Kungörelse (1969:379) om inskrivning och redovisning av värnpliktiga

SFS nr
1969:379
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:394

Inledande bestämmelser

1 § För inskrivning av värnpliktiga finns sex värnpliktskontor och sex
inskrivningsnämnder.

Benämning, verksamhetsområde och i förekommande fall förläggningsort för
värnpliktskontor och inskrivningsnämnd anges i bilaga 1 till
kungörelsen. Förordning (1991:1572).

2 § Truppregisteringsmyndigheter är chefen för värnpliktsverket och
cheferna för värnpliktskontoren. Förordning (1991:726).

3 § har upphävts genom förordning (1976:423).

4 § upphävs genom Förordning (1991:726).

Medverkan av vissa civila myndigheter

5 § Inskrivningschefen och truppregistreringsmyndigheten har rätt att
utöver vad som följer av 6–14, 16 och 17 §§ av andra myndigheter få de
upplysningar och det biträde som behövs för inskrivnings- och
redovisningsverksamheten och som kan lämnas av myndigheterna. Förordning
(1989:621).

Skattemyndighet

6 § Skattemyndighet skall före den 1 augusti till värnpliktsverket sända
uppgift om varje svensk man som är folkbokförd i länet och som under
året fyller 17 år. Förordning (1991:726).

7 § När skattemyndighet vidtagit registreringsåtgärd av betydelse för
värnpliktigs inskrivning och redovisning, skall skattemyndigheten
snarast underrätta värnpliktsverket. Förordning (1973:509).

8 § Värnpliktsverket skall lämna vederbörande skattemyndighet uppgift om
den som har befriats helt enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från
skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Skattemyndigheten
skall underrättas om ändringar sker i förhållanden som har lämnats i
uppgiften. Förordning (1989:621).

9 § På framställning av värnpliktskontor fastställer den skattemyndighet
som riksskatteverket bestämmer personnummer för värnpliktig som saknar
sådant nummer. Förordning (1990:909).

10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 6 — 9
§§ meddelas av riksskatteverket efter samråd med värnpliktsverket.
Förordning (1973:509).

Sjöfartsverket

11 § Sjöfartsverket skall på begäran av värnpliktsverket,
inskrivningschef eller truppregistreringsmyndighet lämna uppgift om
adress för värnpliktig som finns upptagen i sjömansregistret och om tid
då värnpliktig varit påmönstrad svenskt handelsfartyg. Förordning
(1984:834).

12 § har upphävts genom förordning (1984:834).

Utbildningsmyndighet

13 § Socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet
samt rektor för utbildningsanstalt eller skola med statsunderstöd skall
på begäran av värnpliktsverket, inskrivningschef eller
truppregistreringsmyndighet lämna uppgift om studier, examina m.m. till
ledning för inskrivning och redovisning av värnpliktiga.

Post ochy telestyrelsen

14 § Post och telestyrelsen skall på begäran av Värnpliktsverket lämna
uppgift om utfärdade certifikat inom radioområdet. Förordning (1994:394).

Vårdmyndighet

15 § har upphävts genom förordning (1989:621).

16 § Den eller de nämnder som leder omsorgsverksamheten i ett landsting
eller i en kommun samt chefsöverläkare vid vårdinrättning, där vård
meddelas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall

a) före den 1 juni lämna uppgift om varje svensk man som den 15 maj var
inskriven i vårdhem eller specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda
eller intagen på vårdinrättning med stöd av någon av de nämnda lagarna
och som under året fyller 17 år,

b) fortlöpande lämna uppgift om varje värnpliktig som tas in på
vårdinrättning med stöd av någon av de nämnda lagarna eller utskrivs
därifrån och som inte är helt befriad enligt 4 § värnpliktslagen
(1941:967) från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring.
Förordning (1991:1572).

17 § Den som förestår vården vid ett hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall

a) före den 1 augusti lämna uppgift om varje svensk man som den 15 juli
var intagen i hemmet med stöd av 3 § nämnda lag och som under året
fyller 17 år,

b) fortlöpande lämna uppgift om varje värnpliktig som intas i hemmet med
stöd av 3 § nämnda lag eller utskrivs därifrån och som inte är helt
befriad enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att
fullgöra värnpliktstjänstgöring.

Om skyldighet för kriminalvårdsstyrelsen att lämna uppgift till
värnpliktsverket om intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt
finns bestämmelser i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets
informationssystem. Förordning (1990:191).

