Förordning (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

SFS nr
1969:320
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:14
Upphävd
1988-02-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på sjöfartsverket.
Förordning (1975:1070).

Uppgifter

2 § Sjöfartsverket har hand om frågor som rör sjöfarten i den mån
handläggningen inte ankommer på någon annan myndighet. Verksamheten
skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten.
Förordning (1987:525).

Sjöfartsverket utövar tillsyn över stiftelsen Sveriges sjömanshus.
Förordning (1987:525).

3 § Det åligger sjöfartsverket särskilt

att ha tillsyn över sjösäkerheten,

att handha sjökarteverksamheten,

att leda statens isbrytning,

att förvalta farleder och vissa kanaler,

att fastställa taxor för farleder och kanaler, om det inte ankommer på
någon annan,

att pröva ekonomiska frågor som har betydelse för sjöfartsnäringen samt
frågor om sjöfartsavgifter,

att ombesörja beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,

att, under samverkan med arbetarskyddsstyrelsen i den mån det är
föreskrivet, handlägga ärenden om arbetsförhållanden och övriga sociala
frågor som avser ombordanställda,

att meddela föreskrifter för mönstring av sjömän,

att föra sjömansregistret,

att handlägga ärenden om åtgärder mot vattenförorening från fartyg,

att svara för skeppsmätning,

att handlägga ärenden om hamnanordningar och andra ordningsföreskrifter
för hamnar eller farleder,

att, för att främja en samhällsekonomiskt lämplig utformning av
hamnväsendet, lämna råd i frågor om lokalisering eller utbyggnad av
hamnar eller samordning mellan hamnar och verka för att samråd kommer
till stånd i sådana frågor,

att handlägga ärenden om dispens från de i 1 § sjölagen (1891:35 s. 1)
fastställa villkoren för fartygs svenska nationalitet,

att upprätta förteckningar som avses i 305, 316 och 341 §§ sjölagen samt
ombesörja att dessa tillhandahålls på ett lämpligt sätt.

Bestämmelser om att sjöfartsverket skall svara för sjöräddningstjänst
finns i 27 § 1 räddningstjänstlagen (1986:1102) och 43 §
räddningstjänstförordningen (1986:1107). Förordning (1986:1109).

4 § I fråga om sjösäkerhet har sjöfartsverket särskilt till uppgift

att verka för att behövliga säkerhetsanordningar för sjöfarten inrättas
i allmänna farleder inom landet och i angränsande havsområden, att vaka
över att sådana anordningar underhålls och betjänas och att vaka över
att sådana åtgärder inte vidtas inom dessa vattenområden som försvårar
eller hindrar den allmänna sjöfarten,

att handlägga ärenden om behörighet för befäl och om bemanning av fartyg
samt svara för tillsyn av fartyg och kontroll av nautiska instrument,

att med beaktande främst av sjölagens bestämmelser om befälhavarerapport
och sjöförklaring övervaka att sjöolyckor och andra händelser i samband
med sjöfarten blir rapporterade och utredda på tillfredsställande sätt,

att handha den lotsning som ombesörjs av staten, att meddela
föreskrifter om skyldighet att anlita lots och att fastställa
lotsledsförteckning. Förordning (1982:855).

5 § På sjökarteverksamhetens område har sjöfartsverket särskilt till
uppgift

att utföra sådana mätningar och undersökningar i farvatten inom landet
och angränsande havsområden som fordras för sjöfarten och försvaret,
utarbeta och utge eller låta utge allmänna sjökort och
seglingsbeskrivningar samt utarbeta särskilda sjökort och
seglingsbeskrivningar för marinen,

att, i den mån det är ändamålsenligt för landets sjöfart, utarbeta och
utge eller låta utge sjökort och seglingsbeskrivningar även över områden
som ej gränsar till svenska farvatten.

5 a § har upphävts genom förordning (1986:610).

6 § Sjöfartsverket utger

Sjöfartsverkets meddelanden,

Svensk fyrlista,

Svensk lots,

Underrättelser för sjöfarande.

Om Sjöfartsverkets författningssamling finns bestämmelser i
författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (1976:728).

7 § Sjöfartsverket skall uppbära och redovisa sina inkomster. Utgifterna
betalas med inkomsterna och med de medel som i övrigt står till verkets
förfogande. Förordning (1987:525).

8 § Sjöfartsverket får sälja eller avskriva lös egendom som är
obehövlig, försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål eller
som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på något annat
sätt.

9 § Under beredskapstillstånd och krig skall sjöfartsverket främst
tillgodose totalförsvarets krav.

Ytterligare föreskrifter om sjöfartsverkets medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom
totalförsvarets civila del. Utöver vad som framgår av denna förordning
skall sjöfartsverket redan i fred samråda med överbefälhavaren i ärenden
om verkets uppgifter vid krig eller krigsfara eller eljest av betydelse
för landets försvar.

