Kungörelse (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning

SFS nr
1969:361
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1720

Allmänna bestämmelser

1 § Med verksanläggning förstås i denna kungörelse

anläggning eller byggnad som tillhör eller används av Vägverket,
Affärsverket svenska kraftnät eller sådant kommunalt eller enskilt
kraftföretag som Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer,

anläggning eller byggnad som tillhör eller används av Statens järnvägar,
Banverket eller enskilt järnvägsföretag, med undantag av järnväg av
spårvägs- eller industrispårkaraktär,

anläggning eller byggnad som tillhör eller används av Luftfartsverket och
ligger inom eller i omedelbar anslutning till flygplats upplåten för
luftfart i regelbunden trafik. Förordning (1993:1720).

2 § Bestämmelserna i 2, 6 och 8 kap. civilförsvarslagen den 22 april 1960
(nr 74) gäller icke civilförsvar vid verksanläggning.

3 § Statens järnvägar, Vägverket, Luftfartsverket och Närings- och teknik-
utvecklingsverket får, varje myndighet inom sitt område, föreskriva att
civilförsvarslagen och annan författning som rör civilförsvarsverksamheten
skall, utöver vad som följer av denna kungörelse, gälla för civilförsvar
vid verksanläggning. Sådan föreskrift ges i samråd med Statens räddningsverk
eller, om föreskriften avser viss verksanläggning, länsstyrelsen.
Förordning (1993:1720).

4 § Civilförsvar vid verksanläggning omfattar verkskydd, anordnande av
skyddsrum och åtgärder angående vissa allmänna påbud.

Beredskapsgrader

5 § Bestämmelserna i 7 och 7 a §§ civilförsvarskungörelsen (1960:377)
skall tillämpas på civilförsvar vid verksanläggningar. Föreskrifter om
tider för organisering av verkskyddets enheter vid höjd beredskap och
övriga föreskrifter för tillämpningen av 7 och 7 a §§ civilförsvars-
kungörelsen meddelas av Statens järnvägar, Vägverket, Luftfartsverket
och Närings- och teknikutvecklingsverket, varje myndighet inom sitt område
och i samråd med Statens räddningsverk. Förordning (1993:1720).

Ledning

6 § Den centrala ledningen av civilförsvarsverksamheten vid verksanläggning
utövas av Statens järnvägar, Vägverket, Luftfartsverket och Närings- och
teknikutvecklingsverket, varje myndighet inom sitt område och efter
hörande av Statens räddningsverk. Under tid då Elförsörjningsnämnden
ansvarar för planering, ledning och samordning av elförsörjningens resurser
övertar denna myndighet Närings- och teknikutvecklingsverkets
ledningsfunktioner.

Under den centrala myndigheten leds civilförsvaret vid en verksanläggning
enligt respektive verks bestämmande. Ledningen skall utövas efter samråd
med civilbefälhavaren och länsstyrelsen samt under höjd beredskap även med
civilförsvarschefen. Förordning (1993:1720).

7 § Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om civilförsvarsverksamheten
vid verksanläggningar inom länet. Länsstyrelsen och civilförsvarschefen i
kommunen får ta del av planläggningen av civilförsvarsverksamheten vid en
sådan anläggning samt följa utbildning och övningar vid anläggningens
verkskydd. Förordning (1986:1050).

8 § För att avvärja skada får under höjd beredskap verkskyddet vid en
verksanläggning tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen enligt
grunder som den centrala myndigheten bestämmer i samråd med Statens
räddningsverk. Förordning (1993:247).

Tjänstgöring och inskrivning

9 § Bestämmelserna i 5 kap. civilförsvarskungörelsen gäller i tillämpliga
delar för verkskydd vid verksanläggning.

Verkskydd

10 § Verkskydd skall organiseras vid verksanläggningar som har stor
betydelse för totalförsvaret och kan antas bli särskilt utsatta för
stridshandlingar, om den centrala myndigheten efter samråd med
länsstyrelsen finner det erforderligt. Förordning (1986:1050).

11 § Verkskyddet vid en verksanläggning har till uppgift att

1. vidta erforderliga åtgärder för att skydda de personer som vistas inom
anläggningen mot skadeverkningar av fientligt anfall,

2. under högsta beredskap och på begäran av civilförsvarschefen i den
kommun där anläggningen ligger medverka i brådskande räddningsinsatser
även utanför den egna anläggningen. Förordning (1993:247).

