Medborgarskapskungörelse (1969:235)

SFS nr
1969:235
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:218
Upphävd
2001-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:394

Ansökan och anmälan

1 § En ansökan enligt 6, 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket
lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall ges in till
Migrationsverket, om sökanden är folkbokförd i Sverige. Om
sökanden inte är folkbokförd här, skall ansökan ges in till en
svensk beskickning eller ett svenskt konsulat. En ansökan
enligt 6 § som avser en utlänning som är under 15 år och
adopterad av en svensk medborgare skall dock alltid ges in till
Invandrarverket.

En anmälan enligt 2 a § samma lag som avser ett barn som inte
är folkbokfört i landet skall ges in till en svensk beskickning
eller ett svenskt konsulat. Anmälan skall anses gjord samma dag
som den kom in till en sådan myndighet. Förordning (2000:394).

2 § I en anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § eller en ansökan
enligt 6, 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket lagen (1950:382)
om svenskt medborgarskap skall den som gör anmälan eller
ansökan på heder och samvete bekräfta att de uppgifter som
lämnas är sanna. Till anmälan eller ansökan skall fogas ett
personbevis eller, för den som inte är folkbokförd i landet, en
annan likvärdig handling.

Anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § och ansökan enligt 6 eller
8 § samma lag görs på formulär som fastställs av Migrationsverket.
Förordning (2000:394).

Utredning

3 § Myndighet som tar emot anmälan eller ansökan enligt lagen om svenskt
medborgarskap skall göra den utredning som behövs för ärendets prövning.
I ärende enligt 6 § samma lag skall utredningen avse sökandens personliga
förhållanden samt frågan i vilken omfattning han fullgjort honom ålagd
underhållsskyldighet och uppfyllt sina förpliktelser mot det allmänna.
Förordning (1979:140).

4 § Har en ansökan enligt 6, 8, eller 9 § eller 11 § andra
stycket lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap tagits emot
av en annan myndighet än Migrationsverket, skall den
myndigheten efter avslutad utredning sända handlingarna i
ärendet till Migrationsverket. Ärenden enligt 11 § andra stycket
samma lag skall Invandrarverket med ett eget yttrande överlämna
till Utlänningsnämnden. Förordning (2000:394).

5 § När någon genom anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § lagen (1950:382)
om svenskt medborgarskap förvärvat svenskt medborgarskap, skall den
myndighet som har beslutat i ärendet skyndsamt underrätta skattemyndigheten
i det län där den som genom anmälningen förvärvat svenskt medborgarskap är
eller senast har varit folkbokförd och svensk beskickning eller lönat
svenskt konsulat som mottagit anmälningen. I underrättelsen anges de barn
för vilka anmälningen enligt 5 § nämnda lag medfört svenskt medborgarskap
enligt vad som kan bedömas av handlingarna i ärendet. Förordning (1991:769).

6 § När någon efter ansökan enligt 6 § lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap förvärvat svenskt medborgarskap, skall avskrift av beslutet
skyndsamt sändas till skattemyndigheten i det län där sökanden är eller
senast har varit folkbokförd samt till svensk beskickning eller lönat
svenskt konsulat som mottagit ansökningshandlingen. Detsamma gäller när
ansökan enligt 8 eller 9 § eller 11 § andra stycket nämnda lag bifalls.
Förordning (1991:769).

7 § Har någon efter anmälan enligt 2 a, 3, 4 eller 7 a § lagen om svenskt
medborgarskap eller efter ansökan enligt 6 § nämnda lag förvärvat svenskt
medborgarskap, skall den myndighet som upptagit anmälningen eller
ansökningen utfärda bevis om förvärvet. Förordning (1986:709).

8 § Har beslut som avses i 5 § efter fullföljd talan meddelats av
allmän förvaltningsdomstol, skall domstolen fullgöra i nämnda
paragraf föreskriven skyldighet. Förordning 1996:302).

9 § har upphävts genom förordning (1996:34).

Avgifter för vissa ärenden

9 a § Avgift tas ut för prövning av anmälan och ansökan enligt
lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap i de fall som framgår
av andra stycket.

I fråga om anmälningsavgiftens och ansökningsavgiftens storlek
m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Förvärv av svenskt medborgarskap
efter anmälan (2 a, 3 och 4 §§) 1

Förvärv av svenskt medborgarskap
efter ansökan (6 §)
– för utlänning under 15 år som är
adopterad av svensk medborgare 1
– för övriga 4

Förvärv av svenskt medborgarskap
efter anmälan (7 a §) 1

Förvärv av svenskt medborgarskap
efter anmälan (10 § b och c) 2

Avgift skall inte tas ut av statslösa som fått
flyktingförklaring eller resedokument utfärdade av svensk
myndighet. Förordning (1997:913).

Tillämpning av 10 § a-c lagen om svenskt medborgarskap

10 § Bestämmelserna i 10 § a-c lagen (1950:382) om svenskt
medborgarskap skall tillämpas i förhållande till Danmark,
Finland, Island och Norge. Förordning (1999:37).

11 § Anmälan enligt 10 § b eller c lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap
görs enligt formulär som fastställs av Migrationsverket.

Har anmälan gjorts enligt 10 § b nämnda lag, skall länsstyrelsen inhämta
utdrag av det allmänna kriminalregistret.

Föreskrifterna i 2 § första stycket, 3 § första meningen, 5 och 7–9 §§
denna kungörelse skall också tillämpas i fråga om anmälan som avses i
denna paragraf. Förordning (2000:394).