Samråd med chefen för marinen skall äga rum i ärenden om dels
utprickning eller belysning av farleder som inte är försedda med sådana
anordningar, dels belysning av farleder inom skyddsområden eller
kontrollområden eller indragning av fyrljus inom sådana områden.
Förordning (1986:610).

10 § Sjöfartsverket får mot ersättning biträda kommuner eller enskilda
med utlåtanden, undersökningar eller andra arbeten i frågor som är av
allmänt intresse för verksamhetsområdet och inte ankommer på någon annan
myndighet.

Grunder för ersättningen fastställs av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, av verket. Förordning (1982:855).

11 § Sjöfartsverket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om
annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1982:855).

11 a § Sjöfartsverket skall samråda med transportforskningsberedningen i
frågor om forskning och utveckling rörande transporter och trafik samt
med sjöfartsregistret i frågor som rör registrets verksamhetsområde.

Sjöfartsverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag
för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m.m. Förordning (1987:525).

Organisation

12 § Sjöfartsverket leds av en styrelse som består av fem personer. I
styrelsen ingår verkets generaldirektör. Denne är ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på sjöfartsverket. Förordning (1982:855).

13 § Generaldirektören är chef för sjöfartsverket.

Inom sjöfartsverket finns fem avdelningar, nämligen driftavdelningen,
sjökarteavdelningen, sjöfartsinspektionen, ekonomiavdelningen och
administrativa avdelningen.

Driftavdelningen förestås av en driftdirektör, sjökarteavdelningen av en
sjökartedirektör, sjöfartsinspektionen av en sjösäkerhetsdirektör,
ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör och adminstrativa avdelningen
av en administrativ direktör. En av cheferna för avdelningarna är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1986:610).

13 a § har upphävts genom förordning (1986:610).

13 b § har upphävts genom förordning (1984:129).

Nämnden består av chefen för enheten för landtransporter av farligt
gods, som är nämndens ordförande, och högst fjorton andra ledamöter.
Sistnämnda ledamöter utses av de myndigheter eller andra som den
särskilda delegationen bestämmer. Förordning (1982:855).

14 § För den regionala verksamheten finns fyra lotsdistrikt, sju
sjöfartsinspektionsdistrikt, sjöfartsinspektionskontoret i Rotterdam
samt förvaltningen av Södertälje kanal. Sjöfartsverket bestämmer
distriktens gränser och kontorets verksamhetsområde.

Chef för lotsdistrikt är en lotsdirektör, som är underställd
driftdirektören.

Chef för sjöfartsinspektionsdistrikt eller sjöfartsinspektionskontoret
är en överinspektör, som är underställd sjösäkerhetsdirektören.

Chef för förvaltningen av Södertälje kanal är en trafikområdeschef, som
i frågor rörande kanalen är underställd driftdirektören. Förordning
(1983:812).

15 § Hos sjöfartsverket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut
av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Hos verket tjänstgör en militärassistent. Förordning (1982:855).

Ärendenas handläggning

16 § Av styrelsen avgörs, i den mån inte annat följer av 19 eller 20 §,

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om sjöfartsverkets organisation och arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning, dock
inte avskedande, eller om skiljande från uppdrag,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1982:855).

17 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst två av de övriga i
12 § första stycket angivna ledamöterna är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst två andra ledamöter. Kan ärendet inte
lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som
fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen. Förordning (1986:1062).

18 § I fråga om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning beslutar generaldirektören, chefen för
administrativa avdelningen samt den chef för annan avdelning och den
chef för sektion inom administrativa avdelningen som generaldirektören
bestämmer. Förordning (1986:1062).

19 § Av sjösäkerhetsdirektören avgörs

sådana frågor om fastställande av säkerhetsnormer för sjöfartsverkets
och andras farledsanordningar som ankommer på sjöfartsverket,

frågor om tillsyn över efterlevnaden av fastställda säkerhetsnormer,

sådana frågor om undersökning av sjöolyckor som ankommer på
sjöfartsverket.

Sjösäkerhetsdirektören får uppdra åt annan tjänsteman som är underställd
honom att avgöra ärenden eller vissa grupper av ärenden, som avses i
första stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör
ankomma på honom själv. Förordning (1982:855).

20 § har upphävts genom förordning (1986:610).

21 § har upphävts genom förordning (1986:610).

22 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt 19 §,
avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av
det slag att de behöver prövas av generaldirektören eller enligt 19 §,
får de avgöras av en annan tjänsteman enligt vad som anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1986:610).

23 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av hans ställföreträdare.

När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder,
utövas generaldirektörens tjänst av den chef för avdelning som
generaldirektören bestämmer.

När sjösäkerhetsdirektören har förhinder, utövas hans tjänst av den
tjänsteman vid sjöfartsinspektionen som sjösäkerhetsdirektören
bestämmer. Förordning (1982:855).