12 § Den centrala myndigheten bestämmer efter samråd med länsstyrelsen
vilken civilförsvarsverksamhet som skall bedrivas vid verkskydden.
Förordning (1986:1050).

13 § För verkskydd vid verksanläggning skall den centrala myndigheten
utse verkskyddschef.

Verkskyddschefen skall tillse att verkskyddet vid anläggningen kan
fullgöra sina uppgifter.

14 § För verkskydd vid en verksanläggning skall det upprättas en plan
som fastställs av den centrala myndigheten.

Planen skall, om den centrala myndigheten inte bestämmer annat, innehålla
uppgift om

1. antalet enheter inom verkskyddet och deras sammansättning samt
omfattningen av övrig personal inom anläggningen,

2. materiel, utrustning och andra förnödenheter som skall finnas för
verkskyddets verksamhet,

3. andra mera betydande anordningar som har samband med verksamheten,

4. åtgärder för samordning och samverkan mellan verkskyddet och annan
civilförsvarsorganisation i kommunen.

Planen skall sändas in till länsstyrelsen. Förordning (1986:1050).

15 § har upphävts genom förordning (1986:1050).

Skyddsrum

16 § Vid tillämpning av 4 och 7 kap. civilförsvarslagen (1960:74) på skydds-
rum vid verksanläggning får, utan hinder av gällande bestämmelser om
beräkning av behovet av skyddsrumsplatser, om särskilda skäl föreligger,
den centrala myndigheten i samråd med statens räddningsverk fastställa
grunderna för bestämmande av det antal personer vid anläggningen som skall
beredas plats i skyddsrum. Förordning (1986:1050).

17 § Vid verksanläggning som ej ligger i skyddsrumsort skall skyddsrum
anordnas, om den centrala myndigheten finner det erforderligt med hänsyn
till anläggningens beskaffenhet och läge. Den centrala myndigheten fast-
ställer i samråd med statens räddningsverk grunderna för bestämmande av
det antal personer som skall beredas plats i skyddsrum vid anläggningen.
Förordning (1986:1050).

Allmänna påbud

18 § Den centrala myndigheten meddelar i samråd med Statens räddningsverk
föreskrifter om vad den som uppehåller sig vid verksanläggningen skall
iaktta under mörkläggning, flyglarmtillstånd och i övrigt då höjd
beredskap råder. Om mörkläggning av område som avskilts för järnväg och
om flyglarmtillstånd i fråga om järnvägståg gäller därvid 57 § och
67 § 2 mom. civilförsvarskungörelsen. Förordning (1993:247).

19 § Om alarmering inom verksanläggning gäller 50 och 51 §§
civilförsvarskungörelsen.

Särskilda bestämmelser

20 § Bestämmelserna i 86 § civilförsvarskungörelsen (1960:377) skall
tillämpas vid bestämmande av ersättning när verkskydd vid verksanläggning
tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen. Förordning (1986:1050).

21 § De centrala myndigheterna får efter samråd med statens räddningsverk
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna kungörelse. Förordning (1986:1050).

Övergångsbestämmelser

1969:361

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1969, då kungörelserna den 30
juni 1948 (nr 561) om civilförsvaret vid järnvägarna, (nr 562) om
civilförsvaret vid statens vattenfallsverk och vissa icke statliga
kraftföretag och (nr 563) om civilförsvaret vid telegrafverket samt den
14 januari 1949 (nr 29) om civilförsvaret vid luftfartsverket skall upphöra
att gälla.

Den som vid ikraftträdandet är inskriven i verkskydd får krigsplaceras
i verkskydd vid verksanläggning utan ny inskrivning.

Äldre planer för civilförsvar vid verksanläggning gäller till dess nya
planer blivit fastställda.

1977:148

Bestämmelserna i 16 och 17 §3 tillämpas alltjämt i den äldre lydelsen
för tid till och med utgången av juni 1979.

Utan hinder av att äldre bestämmelser fortfarande gäller skall grunderna
för 16 och 17 §§ i den nya lydelsen tillämpas vid upprättande av
skyddsrumsplan enligt förordningen (1976:650) om skyddsrumsplan.