Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:281) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

SFS nr
1969:281
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-05-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:946
Upphävd
1993-01-01

Kungl. Maj:t, som den 19 december 1968 (nr 771) utfärdat kungörelse om
tillämpning av avtal den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna
för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser
angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet, har funnit gott meddela följande anvisningar rörande
tillämpningen av artikel 10 §§ 2 och 3 i avtalet med avseende på
nederländsk skatt på utdelning.

1 § Befrielse från eller nedsättning av nederländsk skatt på utdelning
enligt artikel 10 §§ 2 och 3 i avtalet medges, i enlighet med
bestämmelser meddelade av nederländsk myndighet, i allmänhet vid
utbetalning av utdelningen. I vissa fall sker dock sådan befrielse
eller nedsättning genom restitution.

2 § Ansökan om nedsättning av nederländsk skatt på utdelning enligt
artikel 10 § 2 i avtalet göres skriftligen av den skattskyldige.
Ansökningen skall avfattas på blankett enligt särskilt av nederländsk
myndighet fastställt formulär med beteckningen ZWE.
Ansökningshandlingen ges in till länsstyrelsen i det län där den
skattskyldiges hemortskommun är belägen. Sedan handlingen inkommit,
skall vederbörande taxeringsintendent undersöka om förutsättningar
föreligger för att utfärda intyg av det innehåll som framgår av
formulär ZWE. Om sådana förutsättningar föreligger, skall
taxeringsintendenten kostnadsfritt lämna intyg som nyss nämnts och
återställa ansökningshandlingen till den skattskyldige. Vidare skall
taxeringsintendenten underrätta vederbörande taxeringsnämnd.

Om ansökningen avser nedsättning av skatt vid utbetalning av
utdelning, skall ansökningshandlingen, åtföljd av intyg av
vederbörande taxeringsintendent, ges in av den skattskyldige till den
som skall utbetala utdelningen.

Om ansökningen avser nedsättning av skatt genom restitution, skall
ansökningshandlingen, åtföljd av intyg av vederbörande
taxeringsintendent, ges in av den skattskyldige till den som utfärdat
utdelningsuppgift (“nota”) i enlighet med bestämmelser meddelade av
nederländsk myndighet. Har utdelningsuppgift ej utfärdats enligt dessa
bestämmelser eller har den skattskyldige måst ändra eller göra tillägg
till punkterna 3–7 i blankett ZWE, skall dock ansökningshandling och
intyg ges in till inspektören för bolagsskatt i Amsterdam (“Inspecteur
der vennootschapsbelasting, Wibautstraat 2–4, Amsterdam”). Vid
ansökningshandlingen skall fogas vederbörlig utredning om utdelning
och innehållen skatt (i förekommande fall nämnda utdelningsuppgift).

Blankett enligt formulär ZWE tillhandahålles av länsstyrelserna och av
vederbörande nederländska myndighet (“Ministerie van Financien,
Directie Organisatie van de Belastingdienst, 22 Kneuterdijk,
‘s-Gravenhage”).

3 § Svenskt aktiebolag som önskar erhålla befrielse från nederländsk
skatt på utdelning enligt artikel 10 § 3 i avtalet skall, om sådan
skatt innehållits vid utbetalning av utdelningen, göra skriftlig
ansökan om restitution av innehållen skatt. Ansökningen skall ställas
till den inspektör för bolagsskatt (“inspecteur der
vennootschapsbelasting”), inom vars tjänsteområde det utdelande
bolaget äger hemvist, och inges till detta bolag.

4 § Beträffande ansökan om befrielse från eller nedsättning av
nederländsk skatt på utdelning iakttages i övrigt särskilda
bestämmelser som meddelas av nederländsk myndighet.

Övergångsbestämmelser

1992:946

3. Den upphävda kungörelsen skall dock, tillsammans med den genom lagen
(1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna
upphävda kungörelsen (1968:771) om tillämpning av det under punkt 2
angivna avtalet samt förordningen (1977:358) om kupongskatt för person
med hemvist i Nederländerna m. m., fortfara nde tillämpas för
beskattningsår som börjar före den 1 januari 1993.