Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning

SFS nr
1969:362
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:868

Allmänna bestämmelser

1 § Med militäranläggning förstås i denna kungörelse anläggning eller
byggnad som tillhör eller användes av försvarsmakten. Förordning (1975:975).

2 § Civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74) skall tillämpas på
civilförsvar vid militäranläggning endast i den omfattning som följer
av denna kungörelse.

3 § Försvarsmakten får föreskriva att civilförsvarslagen och annan författ-
ning som rör civilförsvarsverksamheten skall, utöver vad som följer av denna
kungörelse, gälla för civilförsvar vid militäranläggning. Sådan föreskrift ges
i samråd med statens räddningsverk eller, om föreskriften avser viss militär-
anläggning, länsstyrelsen. Förordning (1994:868).

4 § Civilförsvar vid militäranläggning omfattar verksskydd, anordnande av
skyddsrum och åtgärder angående vissa allmänna påbud.

Beredskapsgrader

5 § Bestämmelserna i 2 § civilförsvarslagen (1960:74) samt 7 och 7 a §§
civilförsvarskungörelsen (1960:377) skall tillämpas på civilförsvaret vid
en militäranläggning. Föreskrifter om tider för organisering av verkskyddets
enheter vid höjd beredskap och övriga föreskrifter för tillämpningen av 7 och
7 a §§ civilförsvarskungörelsen meddelas av Försvarsmakten i samråd med
Statens räddningsverk. Förordning (1994:868).

Ledning

6 § Den centrala ledningen av civilförsvarsverksamheten vid en
militäranläggning utövas av Försvarsmakten efter hörande av
Statens räddnignsverk. Förordning (1994:868).

7 § Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om civilförsvarsverksamheten
vid militäranläggningar inom länet. Länsstyrelsen och civilförsvarschefen i
kommunen får ta del av planläggningen av civilförsvarsverksamheten vid en
sådan anläggning samt följa utbildning och övningar vid anläggningens
verkskydd.
Förordning (1986:1051).

8 § För att avvärja skada får under höjd beredskap verkskyddet vid en militär-
anläggning tas i anspråk för uppgifter utanför anläggningen enligt grunder som
Försvarsmakten bestämmer i samråd med Statens räddningsverk.
Förordning (1994:868).

Civilförsvarsplikt

9 § Bestämmelserna i 3 kap. civilförsvarslagen och 5 kap. civilförsvarskun-
görelsen gäller i tillämpliga delar för verkskydd vid militäranläggning.

10 § För tjänstgöring i verkskydd vid militäranläggning uttages civilpersoner
som har sin huvudsakliga sysselsättning eller är bosatta inom anläggningen.
Även andra än civilpersoner får uttagas till sådan tjänstgöring, om särskilda
skäl föreligger.

Verkskydd

11 § Verkskydd skall organiseras vid militäranläggningar som har stor betydelse
för totalförsvaret och kan antas bli särskilt utsatta för stridshandlingar, om
vederbörande myndighet efter samråd med länsstyrelsen finner det erforderligt.
Förordning (1986:1051).

12 § Verkskyddet vid en militäranläggning har till uppgift att

1. vidta nödvändiga åtgärder för att skydda de civilpersoner som vistas inom
anläggningen mot skadeverkan av fientligt anfall,

2. ingripa mot sådan brand eller skada som orsakas av fientlig verksamhet och
i övrigt begränsa eller lindra följderna av sådan verksamhet, till dess andra
samhällsorgan kan träda till,

3. under högsta beredskap och annars när regeringen eller, vid behov av
omedelbara åtgärder, länsstyrelsen bestämmer det, ingripa mot annan brand
eller skada än som orsakas av fientlig verksamhet. Förordning (1993:251).

13 § Försvarsmakten bestämmer i samråd med länsstyrelsen vilken
civilförsvarsverksamhet som skall bedrivas vid verkskydden.
Förordning (1994:868).

14 § För verkskydd vid militäranläggning skall vederbörande myndighet
utse verkskyddschef.

