 3 § av
pensionstillskott till den försäkrade själv hänsyn tagas till den
tilläggspension som skulle ha utgått om undantagande ej ägt rum. Lag
(1988:173).

1982:230

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott
för tid före ikraftträdandet.

3. Har en pension minskats eller ökats med tillämpning av punkt 3 eller
4 övergångsbestämmelserna till lagen (1974:784) om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall pensionstillskottet till pensionen
minskas eller ökas i motsvarande mån.

1983:961

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för tid före ikraftträdandet.

1987:365

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

1988:173

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

1988:884

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

1989:1045

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

1990:740

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

1990:775

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

1992:1278

Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § första och andra styckena samt
2 a § första stycket den 1 januari 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om pensionstillskott för
tid före ikraftträdandet. Lagen tillämpas första gången på
pensionstillskott som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.
Lag (1992:1739).

1995:511

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om pensionstillskott för tid före
ikraftträdandet.

1996:1589

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. De nya bestämmelserna i
5 § skall dock tillämpas först för tid från och med den 1 april 1997.
Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om pensionstillskott för tid
före ikraftträdandet.

1997:795

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997. Den skall dock
tillämpas för tid från och med den 1 januari 1997.

1998:690

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser
gäller i fråga om pensionspoäng som tillgodoräknats före år
1999.

1998:705

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före
ikraftträdandet. Lag (2000:800).

1999:807

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om
pensionstillskott för tid före ikraftträdandet.

2000:777

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000 i fråga om 2, 2 a
och 2 b §§ och i övrigt den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

2001:498

Lagen gäller fortfarande beträffande ersättning som avser
tid före upphörandet.