18 § Uppgifter enligt 16 och 17 §§ skall lämnas till värnpliktsverket.
Förordning (1989:621).

Inskrivning

Allmänna bestämmelser

19 § Inskrivningsförrättning anordnas vid värnpliktskontor under tiden
januari — december, om ej värnpliktsverket bestämmer annat.
Prövningsverksamheten vid inskrivningsförrättningen pågår för varje
inskrivningsskyldig under en period av två dagar. Förordning (1976:423).

20 § Inskrivning får icke ske utan att den inskrivningsskyldige
inställer sig till inskrivningsförrättning om ej annat följer av 21 §.

21 § Värnpliktig får inskrivas utan att ha inställt sig till
inskrivningsförrättning om han

a) är född i utlandet och alltjämt är bosatt och vistas där,

b) till följd av flyttning till utlandet icke längre är folkbokförd här
och vistas utomlands,

c) innehar anställning utomlands och vistas där eller uppehåller sig
utomlands på grund av studier eller yrkesutbildning,

d) genom naturalisation upptages till svensk medborgare det år han
fyller 28 år eller senare,

22 § Värnpliktig som med läkarintyg visar att han är oduglig till
krigstjänst är ej skyldig att inställa sig till inskrivningsförrättning.

23 § har upphävts genom förordning (1989:621).

24 § En värnpliktig som har befriats helt enligt 4 § 1 eller 2
värnpliktslagen (1941:967) från skyldigheten att fullgöra
värnpliktstjänstgöring är skyldig att på kallelse av inskrivningschefen
inställa sig till en ny inskrivningsförrättning. Han får även utan en
sådan kallelse efter egen ansökan inställa sig till en
inskrivningsförrättning senast det kalenderår han fyller 28 år.
Förordning (1989:621).

25 § har upphävts genom förordning (1989:621).

Inskrivningsprövning, uttagning och tillhörighet

26 § Prövningsverksamheten vid en inskrivningsförrättning skall omfatta
en medicinsk undersökning av den inskrivningsskyldiges hälsotillstånd
och hans fysiska kvalifikationer i övrigt och en psykologisk
undersökning. Prövningsverksamheten skall även omfatta inhämtande av
personuppgifter och andra uppgifter om den inskrivningsskyldiges
personliga förhållanden i den mån dessa kan antas ha betydelse för hans
lämplighet att fullgöra tjänstgöringen. Förordning (1992:531).

27 § På grundval av resultatet av inskrivningsprövningen skall bedömas
om den inskrivningsskyldige skall befrias från skyldigheten att fullgöra
värnpliktstjänstgöring enligt 4 § värnpliktslagen (1941:967) eller om
han skall tas ut för utbildning eller till utbildningsreserven enligt 4
a § värnpliktslagen.

I fråga om den som befrias från skyldigheten att fullgöra
värnpliktstjänstgöring kan resultatet av inskrivningsprövningen även
ligga till grund för en bedömning av hans lämplighet för annan
tjänstgöring inom totalförsvaret. Förordning (1992:531).

28 § En värnpliktig som inte skall befrias från skyldigheten att
fullgöra värnpliktstjänstgöring skall på grundval av resultatet av
inskrivningsprövningen tas ut för utbildning till en befattning enligt
27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) eller tas ut till en
befattningsgrupp i utbildningsreserven. Den som skrivs in utan att
ha inställt sig till inskrivningsförrättningen skall dock inte tas ut för
utbildning eller till utbildningsreserven. Förordning (1993:1155).

29 § Värnpliktig som uttagits för utbildning erhåller tillhörighet
enligt 7 § värnpliktslagen.

Förberedande åtgärder vid inskrivningsförrättning

30 § Inskrivningschef skall underrätta berörda länsstyrelser,
polismyndigheter och kommuner om tiden för inskrivningsförrättning.

31 § Inskrivningschef skall innan kallelse till inskrivningsförrättning
utfärdas inhämta erforderliga uppgifter om inskrivningsskyldigs
utbildning, studier, arbetsförhållanden, hälsotillstånd och önskemål om
tid för grundutbildning. Med ledning av dessa uppgifter beslutar
inskrivningschefen om vederbörande skall kallas till
inskrivningsförrättning det år han fyller 18 eller senare. Inställelse
senare än under det år värnpliktig fyller 19 år får i regel ske endast om
grundutbildningen därigenom icke uppskjutes. GbInskrivningschef beslutar
om tid och plats för inställelse till inskrivningsförrättning.
Inkvartering av de inskrivningsskyldiga anordnas genom
inskrivningschefens försorg.

