Förordning (1969:322) med instruktion för sjösäkerhetsrådet

SFS nr
1969:322
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1111
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och
3 samt 16 §, tillämpas på sjösäkerhetsrådet.

Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan rådets ordförande.
Förordning (1975:1071).

Uppgifter

2 § Rådet har till uppgift att, med inriktning på fritidsbåttrafiken,
verka för sjösäkerhet.

3 § Rådet skall samarbeta med svenska myndigheter, institutioner och
enskilda, som arbetar inom rådets verksamhetsområde.

Organisation

4 § Rådet består av högst elva ledamöter, som utses av regeringen.
Bland ledamöterna utser regeringen en ordförande. Rådet utser inom sig
en vice ordförande. Förordning (1984:710).

5 § Hos rådet finns en sekreterare.

Hos rådet är i övrigt anställd annan personal i mån av behov och
tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita experter och
sakkunniga.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs av rådet i plenum, som består av rådets samtliga
ledamöter.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst
fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning
(1986:1063).

7 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
ordföranden eller sekreteraren att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma
på rådet i plenum.

8 § I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av rådet meddelade föreskrifter eller
tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på
ordförandeposten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning
(1975:1071).

9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren
eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får rådet medge att ärende som handlägges enligt 7 §
avgöres utan föredragning.

Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende
och får uppdraga åt ledamot att föredraga pleniärende.

10 § har upphävts genom förordning (1986:1063).

11 § Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos rådet.

Tjänstetillsättning

12 § Rådets ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänst som sekreterare tillsättes och annan personal antages av
rådet.