Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar

SFS nr
1969:228
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:978
Upphävd
1988-01-01

Frågor om tillstånd som avses i 22, 29, 40, 42, 46 eller 76 § lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar prövas av kommerskollegium.
Förordning (1981:113).