32 § Inskrivningschefen planlägger resor, inställelsetider,
hämtningsplatser och andra förhållanden av betydelse för
inskrivningsprövningen. Förordning (1976:423).

33 § Kallelse till inskrivningsförrättning får icke utan den
inskrivningsskyldiges medgivande sändas ut senare än en månad före
inställelsedagen.

Kallas annan värnpliktig än som avses i 21 § till
inskrivningsförrättning skall han underrättas därom.

Särskilda handlingar och uppgifter för inskrivningsförrättning

34 § Den som inställer sig till inskrivningsförrättning skall uppvisa
inställelseorder och skolbetyg samt annat betyg eller bevis om
genomgången utbildning eller avlagd examen ävensom de övriga handlingar
som han vill åberopa såsom arbetsbetyg, sjöfartsbok, körkort,
flygcertifikat eller annat certifikat eller intyg.

35 § Den som icke är folkbokförd i landet skall vid inställelse till
inskrivningsförrättning uppvisa intyg om svenskt medborgarskap,
personnummer, om sådant fastställts för honom, födelseort och yrke. Har
intyget utfärdats av utländsk myndighet, skall intygsgivarens behörighet
om möjligt vara styrkt av tjänsteman vid svensk beskickning eller av
svensk konsul.

36 § Svensk medborgare som också är medborgare i främmande stat skall
vid inställelse till inskrivningsförrättning uppvisa

a) pass eller intyg om sitt svenska medborgarskap,

b) pass eller annan handling som intygar hans utländska medborgarskap
och tidpunkten för förvärvet av detta,

c) egenhändigt underskriven försäkran att han ej fullgjort
militärtjänstgöring i den främmande staten och att han ej önskar
fullgöra sådan tjänstgöring där,

d) uppgift om hemvist efter födelsen och om andra förhållanden av
betydelse för att bedöma hans samhörighet med Sverige och den främmande
staten.

37 § Handling som avses i 34 — 36 §§ får före inställelse till
inskrivningsfö chefen för det värnpliktskontor till vilket inställelse
skall ske. Uppgift om namn, födelsetid, födelseort, postadress samt
personnummer och folkbokföringsort. Förordning (1976:423).

38 § Är värnpliktig som anmält eller inställt sig till
inskrivningsförrättning också medborgare i främmande stat och har han
sitt hemvist där, skall inskrivningschefen sända anmälan därom till
regeringen samt bifoga handlingar och uppgifter som avses i 34 — 36 §§.
Förordning (1975:1272).

Information och rådgivning

39 § Inskrivningschef skall på begäran lämna myndigheter och enskilda
erforderliga upplysningar om inskrivningsverksamheten.

40 § De inskrivningsskyldiga skall vid inskrivningsförrättningen få
upplysningar om bestämmelserna för

1. inskrivningsprövningen,

2. befrielse från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring,

3. uttagning för värnpliktsutbildning eller till en utbildningsreserv
enligt 4 a § värnpliktslagen (1941:967),

4. anstånd med tjänstgöring som avses i 27 § 1 mom. värnpliktslagen,

5. vapenfri tjänst,

6. personalvården inom det militära försvaret, 7. överklagande av beslut
enligt 12 eller 19 § värnpliktslagen.

En inskrivningsskyldig som inställer sig till inskrivningsförrättning
skall på begäran få råd och upplysningar i övriga frågor som rör
inskrivningsverksamheten och värnpliktstjänstgöringen.

Värnpliktsverket skall samråda med Vapenfristyrelsen om vilka
upplysningar som skall lämnas enligt första stycket 5. Förordning
(1992:531).

41 § Sedan inskrivningsprövningen har avslutats, skall den
inskrivningsskyldige upplysas om möjligheterna till uttagning med hänsyn
till resultaten av prövningen. Han skall ges möjlighet att framföra sina
önskemål om uttagning för utbildning eller till utbildningsreserven samt
om tiden och platsen för grundutbildningen. Innan beslutet om
uttagningen meddelas, skall den inskrivningsskyldige underrättas om samt
beredas tillfälle att yttra sig över det avsedda beslutet. Förordning
(1992:531).