Verkskyddschefen skall tillse att verkskyddet vid anläggningen kan
fullgöra sina uppgifter.

15 § För verkskydd vid en militäranläggning skall det upprättas en plan
som fastställs av myndigheten.

Planen skall, om Försvarsmakten inte bestämmer annat, innehålla uppgifter
om

1. antalet enheter inom verkskyddet och deras sammansättning samt
omfattningen av övrig personal inom anläggningen,

2. materiel, utrustning och andra förnödenheter som skall finnas för
verkskyddets verksamhet,

3. andra mera betydande anordningar som har samband med verksamheten,

4. åtgärder för samordning och samverkan mellan verkskyddet och annan
civilförsvarsorganisation i kommunen.

Planen skall sändas till länsstyrelsen. Förordning (1994:868).

Skyddsrum

16 § Skyddsrum skall anordnas vid militäranläggning, om denna ligger inom
skyddsrumsort och om i fredstid vanligen minst 25 personer samtidigt vistas
inom anläggningen eller denna tillsammans med annan närbelägen anläggning
inom militärt område utgör en grupp av anläggningar där vanligen minst detta
antal personer vistas.

Vid annan militäranläggning än som avses i första stycket skall skyddsrum
anordnas, om verkskydd finns vid anläggningen eller om Försvarsmakten
finner det erforderligt med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och läge.
Förordning (1994:868).

17 § Försvarsmakten fastställer i samråd med statens räddningsverk
grunderna för bestämmande av det antal personer som skall beredas plats
i skyddsrum vid militäranläggning.

Har Försvarsmakten med stöd av 3 § föreskrivit att civilförsvarslagens
bestämmelser om planering för och anordnande av skyddsrum skall gälla för
viss militäranläggning, får Försvarsmakten, utan hinder av gällande
bestämmelser om beräkning av behovet av skyddsrumsplatser, i samråd med
statens räddningsverk fastställa grunderna för bestämmande av det antal
personer vid anläggningen som skall beredas plats i skyddsrum.
Förordning (1994:868).

18 § Skyddsrums belägenhet och utformning skall bestämmas med hänsyn
till möjligheterna för dem som skall beredas plats i skyddsrummet att
uppsöka detta vid alarmering och att stadigvarande uppehålla sig där.

Bestämmelserna i 29 och 30 §§ civilförsvarslagen (1960:74) äger mot
svarande tillämpning på skyddsrum vid militäranläggning. Förordning
(1977:149).

Allmänna påbud

19 § Vid militäranläggning skall vidtas de åtgärder för alarmering, mörklägg-
ning och skydd mot radioaktiv strålning som avses i 57 § civilförsvarslagen.

Försvarsmakten meddelar i samråd med Statens räddningsverk föreskrifter om
vad den som uppehåller sig vid en militäranläggning skall iaktta under mörk-
läggning, flyglarmstillstånd och i övrigt då höjd beredskap råder.
Förordning (1994:868).

Särskilda bestämmelser

20 § Bestämmelserna i 9 kap. civilförsvarslagen gäller i tillämpliga
delar för den som är inskriven i verkskydd vid militäranläggning.

21 § Försvarsmakten får efter samråd med statens räddningsverk meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse.
Förordning (1986:1051).

Övergångsbestämmelser

1969:362

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1969, då kungörelsen den 4 mars 1949
(nr 103) omm civilförsvaret (luftskyddet) vid försvarsväsendet tillhörande
anläggningar och byggnader m.m. skall upphöra att gälla.

Den som vid ikraftträdandet är inskriven i verkskydd får krigsplaceras
verkskydd vid militäranläggning utan ny inskrivning.

Äldre planer för civilförsvar vid militäranläggning gäller till dess
nya planer blivit fastställda.

1977:149

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelserna i 16 – 18 §§ tillämpas alltjämt i den äldre lydelsen
för tid till och med utgången av juni 1979.

Utan hinder av att äldre bestämmelser fortfarande gäller skall grunderna
för 16 – 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas vid upprättande av skyddsrumsplan
enligt förordningen (1976:650) om skyddsrumsplan.