24 § I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana
beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande
får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som
styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.

Första och andra styckena tillämpas också på sjösäkerhetsdirektören i
fråga om ärenden som avses i 19 § första stycket. Förordning (1982:855).

25 § Samtliga chefer för avdelningar bör om möjligt närvara vid
föredragning och avgörande av ett ärende som, utan att vara
styrelseärende, är av större vikt eller rör tillsättning av en tjänst i
lägst lönegrad F 19. Förordning (1982:855).

26 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 19 §
andra stycket eller 22 § andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelning dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.
Generaldirektören eller, i ärenden som avses i 19 § första stycket,
sjösäkerhetsdirektören får överta beredningen och föredragningen av
ärenden.

Chef för en avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till
hans avdelning föredras av någon annan.

Militärassistenten har rätt att närvara vid avgöranden av frågor om
utlämnande av inom verket upprättade handlingar, som innefattar kart-
eller flygbildmaterial, eller av frågor om godkännande för spridning och
tillstånd till utförsel av kartor enligt lagen (1975:370) om förbud mot
spridning och utförsel av vissa kartor. Förordning (1982:855).

26 a § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att sjöfartsverkets befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden. Förordning (1982:855).

27 § har upphävts genom förordning (1986:1062).

28 § Generaldirektören eller, i fråga om ärenden som avses i 19 § första
stycket, sjösäkerhetsdirektören får utan föredragning meddela beslut som
inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan
inställa sig. Förordning (1982:855).

29 § Generaldirektören och chefen för en avdelning får infordra
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Efter beslut av
generaldirektören eller, i fråga om ärenden som avses i 19 § första
stycket, sjösäkerhetsdirektören får andra tjänstemän begära in sådan
utredningar. Förordning (1986:610).

Redovisning m. m.

30 § Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen och
medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll.
Generaldirektören skall se till att verkets bokföring fullgörs i
överensstämmelse med gällande bestämmelser och att medelsförvaltningen
sköts på ett betryggande sätt.

Bokslut skall undertecknas av styrelsen och underställas regeringen för
fastställelse. Förordning (1987:525).

30 a § Sjöfartsverket har kalenderåret som räkenskapsår.

Sjöfartsverket skall varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna ett förslag till plan för verksamheten för
nästkommande treårsperiod,

2. före den 1 juni lämna en årsredovisning för det senaste
räkenskapsåret, vilken skall innefatta balansräkning, resultaträkning,
finansieringsanalys och förvaltningsberättelse. Förordning (1987:525).

30 b § Sjöfartsverket får placera överskott av likvida medel på
räntebärande konto i riksgäldskontoret. Förordning (1987:525).

Intern revision

30 c § Sjöfartsverket skall genom revision övervaka att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt och i överensstämmelse
med gällande mål och riktlinjer samt granska intern kontroll och
redovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för
styrelsen.

Sjöfartsverket skall pröva anmärkningar som framställts vid revisionen.
Om en anmärkning är författningsenligt grundad får verket ändå lämna
anmärkningen utan åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till nytta
eller i övrigt rimligt från verkets synpunkt eller om det finns andra
särskilda skäl. Förordning (1987:525).

Tjänstetillsättning m.m.

31 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för avdelning tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av sjöfartsverket.

Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören.

Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för
högst tre år.

Innan sjöfartsverket tillsätter en tjänst som chef för en sektion som
handlägger militärkartografiska ärenden, skall verket inhämta yttrande
från chefen för marinen. Förordning (1986:610).

32 § Kungörelser om lediga tjänster i lotsdistrikt, dock inte på
distriktsexpeditioner, införs, utom i Post- och Inrikes Tidningar, även
i verkets meddelanden. Ansökningstiden räknas från dagen för införandet
i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (1982:855).

Besvär

33 § Beslut av en lotsdirektör eller överinspektör överklagas genom
besvär hos styrelsen eller den överordnade chef som styrelsen bestämmer.

I fråga om sådana beslut om tjänstetillsättning eller sådana beslut att
inte tillsätta en tjänst som tillkännages genom anslag, räknas
besvärstiden från den dag då anslaget skedde hos den som meddelat
beslutet. Detsamma gäller ett beslut om långtidsvikariat som tillsätts i
samma ordning som tjänsten. Förordning (1982:855).

Övriga bestämmelser

34 § har upphävts genom förordning (1986:610).

35 § När det fordras för att undvika fara eller för att upprätthålla
ordning i tjänsten, får tjänsteman hos sjöfartsverket försätta den som
lyder under honom ur tjänstgöring. Sådan åtgärd skall ofördröjligen
anmälas till närmaste förman.

36 § För verksamheten rörande Södertälje kanal finns särskilda
bestämmelser i kungörelsen (1970:664) om trafik på Södertälje kanal.
Förordning (1983:812).