Inskrivningsnämnd

42 § I en inskrivningsnämnd skall det finnas ledamöter, som inte är
militärer, till det antal som anges i bilaga 2 till denna kungörelse.
För ledamöterna skall det finnas lika många ersättare. Ledamöterna och
ersättare för dem väljs av de landstingsfullmäktige eller
kommunfullmäktige som anges i tabellen.

Val av ledamöter eller ersättare skall vara proportionellt, om det
begärs av minst det antal ledamöter i landstingsfullmäktige eller
kommunfullmäktige som motsvarar den kvot som man får, om man dividerar
antalet närvarande ledamöter med summan av det antal personer som valet
avser plus 1. Om kvoten då blir ett decimaltal, skall den avrundas till
närmast högre hela tal.

Om förfarandet vid ett sådant proportionellt val finns det särskilda
föreskrifter.

Om ersättarna inte väljs proportionellt skall det vid valet även
bestämmas den ordning i vilken de skall kallas till tjänstgöring.

Uppgift om val av ledamot som inte är militär och ersättare för sådan
ledamot sänds till länsstyrelsen, som underrättar den som har blivit
vald och inskrivningschefen. Förordning (1991:1572).

43 § I fråga om valbarhet, verkan av valbarhetens upphörande och rätt
till avsägelse gäller för icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd
och ersättare för sådana ledamöter samma bestämmelser som för
landstingsledamöter och kommunfullmäktige med undantag av föreskrifterna
om hinder för valbarhet på grund av viss tjänsteställning. Ledamöterna
och ersättarna skall dock vara svenska medborgare.

Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under
tjänstgöringstiden, inträder en ersättare, enligt den ordning mellan
ersättarna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för
återstoden a tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller ersättare som inte
har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller
ersättare för återstode av tjänstgöringstiden. Förordning (1982:688).

44 § Om ersättning till icke militär ledamot i inskrivningsnämnd finns
särskilda bestämmelser.

45 § Inskrivningsnämnd biträdes av läkare, psykologpersonal och annan
personal enligt särskilda bestämmelser.

46 § Inskrivningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden när
omständigheterna föranleder det. Till sammanträdena kallas i första hand
icke militära ledamöter som företräder landsting eller kommuner varifrån
inskrivningsskyldiga som berörs av sammanträdet kommer.

Ordföranden skall kalla till sammanträde i god tid och om möjligt senast
fem dagar i förväg. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare
kallas.

Vid omröstningar röstar ordföranden först och därefter en yngre ledamot
före en äldre.

Vid sammanträdena förs protokoll, som justeras av ordföranden.
Förordning (1986:893).

47 § Ordförande i inskrivningsnämnd skall bereda icke militär ledamot i
nämnde och ersättare för denne tillfälle att följa prövningsverksamheten
vid inskrivningsförrättning.

48 § Inskrivningschefen upprättar och lämnar inskrivningsnämnden förslag
till beslut som avses i 12 § värnpliktslagen.

Inskrivningsbevis, frisedel och inskrivningsbok

Inskrivningsbevis, tjänstgöringskort m. m.

49 § Den som har genomgått inskrivningsprövning får ett
inskrivningsbevis. Förordning (1989:621).

50 § Tjänstgöringskort, ID-bricka och krigsplaceringsorder samt
förarbevis och andra handlingar som visar särskild kompetens eller
behörighet skall förvaras av den värnpliktige när han inte tjänstgör.
Förordning (1989:621).

Redovisning

51 § För redovisning föres vid varje truppregistreringsmyndighet
register med hjälp av automatisk databehandling, om ej värnpliktsverket
bestämmer att register skall föras på annat sätt. Kungörelse (1973:509).

52 § Register enligt 51 § omfattar sådana fast anställda vid
försvarsmakten oc inskrivna värnpliktiga som är krigsplacerade eller
avsedda för krigsplacering eller tjänstgöring inom försvarsmakten. I
registren redovisa även vapenfria tjänstepliktiga som tjänstgör eller är
avsedda för tjänstgöring inom totalförsvaret och de män som
länsstyrelsen enligt 6 § anmäler till värnpliktsverket för inskrivning.
I den omfattning som värnpliktsverket bestämmer omfattar registren också
annan personal som är krigsplacerad eller avsedd för krigsplacering
eller tjänstgöring inom försvarsmakten. Förordning (1975:1272).

53 § har upphävts genom förordning (1994:394).

