/r1/ Kungl. Maj:ts instruktion (1969:221) för statens rättspsykiatriska kliniker och stationer; /r2/ Inledande bestämmelser

SFS nr
1969:221
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1239
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1977:859

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 2 och 3,
16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion
tillämpas på statens rättspsykiatriska kliniker och stationer.

Vid tillämpning av verksstadgan förstås med chefen den som enligt 5 §
skall vara chef för klinik eller station.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av socialstyrelsen. Bestämmelserna i 15 kap. 4 §
lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar
eller uppehåller tjänst som chef för rättspsykiatrisk klinik eller
station.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
styrelsen. Sådan befogenhet får styrelsen överlämna till chef för klinik
eller station. Förordning (1977:859).

/r2/ Uppgifter

2 § Vid rättspsykiatrisk klinik eller station utföres rättspsykiatrisk
undersökning i brottmål. Vid sådan klinik bedrives även rättspsykiatrisk
forskning och utbildning.

/r2/ Organisation

3 § Rättspsykiatrisk klinik finns i Stockholm, Uppsala, Lund och
Göteborg.

Rättspsykiatrisk station finns i Stockholm, Linköping, Växjö, Örebro,
Sundsvall och Umeå. Förordning (1976:762).

4 § Chefsmyndighet för de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna
är socialstyrelsen.

5 § Chef för rättspsykiatrisk klinik eller station är en överläkare.
Finns mer än en överläkare, utser socialstyrelsen en av dem till chef.

6 § Vid de rättspsykiatriska klinikerna och stationerna är i övrigt
anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i
mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rättspsykiatrisk klinik eller
station anlita experter och sakkunniga.

/r2/ Ärendenas handläggning m.m.

7 § Av socialstyrelsen avgöres utöver vad som följer av särskilda
bestämmelser samt vad som framgår av 1, 5, 10, 13 och 16 §§ ärenden som
angår

1. anskaffande av kostnadskrävande utrustning och andra ekonomiska
frågor av vikt,

2. kassarörelse och medelsredovisning,

3. tjänstetillsättning,

4. semester och annan ledighet för överläkare.

8 § Administrativt ärende, som icke skall avgöras av socialstyrelsen,
avgöres av chefen för rättspsykiatrisk klinik eller station.

Socialstyrelsen får överlämna åt chef för klinik eller station att
tillsätta annan tjänst än läkartjänst och att antaga annan personal än
läkarpersonal.

9 § Uppkommer hinder för chefen fullgöres hans åligganden av den läkare
vid kliniken eller stationen som chefen bestämmer.

/r2/ Tjänstetillsättning

10 § Tjänst som överläkare tillsättes av regeringen efter förslag av
socialstyrelsen.

Innehavaren av professuren i psykiatri, särskilt rättspsykiatri, vid
universitetet i Lund skall tillika vara överläkare vid rättspsykiatriska
kliniken i Lund. Om tillsättning av professuren gäller särskilda
bestämmelser.

Tjänst som annan läkare tillsättes av styrelsen efter förslag av chef
för klinik eller station. Förordning (1975:597).

11 § Tillkännagivande av chefs förslag till tjänstetillsättning anslås
genast på rättspsykiatriska klinikens eller stationens anslagstavla med
uppgift om den dag då anslaget skedde. Förordning (1977:859).

12 § Behörig till underläkartjänst för specialistutbildning eller för
därmed jämförlig utbildning är den som vunnit legitimation som läkare.
Den som har allmänläkar- eller specialistkompetens eller fyller kraven
för sådan kompetens får ej utan socialstyrelsens medgivande förordnas
till innehavare av tjänst som underläkare.

Behörig till annan tjänst som läkare vid rättspsykiatrisk klinik eller
station än som underläkare eller extra läkare är den som har
specialistkompetens i rättspsykiatri.

Socialstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, förklara läkare
behörig till tjänst som avses i 12 § andra stycket även om hans
utbildning avviker från vad där föreskrives. Kungörelse (1973:492).

/r2/ Anställnings upphörande

13 § I fråga om tjänst eller vikariat som regeringen tillsätter prövas
fråga om anställnings upphörande enligt 7 kap. 3 och 9 §§ lagen
(1976:600) om offentlig anställning av socialstyrelsen. Förordning
(1977:859).

/r2/ Besvär

14 § Talan mot rättspsykiatrisk kliniks eller stations beslut i
administrativt ärende föres hos socialstyrelsen genom besvär, om ej
annat är föreskrivet.

I fråga om sådant beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller
sådant beslut att icke tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag
räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den myndighet
som meddelat beslutet eller avgett förslaget. Detsamma gäller beslut om
långtidsvikariat som tillsättes i samma ordning som tjänsten.

/r2/ Övriga bestämmelser

15 § Tjänsteman vid rättspsykiatrisk klinik eller station är skyldig att
på kallelse infinna sig till överläggning hos socialstyrelsen.

16 § Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) fullgöres av socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen
eller styrelsen tillsätter. Förordning (1977:859).

17 § har upphävts genom förordning (1977:859).

Övergångsbestämmelser

1969:221

Denna instruktion träder i kraft den 1 juli 1969, då instruktionen den
25 november 1966 (nr 632) för statens rättspsykiatriska stationer skall
upphöra att gälla. Instruktionen gäller icke sådana psykiatriska
avdelningar vid fångvårdsanstalter som enligt särskilda föreskrifter
skall utgöra rättspsykiatriska kliniker enligt lagen den 16 juni 1966
(nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

1973:492

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973.

2. Den som vid utgången av juni 1973 innehar tjänst som avses i 12 §
andra stycket är behörig till annan motsvarande tjänst.