54 § Vid värnpliktsverket föres ett centralt register genom automatisk
databehandling. Detta register omfattar all personal som registreras
enligt 52 §. Kungörelse (1973:509).

Särskilda bestämmelser

55 § Länsstyrelse skall på begäran av inskrivningschef ställa
polispersonal till förfogande, om det är nödvändigt för att upprätthålla
ordning i samband med inskrivningsförrättning.

56 § Om hämtning till inskrivningsförrättning gäller särskilda
bestämmelser.

57 § har upphävts genom kungörelse (1971:912).

58 § Inskrivningschef skall snarast vidta nödvändiga åtgärder med
anledning av beslut av totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Förordning
(1989:764).

59 § Inskrivningschef skall anmäla förseelse som avses i 36 §
värnpliktslagen och underlåtenhet utan laga förfall att fullgöra
skyldighet enligt 35 § samma lag till åklagarmyndigheten eller
polismyndigheten i den ort där den inskrivningsskyldige är folkbokförd
och bifoga den utredning som finns i saken. Kungörelse (1971:912)

Tillämpningsföreskrifter

60 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas
av värnpliktsverket, om inte annat följer av kungörelsen. Föreskrifter
av värnpliktsverket meddelas i samråd med försvarets sjukvårdsstyrelse,
om de avser medicinsk undersökning eller bedömning, och i samråd med
försvarets forskningsanstalt, om de avser psykologisk undersökning eller
bedömning. Formulär till uppgifter som avses i 16 § fastställs efter
samråd med generalläkaren och socialstyrelsen. Förordning (1994:394).

Bilaga 1 till kungörelsen

Benämning m. m. på värnpliktskontor och inskrivningsnämnd.

————————————————————————

Värnpliktskontor Inskrivningsnämnd Verksamhetsområde

————————————————————————

Södra värnplikts- Södra inskrivnings- Jönköpings, Krono-
kontoret, Kristianstad nämnden bergs, Kalmar,
Blekinge, Kristian-
stads och Malmöhus
län

Västra värnplikts- Västra inskrivnings- Hallands, Göteborgs
kontoret, Göteborg nämnden och Bohus, Älvsborgs,
och Skaraborgs län

Mellersta värnplikts- Östra inskrivnings- Stockholms, Uppsala,
kontoret, Solna nämnden Södermanlands och
och Gotlands län

Bergslagens värn- Bergslagens Östergötlands,
pliktskontor, inskrivningsnämnd Värmlands, Örebro,
Karlstad Västmanlands och
Kopparbergs län

Nedre Norrlands Nedre Norrlands Gävleborgs, Väster-
värnpliktskontor, inskrivningsnämnd norrlands och Jämt-
Östersund lands län

Övre Norrlands Övre Norrlands Västerbottens och
värnpliktskontor, inskrivningsnämnd Norrbottens län
Östersund

————————————————————————
Förordning (1994:394).

Bilaga 2 till kungörelsen

Inskrivningsnämndernas sammansättning i fråga om icke militära
ledamöter m.m.

Inskrivningsnämnd Landsting eller Antal
kommunfullmäktige icke
som väljer icke militära
militär ledamot ledamöter

Södra inskrivningsnämnden Jönköpings läns lands-
ting 1
Kronobergs läns
landsting 1
Kalmar läns landsting 1
Blekinge läns landsting 1
Kristianstads läns
landsting 1
Malmöhus läns landsting 1
Malmö kommunfullmäktige 1

Västra inskrivningsnämnden Hallands läns landsting 1
Göteborgs kommunfull-
mäktige 1
Göteborgs och Bohus läns
landsting
Älvsborgs läns lands-
ting 1
Skaraborgs läns lands-
ting 1

Östra inskrivningsnämnden Stockholms läns lands-
ting 2
Uppsala läns landsting 1
Södermanlands läns
landsting 1
Gotlands kommunfull-
mäktige 1

Bergslagens Östergötlands läns
inskrivningsnämnd landsting
Värmlands
läns landsting 1
Örebro läns
landsting 1
Västmanlans läns
landsting 1
Kopparbergs läns
landsting 1

Nedre Norrlands
inskrivningsnämnd Gävleborgs läns
landsting 1
Västernorrlands läns
landsting 1
Jämtlands läns
landsting 1

Övre Norrlands
inskrivningsnämnd Västerbottens läns
landsting 1
Norrbottens läns
landsting 1

————————————————————————
Förordning (1991:1572).